Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 110

p. 111

FAILTE A MHOIRE [48]

HAIL TO THEE, MARY

 

 

p. 110

 

p. 111

F

FAILTE dhuit, a Mhoire Mhathair!
Tha thu lan dhe na grasan caomh,
Tha ’n Tighearna Dia maille riut a ghnath.
Beannaicht thu, Mhairi, am measg nam mnai,
Beannaicht toradh do bhronn, Iosa,
Beannaicht thu, Righinn an ais;
A Naomh Mhoire, a Mhathair Iosa,
Guidh air mo shon-sa, peacach truagh,
Nis agus aig uair mo bhais,
     Nis agus aig uair mo bhais!

 

HAIL to thee, Mary, Mother!
Thou art full of loving grace,
The Lord God is always with thee,
Blessed art thou Mary among women,
Blessed is the fruit of thy womb, Jesus,
Blessed art thou, Queen of grace;
Thou holy Mary, thou Mother of Jesus,
Plead for me a miserable sinner,
Now and at the hour of death,
     Now and at the hour of death!

 


Next: 49. The Battle to Come. An Cath Nach Tainig