Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 212

p. 213

AN BEANNACHADH STRŪAIN [78]

THE BLESSING OF THE 'STRŪAN'

 

 

p. 212

 

p. 213

G

GACH min tha fo m’ chleibh,
Theid am measgadh le cheil,
An ainm Mhic De,
     Thug fas daibh.

Bainn is uibheann is im,
Sochair mhath ar cuid fhin,
Cha bhi gainne ’n ar tir,
     No ’n ar fardaich,

An ainm Mhicheil mo luaidh,
Dh’ f hag againn a bhuaidh,
Le beannachd an Uain,
     ’S a Mhathar.

Umhlaich sinn aig do stol,
Biodh do chumraig fein oirnn,
Cum uainn fuath, fath, foirn,
     Agus gleidh sinn.

Coisrig toradh ar tir,
Bairig sonas is sith,
An ainm an Athar an Righ,
     ’S nan tri ostal gradhach.

Bearnan bride, creamh min,
Lus-mor, glasrach is slim,
Na tri ghroigeanan-cinn,
     Is lus Mairi.

 

EACH meal beneath my roof, [wattle
They will all be mixed together,
In name of God the Son,
     Who gave them growth.

Milk, and eggs, and butter,
The good produce of our own flock,
There shall be no dearth in our land,
     Nor in our dwelling.

In name of Michael of my love,
Who bequeathed to us the power,
With the blessing of the Lamb,
     And of His Mother.

Humble us at thy footstool,
Be thine own sanctuary around us,
Ward from us spectre, sprite, oppression,
     And preserve us.

Consecrate the produce of our land,
Bestow prosperity and peace,
In name of the Father the King,
     And of the three beloved apostles.

Dandelion, smooth garlic,
Foxglove, woad, and butterwort,
The three carle-doddies,
     And marigold.

 

p. 214

 

p. 215

 

Cailpeach ghlas air a buain,
Seachd-mhiarach, seachd uair,
Iubhar-beinne, fraoch ruadh,
     Agus madar.

Cuiream uisge orr gu lair,
An ainm usga Mhic De,
An ainm Mhuire na fail,
     Agus Phadruig.

D’uair shuidheas sinn sios
Gu gabhail ar biadh,
Cratham an ainme Dhia
     Air na paisdean.

 

Gray 'cailpeach' plucked,
The seven-pronged seven times,
The mountain yew, ruddy heath,
     And madder.

I will put water on them all,
In precious name of the Son of God,
In name of Mary the generous,
     And of Patrick.

When we shall sit down
To take our food,
I will sprinkle in the name of God
     On the children.

 


Next: 79. The Poem of the Lord's Day. Duan An Domhnuich