Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 68

p. 69

THIGEAM AN DIUGH [27]

COME I THIS DAY

 

 

p. 68

 

p. 69

T

THIGEAM an diugh ’an t-Athair,
Thigeam an diugh ’an Mhac,
Thigeam ’an Spiorad neartor naomh;
Thigeam an diugh le Dia,
Thigeam an diugh le Criosd,
Thigeam le Spiorad iocshlaint chaomh.

Dia, agus Spiorad, agus Ios,
Bho mhullach mo chinn,
Gu iochdar mo bhonn;
Thigeam le mo chliu,
Falbham le mo theasd,
Thigeam thugad, Iosa--
     Iosa, dean mo leasd.

 

COME I this day to the Father,
Come I this day to the Son,
Come I to the Holy Spirit powerful;
Come I this day with God,
Come I this day with Christ,
Come I with the Spirit of kindly balm,

God, and Spirit, and Jesus,
From the crown of my head
To the soles of my feet;
Come I with my reputation,
Come I with my testimony,
Come I to Thee, Jesu--
     Jesu, shelter me.

 

 


Next: 28. The Soul Plaint. An Achanaidh Anama