Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


p. 118

p. 119

AM BEANNACHADH BAIS [52]

THE DEATH BLESSING

 

 

p. 118

 

p. 119

D

DHIA, na diobair a bhean a d’ mhuinntireas, [fear
Agus a liuth olc a rinn a corp,
Nach urr i nochd a chunntachas;
A liuth olc a rinn a corp,
Nach urr i nochd a chunntachas.

An t-anam-s’ air do laimh, a Chriosda,
A Righ na Cathrach Naomh.
Bho’s tu, a Chriosda, cheannaich an t-anam,
An am tomhas na meidhe,
An am tobhar na breithe,
Biodh e nis air do dheas laimh fein,
O air do dheas laimh fein,

Is biodh Naomh Micheal, righ nan aingeal,
Tighinn an codhail an anama,
Is ga threorachadh dachaidh
Gu flathas Mhic De.
Naomh Micheal, ard righ nan aingeal,
Tighinn an codhail an anama,
Is ga threorachadh dachaidh
Gu flathas Mhic De

 

 

GOD, omit not this woman from Thy covenant, [man
And the many evils which she in the body committed,
That she cannot this night enumerate.
The many evils that she in the body committed,
That she cannot this night enumerate.

Be this soul on Thine own arm, O Christ,
Thou King of the City of Heaven,
And since Thine it was, O Christ, to buy the soul,
At the time of the balancing of the beam,
At the time of the bringing in the judgment,
Be it now on Thine own right hand,
Oh! on Thine own right hand.

And be the holy Michael, king of angels,
Coming to meet the soul,
And leading it home
To the heaven of the Son of God.
The Holy Michael, high king of angels,
Coming to meet the soul,
And leading it home
To the heaven of the Son of God.

 


Next: 53. Soul Peace. Fois Anama