Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 56

p. 57

ORA BUAIDH [22]

PRAYER FOR VICTORY

 

 

p. 56

 

p. 57

I

IONNLAIDH mi m’ aodann
’S na naoi gatha greine,
Mar a dh’ ionnlaid Moir a Mac,
     Am bainne bragh na breine.

Mil a bhi ’na m’ bheul,
Seirc a bhi ’na m’ aodann;
An gaol thug Moire dha Mac
     Bhi an cridhe gach cairc domhsa.

Gum bu suileach, cluasach, briathrach Dia,
Da m’ riarachadh, is da m’ neartachadh;
Gum bu dall, bodhar, balbh, sion sior,
     Mo luchd tair is mo luchd taimhlis.

Teanga Chalum-chille ’na mo cheann,
Agall Chalum-chille ’na mo chainn;
Foisneachd Mhic bhuadhaich nan gras
     Dhol thugam-sa an lathair sluaigh.

 

I BATHE my face
In the nine rays of the sun,
As Mary bathed her Son
     In the rich fermented milk.

Honey be in my mouth,
Affection be in my face;
The love that Mary gave her Son
     Be in the heart of all flesh for me.

All-seeing, all-hearing, all-inspiring may God be,
To satisfy and to strengthen me;
Blind, deaf, and dumb, ever, ever be
     My contemners and my mockers,

The tongue of Columba in my head,
The eloquence of Columba in my speech;
The composure of the Victorious Son of grace
     Be mine in presence of the multitude.

 

 


Next: 23. The Lustration. An Liuthail