Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 1, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


p. 18

p. 19

IOS, A MHIC MUIRE [6]

JESU, THOU SON OF MARY

 

 

p. 18

 

p. 19

I

IOS, a Mhic Muire
Dean trocair oirnn,
              Amen.
Ios, a Mhic Muire
Dean siochain ruinne,
              Amen.
Ruinn agus leinn
Far am faide am bi sinn,
              Amen.
Bi mu thus ar slighe,
Bi mu chrich ar saoghail,
              Amen.
Bi aig mosgladh ar beatha,
’S aig dubhradh ar laithean,
              Amen.
Bi ruinn agus leinn
A Dhe mheinich nan dul,
              Amen.
Coisrig sinn
Cor agus crann,
A Re nan re,
A Dhe nan dul,
              Amen.
Coisrig sinn
Coir agus cuid,
A Re nan re,
A Dhe nan dul,
              Amen.

 

JESU, Thou Son of Mary,
Have mercy upon us,
              Amen.
Jesu, Thou Son of Mary,
Make peace with us,
              Amen.
Oh, with us and for us
Where we shall longest be,
              Amen.
Be about the morning of our course,
Be about the closing of our life,    [world
              Amen.
Be at the dawning of our life,
And oh! at the dark’ning of our day,
              Amen.
Be for us and with us,
Merciful God of all,
              Amen.
Consecrate us
Condition and lot,
Thou King of kings,
Thou God of all,
              Amen.
Consecrate us
Rights and means,
Thou King of kings,
Thou God of all,
              Amen.

 

p. 20

 

p. 21

 

Coisrig sinn
Cri agus ere,
A Re nan re,
A Dhe nan dul,
              Amen.
Gach cri agus cre,
Gach la dhuit fein.
Gach oidhche nan reir,
A Re nan re,
A Dhe nan dul,
              Amen.

 

Consecrate us
Heart and body,
Thou King of kings,
Thou God of all,
              Amen.
Each heart and body,
Each day to Thyself,
Each night accordingly,
Thou King of kings,
Thou God of all,
              Amen.

 

 


Next: 7. Holy Father of Glory. Athair Naomha na Gloir