Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 58

p. 59

AN LIUTHAIL [23]

THE LUSTRATION

 

 

p. 58

 

p. 59

T

TA mi liuthail m’ aodainn
An caora caon na greine,
Mar a liuthail Moire Criosd
Am bainne miamh na h-Eiphit.

Meilc bhi ’na mo bhial,
Ciall bhi ’na mo chainn,
An gaol thug Moire mhin dha Mac
Bhi an cridhe gach mire dhomhsa.

Gradh Chriosd am chom,
Cruth Chriosd am chomhnadh,
Chan ’eil am muir no ’m fonn
Na bheir buaidh air Righ an Domhnuich.

Bas Bhride mu m’ mhuineal,
Bas Mhuire mu m’ bhraghad,
Bas Mhicheil dha m’ liuthail,
Bas Chriosda dha m’ thearnadh.

Doigh eile--
  Bith a bhith ’na m’ bheul,
  Ceil a bhith ’na m’ chainn,
  Blas na sile ’na mo bhile
  Gon an till mi nall.

 

I AM bathing my face
In the mild rays of the sun,
As Mary bathed Christ
In the rich milk of Egypt.

Sweetness be in my mouth,
Wisdom be in my speech,
The love the fair Mary gave her Son
Be in the heart of all flesh for me.

The love of Christ in my breast,
The form of Christ protecting me,
There is not in sea nor on land
That can overcome the King of the Lord's Day.

The hand of Bride about my neck,
The hand of Mary about my breast,
The hand of Michael laving me,
The hand of Christ saving me.

Variant--
  Force in my mouth,
  Sense be in my speech,
  The taste of nectar on my lips,
  Till I return hither.

 

 


Next: 24. Bathing Prayer. Ora Boisilidh.