Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 72

p. 73

URNUIGH CHADAIL [29]

SLEEPING PRAYER

 

 

p. 72

 

p. 73

T

TA mi cur m’ anama ’s mo chorp
Air do chomaraig a nochd, a Dhe,
Air do chomaraig, Iosa Criosda,
Air do chomaraig, a Spioraid na firinne reidh,
     An Triuir a sheasadh mo chuis,
     Is nach cuireadh an cul rium fein.

Thus, Athair, tha caomh agus ceart,
Thus, a Mhic, thug air peacadh buaidh,
Thus, a Spioraid Naoimhe nam feart,
Da mo ghleidheadh an nochd o thruaigh;
     An Triuir a dheanadh mo cheart
     Mo ghleidheadh an nochd ’s gach uair.

 

I AM placing my soul and my body
On Thy sanctuary this night, O God,
On Thy sanctuary, O Jesus Christ,
On Thy sanctuary, O Spirit of perfect truth,
     The Three who would defend my cause,
     Nor turn Their backs upon me.

Thou, Father, who art kind and just,
Thou, Son, who didst overcome death,
Thou, Holy Spirit of power,
Be keeping me this night from harm;
     The Three who would justify me
     Keeping me this night and always.

 


Next: 30. The Gifts of the Three. Tiubhradh Nan Tri