Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


p. ix

CONTENTS

AIR.

ACHAINE

INVOCATIONS

PAGE

1.

Rann romh Urnuigh
Ta mi lubadh mo ghlun

Rune before Prayer
I am bending my knee

3

2.

Dia liom a laighe
Dia liom a laighe

God with me lying down
God with me lying down

5

3.

Ora nam Buadh
Ionnlaime do bhasa

The Invocation of the Graces
I bathe thy palms

7

4.

Achanaidh choitcheann
Dhe, eisd ri m’ urnuigh

A general Supplication
God, listen to my prayer

13

5.

Dhe bi maille ruinn
Dhe bi maille ruinn

God be with us
God be with us

15

6.

Ios, a Mhic Muire
Ios, a Mhic Muire

Jesu, Thou Son of Mary
Jesu, Thou Son of Mary

19

7.

Athair Naomha na Gloir
Buidheachas duit, Athair Naomha

Holy Father of Glory
Thanks be to Thee, Holy Father

23

8.

Uirnigh
A Dhia, ann mo ghniamh

A Prayer
O God, in my deeds

27

9.

Duan na Muthairn
A Righ na gile

Rune of the 'Muthairn'
Thou king of the moon

29

10.

Beannaich, a Thriath
Beannaich, a Thriath nam flath fial

Bless, O Chief
Bless, O Chief of generous chiefs

31

11.

Solus-iuil na Siorruidheachd
Dhe, thug mis a fois na h-oidhch

The guiding light of Eternity
O God, who broughtst me

33

12.

Achanaidh Grais
Ta mi lubadh mo ghlun

A Prayer for Grace
I am bending my knee

35

 

p. x

 

 

AIR.

 

 

PAGE

13.

Achanaidh Comhnadh
Bho is tu is Buachaill

Prayer for Protection
As Thu art the Shepherd

37

14.

Eosai bu choir a mholadh
Bu cho fus a dh’ Iosa

Jesu who ought to be praised
It were as easy for Jesu

39

15.

Carraig nan Al
Air Carraic nan al

The Rock of Rocks
On the Rock of rocks

43

16.

Sorchar nan Reul
Feuch Sorchar nan reul

The Lightener of the Stars
Behold the Lightener of the stars

45

17.

Crois nan Naomh
Crois nan naomh

The Cross of the Saints
The cross of the saints

47

18.

An t-Aingheal Diona
Ainghil Dhe a fhuair mo churam

The Guardian Angel
Thou angel of God who hast charge

49

19.

Ruin
Labhram gach la a reir do cheartais

Desires
May I speak each day according to Thy justice

51

20.

Ora Ceartais
Ionnlaidh mise m’ aodann

Invocation for Justice
I will wash my face

53

21.

Ora Ceartais
Dhe, tha mi liuthail m’ aodainn.

Invocation for Justice
God, I am bathing my face

55

22.

Ora Buaidh
Ionnlaidh nu m’ aodann

Prayer for Victory
I bathe my face

57

23.

An Liuthail
Ta nil liuthail m’ aodainn

The Lustration
I am bathing my face

59

24.

Ora Boisilidh
Boisileag air th’ aois

Bathing Prayer
A palmful for thine age

61

25.

Dhe stiuir mi
Dhe stiuir mi le d’ ghliocas

God guide me
God guide me with Thy wisdom

65

26.

Beannachadh Cadail
Biodh do lamh dheas, a Dhe

Sleep Blessing
Be Thy right hand, O God

67

27.

Thigeam an Diugh
Thigeam an diugh ’an t-Athair

Come I this Day
Come I this day to the Father

69

28.

An Achanaidh Anama
O Ios, a nochd

The Soul Plaint
O Jesu! to-night

71

29.

Urnuigh Chadail
Ta mi cur m’ anama ’s mo chorp

Sleeping Prayer
I am placing my soul and my body

73

30.

Tiubhradh nan Tri
Spioraid tiubhair dhomh do phailteas

The Gifts of the Three
Spirit, give me of Thine abundance

75

31.

Urnuigh Chadail
O Ios gun lochd

Sleep Prayer
O Jesu without sin

77

32.

Beannachd Taimh
An ainm an Tighearn Iosa

Resting Blessing
In name of the Lord Jesus

79

33.

Coisrig Cadail
Luighim sios an nochd

Sleep Consecration
I lie down to-nigh

81

34.

Beannachadh Leapa
Laighim sios an nochd mar is coir

Bed Blessing
I am lying down to-night as beseems

83

35.

An Urnuigh Chadail
Tha mis a nis a dol dh’ an chadal

The Sleep Prayer
I am now going into the sleep

85

36.

Coisrig Cadail
Ta mise laighe nochd

Sleep Consecration
I am lying down to-night

87

37.

Beannachadh Leapa
Laighim sios an nochd

Bed Blessing
I am lying down to-night

89

38.

A Choich Anama
Dhe tabhair aithne

The Soul Shrine
God, give charge

91

39.

Coich-Anama
Ainghil Dhe, a fhuair mo churam

Soul-Shrine
Thou angel of God who hast charge

93

40.

Laighim am Leabaidh
Laighim am leabaidh

I lie in my Bed
I he in my bed

95

41.

Urnuigh Maduinn
Taing dhut Iosda Criosda

Morning Prayer
Thanks be to Thee, Jesus Christ

97

42.

An Tionnsgann
Taing dhuit, a Dhe

The Dedication
Thanks to Thee, God

99

 

p. xii

 

 

AIR.

 

 

PAGE

43.

Achanaidh Taimh
Dhe, teasruig, an tigh

A resting Prayer
God shield the house

101

44.

Teisreadh Taighe
Dhe, beannaich an ce ’s na bheil ann

House Protecting
God, bless the world

103

45.

Beannachadh Taighe
Dhe, beannaich an taigh

Blessing of House
God bless the house

105

46.

Co dha dhiolas mi Cios
Co dha dhiolas mi cios

To whom shall I offer
To whom shall I offer oblation

107

47.

Earna Mhoire
Failt, a Mhoire! failt, a Mhoire!

Hail, Mary
Hail, Mary! hail, Mary!

109

48.

Failte a Mhoire
Failte dhuit, a Mhoire Mhathair!

Hail to Thee, Mary
Hail to thee, Mary, Mother!

111

49.

An Cath nach tainig
Iosa Mhic Mhoire

The Battle to come
Jesus, Thou Son of Mary

113

50.

Am Beannachadh Baistidh
Thi, tha comhnadh nan ard

The Baptism Blessing
Thou Being who inhabitest

115

51.

An Treoraich Anama
An t-anam-s’ air do laimh

The Soul Leading
Be this soul on Thine arm

117

52.

Am Beannachadh Bais
Dhia, na diobair a bhean

The Death Blessing
God, omit not this woman

119

53.

Fois Anama
O ’s tus a Chriosd a cheannaich

Soul Peace
Since Thou Christ it was

121

54.

A Ghealach ur
An ainm Spiorad Naomh nan gras

The new Moon
In name of the Holy Spirit of grace

123

 

 

AIMSIRE

 

SEASONS

 

55.

Nuall Nollaig
Ho Ri, ho Ri

Christmas Hail
Hail to the King, hail to the King

127

56.

Duan Nollaig
Hoire! hoire! beannaicht e!

Christmas Carol
Hail King! hail King! blessed is He!

133

 

p. xiii

 

 

AIR.

 

 

PAGE

57.

Duan Nollaig
Hoire! hoire! beannaicht e!

Christmas Chant
Hail King! hail King!

135

58.

Heire Bannag
Heire Bannag, hoire Bannag

Hey the Gift
Hey the Gift, ho the Gift

139

59.

Heire Bannag, hoire Bannag
Heire Bannag, hoire Bannag

Hey the Gift, ho the Gift
Hey the Gift, ho the Gift

141

60.

Bannag nam Buadh
Is mise Bannag, is mise Bochd

The Gift of Power
I am the Gift, I am the Poor

143

61.

An Oigh agus an Leanabh
Chunnacas an Oigh a teachd

The Virgin and Child
Behold the Virgin approaching

145

62.

Rugadh Buachaille
Oidhche sin a dhealraich an reult

The Shepherd of the Flock
That night the star shone

147

63.

Calluinn a Bhuilg
Calluinn a bhuilg

Hogmanay of the Sack
Hogmanay of the sack

149

64.

Cairioll Callaig
Nis tha mis air tighinn dh’ ur duthaich

Hogmanay Carol
I am now come to your country

151

65.

Duan Callaig
Nist o thaine sinn dh’ an duthaich

The Song of Hogmanay
Now since we came to the country

153

66.

Oidhche Challaig
Thaine sinne chon an doruis

Hogmanay
We are come to the door

157

67.

Beannachadh Bliadhna Uir
Dhe, beannaich dhomh an la ur

Blessing of the New Year
God, bless to me the new day

159

68.

Criosda Cleireach os ar cionn
Criosda Cleireach os ar cionn

Christ the Priest above us
Christ the Priest above us

161

69.

La Chaluim-Chille
Daorn Chalum-chille chaoimh

The Day of St Columba
Thursday of Columba benign

163

70.

Sloinntireachd Bhride
Sloinneadh na Ban-naomh

Genealogy of Bride
The genealogy of the holy maiden

164

71.

Bride Ban-Chobhair
Thainig thugam cobhair

Bride the Aid-Woman
There came to me assistance

177

 

p. xiv

 

 

AIR.

 

 

PAGE

72.

Manus mo Ruin
A Mhanuis mo ruin

Magnus of my Love
O Magnus of my love

179

73.

Am Beannachadh Bealltain
Beannaich, a Thrianailt

The Beltane Blessing
Bless, O Threefold

183

74.

Am Beannachd Bealltain
A Mhoire, a mhathair nan naomh

The Beltane Blessing
Mary, thou mother of saints

187

75.

Laoidh an Triall
Mhicheil mhil nan steud geala

Hymn of the Procession
Valiant Michael of the white steeds

190

76.

La Feill Moire
La feill Moire cubhr

The Feast Day of Mary
On the feast day of Mary the fragrant

195

77.

Micheal nam Buadh
Mhicheil nam buadh

Michael, the Victorious
Thou Michael the victorious

198

78.

An Beannachadh Strūain
Gach min tha fo m’ chleibh

The Blessing of the 'Strūan'
Each meal beneath my roof

213

79.

Duan an Domhnuich
Duan an Domhnuich

Poem of the Lord's Day
The Poem of the Lord's Day

217

80.

Duan an Domhnaich
An Domhnach naomha do Dhe

Hymn of the Sunday
On the Holy Sunday of thy God

223

81.

Duan na Dilinn
Di-luain thig

Poem of the Flood
On Monday will come

225

 

 

OIBRE

 

LABOUR

 

82.

Beannachadh Beothachaidh
Togaidh mi mo theine an diugh

Blessing of the Kindling
I will kindle my fire this morning

231

83.

Togail an Teine
Togaidh mis an tula

Kindling the Fire
I will raise the hearth-fire

233

84.

Smaladh an Teine
An Tri numh

Smooring the Fire
The sacred Three

235

 

p. xv

 

 

AIR.

 

 

PAGE

85.

Smaladh an Teine
Cairidh mi an tula

Smooring the Fire
I will build the hearth

237

86.

Beannachd Smalaidh
Tha mi smaladh an teine

Blessing of the Smooring
I am smooring the fire

239

87.

Beannachadh Smalaidh
Smalaidh mis an tula

Smooring Blessing
I will smoor the hearth

241

88.

An Coisrigeadh Sioil
Theid mi mach a chur an t-sioil

Consecration of the Seed
I will go out to sow the seed

243

89.

Beannachadh Buana
Dhe beannaich fain mo bhuain

Reaping Blessing
God, bless Thou Thyself my reaping

247

90.

Beannachadh Buana
Di-mairt feille ri eirigh greine

Reaping Blessing
On Tuesday of the feast

249

91.

Beannachadh Fuiriridh
A lasair leith, chaol, chrom

Blessing of the Parching
Thou flame grey, slender, curved

251

92.

Beannachadh Brathain
Oidhch Inid

The Quern Blessing
On Ash Eve

252

93.

Cronan Bleoghain
Thig, a Bhreannain, o’n a chuan

Milking Croon
Come, Brendan, from the ocean

259

94.

Cronan Bleoghain
Sian a chuir Moire nam buadh

Milking Croon
The charm placed of Mary of light

261

95.

Beannachadh Bleoghain
Bheir Calum-cille dhi-se piseach

Milking Blessing
Columba will give to her progeny

263

96.

Ho Hoiligean
Eudail thu

Ho Hoiligean
My treasure thou

265

97.

Ho m’ Aghan!
Oidhche sin bha ’m Buachaill

Ho, my Heifer!
The night the Herdsman

267

98.

Thoir am Bainne
Thoir am bainne, bho dhonn

Give thy Milk
Give thy milk, brown cow

269

99.

Cronan Bleoghan
Thig, a Mhuire, ’s bligh a bho

Milking Song
Come, Mary, and milk my cow

271

 

p. xvi

 

 

AIR.

 

 

PAGE

100.

Beannachadh Buachailleachd
Comraig Dhe is Dhomhnuich

Herding Blessing
The keeping of God and the Lord

273

101.

Beannachadh Buachailleachd
Cuiridh mi an ni seo romham

Herding Blessing
I will place this flock before me

275

102.

Beannachadh Buachailleachd
Siubhal beinne, siubhal baile

Herding Blessing
Travelling moorland

277

103.

Comraig nam Ba
Blaragan reidh, fada, farsuinn

Protection of the Cattle
Pastures smooth, long

279

104.

Gleidheadh Treuid
Gun gleidheadh Moire min an ciob

Guarding the Flocks
May Mary the mild keep the sheep

281

105.

Cronan Cuallaich
An crodh an diugh a dol imirig

A Herding Croon
The cattle are to-day going a-flitting

283

106.

Beannachadh Guir
Eiridh mi moch maduinn Luan

Hatching Blessing
I will rise early on the morning

285

107.

Comharrachadh nan Uan
Bidh mo sgian ur, geur, glan

Marking the Lambs
My knife will be new, keen, clean

289

108.

Am Beannachd Lombaidh
Falbh lom ’s thig molach

The Clipping Blessing
Go shorn and come woolly

293

109.

Duan Deilbh
Daorn nam buadh

The Chant of the Warping
Thursday of beneficence

295

110.

Beannachd Beairte
Fuidheagan no corr do shnath

Loom Blessing
Thrums nor odds of thread

301

111.

Suidheachadh na h-Iomairt
An dubh mu’n gheal

Setting the Iomairt
The black by the white

303

112.

Beannachadh Garmain
Beannaich, a Thriath nam flath fial

Loom Blessing
Bless, O Chief of generous chiefs

305

113.

Coisrigeadh an Aodaich
Is math a ghabhas mi mo rann

Consecration of the Cloth
Well can I say my rune

306

114.

Beannachadh Seilg
Bho m’ leasraidh ghineadh thu

Hunting Blessing
From my loins begotten wert thou

311

 

p. xvii

 

 

AIR.

 

 

PAGE

115.

Coisrigeadh na Seilg
An ainm na Trianailt

Consecrating the Chase
In name of the Holy Three-fold

315

116.

Ora Turais
Bith a bhi na m’ bhial

Prayer for Travelling
Life be in my speech

317

117.

Beannachd Iasgaich
La na soillse thainig oirnn

Fishing Blessing
The day of light has come upon us

319

118.

Beannachadh Cuain
Thi tha chomhnadh nan ard

The Ocean Blessing
O Thou who pervadest the heights

322

119.

Beannachadh Cuain
Dhe, Athair uile-chumhachdaich

Ocean Blessing
God the Father all-powerful

329

120.

Riaghlair nan Sian
Clann Israil

Ruler of the Elements
The Children of Israel

331

121.

Urnuigh Mhara
Beannaicht an long

Sea Prayer
Blest be the boat

333

 

 


Next: Introduction