Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 70

p. 71

AN ACHANAIDH ANAMA [28]

THE SOUL PLAINT

 

 

p. 70

 

p. 71

O

O IOS, a nochd,
Aghair nam bochd,
Cholann gun lochd,
Dh’ fhuilinn gu gort,
Fo bhinn nan olc,
’S a cheusadh.

Saor mi bho olc,
Saor mi bho lochd,
Caomhain mo chorp,
Naomhaich mi nochd,
O Ios, a nochd,
’S na treig mi.

Bairig domh neart,
Aghair nam feart,
Stiuir mi ’na d’ cheart,
Stiuir mi ’na d’ neart,
O Ios, ’na d’ neart
Gleidh mi.

 

O JESU! to-night,
Thou Shepherd of the poor,
Thou sinless person
Who didst suffer full sore,
By ban of the wicked,
And wast crucified.

Save me from evil,
Save me from harm,
Save Thou my body,
Sanctify me to-night,
O Jesu! to-night,
Nor leave me.

Endow me with strength,
Thou Herdsman of might.
Guide me aright,
Guide me in Thy strength,
O Jesu! in Thy strength
Preserve me.

 

 


Next: 29. Sleeping Prayer. Urnuigh Chadail