Sacred Texts  Christianity  Early Church Fathers  Index  Previous  Next 

Index of Greek Words and Phrases

 • ἔρως
 • Ἴσον δὲ νύκτεσσιν αἰεὶ;
 • ὑπερτάτην
 • iφρόνιμοι
 • ἀ κύων
 • ἀήρ
 • ἀῤῥαβὼν
 • ἀγαθὰ σωτῆρας
 • ἀγαθὰς Ὥρας
 • ἀγαθοὶ ὄντες
 • ἀγαθοὶ εἱς
 • ἀγρεύω
 • ἀδιαφόρως ζῆν
 • ἀδικία
 • ἀδικουμένου
 • ἀει καὶ λίαν
 • ἀκατάπληξιν
 • ἀκούσιον
 • ἀκουσματικοί
 • ἀκρόδρυα
 • ἀκριβεία
 • ἀληθείας
 • ἀλλὰ τὸ έν αὐτῇ
 • ἀλλά
 • ἀμαρτητικάς
 • ἀμιξίας
 • ἀνάπαυσιν
 • ἀνάπαυσις
 • ἀνήρ
 • ἀνίερος
 • ἀνόητοι
 • ἀνῃ
 • ἀναδεδεγμένῳ
 • ἀναμιξιας
 • ἀναστομῶν
 • ἀνθοσμίας
 • ἀνθρώποις
 • ἀνθρώπου
 • ἀνθρώπους
 • ἀνθρώτῳ
 • ἀνθρωπογναφεῖα
 • ἀνιέρου
 • ἀνιέρους
 • ἀνιερόω
 • ἀνομίας
 • ἀντὶδοσις
 • ἀντίδωρον
 • ἀντικλεῖς
 • ἀντιμετάστασις
 • ἀντιπάθεια
 • ἀντιτάσσεσθαι
 • ἀντιτάσσεται
 • ἀπόδειξις
 • ἀπόδεξις
 • ἀπόλαυσιν
 • ἀπόληψις
 • ἀπαθής
 • ἀπαθείας
 • ἀπαθείς
 • ἀπαθεια
 • ἀπειθσῖς
 • ἀπλανὴς χώρα
 • ἀποδεδρακέναι
 • ἀποκάλυψις
 • ἀποκλήρωσις
 • ἀπολήρησις
 • ἀπονενεμημέῃ
 • ἀπονενεμημένῳ
 • ἀρίστη
 • ἀραρότως
 • ἀρετῶν
 • ἀριδήλου
 • ἀριδήλως
 • ἀριθμῶν
 • ἀρχαίαν
 • ἀσώστους
 • ἀσώτους
 • ἀσφαλέστερα παρὰ δόξαν καὶ κακοπραγίαν
 • ἀσωτία
 • ἀτέχνως
 • ἀτεχνῶς
 • ἀτιμίας
 • ἀυτὀχθων
 • ἀφρὸς
 • ἁγίᾳ
 • ἁθαμβίην
 • ἁλάμενος
 • ἁμάρτημα
 • ἁμαρτίας
 • ἁρκή
 • ἃ θέμις ἀθέμιστα
 • ἄγγελος πρωτόγονος
 • ἄγριον
 • ἄδακρυν νέμονται αἰῶνα
 • ἄθεοι
 • ἄθπεος
 • ἄισθησις
 • ἄμα
 • ἄνευ
 • ἄνθρωπος ἀπαθής
 • ἄνω
 • ἄπειρος
 • ἄπλαστος
 • ἄπλατος ὁρμή
 • ἄπληστος
 • ἄριστον μὲν ϋδωρ
 • ἄσκησις
 • ἄσκιον
 • ἄχρηστα χρηστήια
 • ἄχρηστος
 • ἅλμα
 • ἅλυσις
 • ἅρπη
 • Ἀβαισσάν
 • Ἀγαθόν τι
 • Ἀδράστεια
 • Ἀλλόβιοι
 • Ἀνόνητοι
 • Ἀραρώς
 • Ἄρνες
 • Ἅπαντα δ᾽ ἁγαθὸν εἱναι τὸν Θεόν
 • ἐγγύας δὲ ζαμία
 • ἐγκρυφίαι
 • ἐγρηγορεῖν
 • ἐδόθη
 • ἐθηράθη
 • ἐκ τῶν ἀγγέλων τῶν δικαίων
 • ἐκκλήτων
 • ἐκκλησία
 • ἐκλεκτῶν
 • ἐκνήψατε
 • ἐκνιψατε
 • ἐκπύρωσις
 • ἐκπορίζοντα
 • ἐκτεινομένῳ
 • ἐκτεινομένη
 • ἐλάχιστος
 • ἐλεύθερον γὰρ καὶ αὐτεξούσιον ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον
 • ἐμπεριλήψει
 • ἐν ἡμέρα συντελείας
 • ἐν τῷ Κυρίῳ
 • ἐν τῷ ψάλλειν
 • ἐνίοις ἄνοις
 • ἐναρμονικόν
 • ἐνδιάθετος
 • ἐνδιάθτον
 • ἐνεργεῖ
 • ἐνεργητικόν
 • ἐνοφθαλμισμός
 • ἐνστάσεσιν τοῦ Χριστιανοῦ
 • ἐνταῦθα
 • ἐνταῦθα τὴν γνῶσιν πολυπραγμονεῖ
 • ἐντεὺθεν
 • ἐντολαῖς
 • ἐντοχούσαις
 • ἐξ ἀρχαίου ἔθους
 • ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθὸν
 • ἐξομολογοὑμενος
 • ἐξομολογοῦμαι
 • ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
 • ἐξουσίας
 • ἐπίγησιν
 • ἐπίδοσιν
 • ἐπίκτησιν
 • ἐπίκτητος
 • ἐπίμικτος
 • ἐπίξενοι
 • ἐπίστασις
 • ἐπίστευσε
 • ἐπίστηται
 • ἐπίτασις
 • ἐπότισα
 • ἐπ᾽ ἐξήγησιν
 • ἐπαιδεύθησαν
 • ἐπι ῾Ροβοάμ
 • ἐπιδεικτικόν
 • ἐπιθυμία
 • ἐπιλήψει
 • ἐπιστήμη
 • ἐπιστολας συντάττειν
 • ἐπιστομίζων
 • ἐπιστομῶν
 • ἐπισφαλέστερα πρὸς κακοπραγίαν
 • ἐπιχειρημα
 • ἐπομβρία
 • ἐποπτεία
 • ἐρᾷ
 • ἐτερομήκεις
 • ἐφ᾽ οἷς
 • ἑβδομάς
 • ἑκούσιον
 • ἑλόμενος
 • ἑρᾷ
 • ἑταῖρος
 • ἑτερος ἐγώ
 • ἔκκλισις
 • ἔκκοψον
 • ἔκλυσις
 • ἔλαιον
 • ἔλεος
 • ἔννοιαν
 • ἔξελε
 • ἕνεκεν
 • ἕτερος
 • Ἐθηλύνθη
 • Ἐλέβορον
 • Ἐλλέβορον
 • Ἐλλόβιον
 • Ἐπιθυμητικοῦ
 • Ἐρως
 • ἡ Αητώ
 • ἡ καινὴ κτίσις
 • ἡ καινὴ κτισις
 • ἡ κατὰ τὴν Ἐκκλησιαν καθ᾽ ἡμας
 • ἡ κοινὴ πίστις
 • ἡ κυριακὴ ἄσκησις
 • ἡγιάσθη
 • ἡδέα
 • ἡκούσης
 • ἡλιος
 • ἡμῖν
 • ἡν
 • ἡρ (αηρ) α
 • ἤπιοι
 • ἤπιος
 • ἥτις
 • ἥτις ἐστί
 • ἦλθεν
 • Ἡ αὐτή
 • Ἡ μὲν γὰρ τοῦ Κυρίου κατὰ τὴν παρουσίαν διδασκαλία, ἀπὸ Αὐγούστου καὶ Τιβερίου Καίσαρος, ἀρξαμένη, μεσούντων τῶν Αὐγούστου χρόνων τελειοῦται
 • Ἡ ψυχῆς ἀρίστης
 • ἰέναι
 • ἰᾶσθαι
 • ἱερόν
 • ἱκέτην
 • Ἰεζεκιήλ
 • Ἰησοῦς
 • ὀ Ἰωσίου
 • ὀ ὤν
 • ὀ γὰρ Σέθως
 • ὀ καὶ Ἰωάχας
 • ὀδωδή
 • ὀνοματομάκοι
 • ὀργή
 • ὀψοφαγία
 • ὁ ἀήρ
 • ὁ ἔτερος
 • ὁ Θεός
 • ὁ αἰών
 • ὁ θαυμασιώτατος Ιουστινος
 • ὁ κατὰ πνεῦμἀ κ.τ.λ.
 • ὁ κατὰ πνεῦμα οὑ πτωχὸς
 • ὁ πολιτικός
 • ὁι ταῖς σατανικαῖς ῷδαῖς κατασηπόμενοι
 • ὁμογνωμοσύνη
 • ὁπλισαμένας
 • ὁράσει
 • ὁρᾶται
 • ὁρᾷ
 • ὁρμὴ μὲν οὕν φορά
 • ὁρμῇ
 • ὁσιότης
 • ὂρεξις
 • ὂψει
 • ὄθεν
 • ὄλον
 • ὄν
 • ὄνος
 • ὄρεξις
 • ὄτι
 • ὄψον
 • ὅθεν
 • ὅταν περικοπῇ αὐτῶν ὁ πλοῦτος
 • ὅτε
 • ὅτι
 • ὅτι τοίνυν
 • ὐπόστασις
 • ὑέρτερος
 • ὑδατικῆς
 • ὑλόβιοι
 • ὑλικῆς
 • ὑλικοί
 • ὑπὲρ ὦν
 • ὑπὸ τῶν αὐτῶν
 • ὑπὸ τοιούτων
 • ὑπόθεσις
 • ὑπόστασις
 • ὑπομονὴ
 • ὓλης οἰκονομία
 • ὕβρις
 • ὗς
 • Ὑποτυπώσεις
 • ὠς κοινόν τι
 • ὡπλισμένας
 • ὡς ἄρα ὴ πολυμά θεια γοον οὐχὶ διδάσκει
 • ὡς ἐν τέχναις
 • ὡς περίφοβος
 • ὡσπερ
 • ὡσπερεὶ φόβος
 • ὤν
 • ὥστε
 • ὦ ἄνδρες δικασταὶ
 • ὦν εξουσίαν
 • ὧτα
 • Ὠροσκόοπος
 • Ὡς δ᾽
 • Ὦρας
 • ὰγίων
 • ὰγγέλων
 • ὲγγύα δὲ ζαμίας
 • έγκαταριθμένην
 • έποπτεία
 • ὶερός
 • ὸρθόνου
 • όμακοεῖον
 • ός
 • ὺπάρχουσαν
 • ὺπαρχούσῃ
 • ὼς ἔρωτα
 • ώς ἄν αὶ τέχναι
 • ᾖληθεν
 • ᾤρα ἀπολείπειν
 • ᾤραν ἀπολείπει
 • ᾥά
 • ῥήσεσι λὁγων
 • ῥίμβος
 • ῥόδον
 • ῥῆμα
 • ῥεῦμα
 • Αὐγούστου
 • Αὐτόν
 • Αίῶνες
 • Αναδεδειγμένῳ
 • Βέδυ, Ζάψ, Χθών, Πλῆκτρον, Σφίγξ, Κναξζβί, Χθύπτης, Φλεγμός, Δρώψ
 • Βαβυλῶνος
 • Βασιλἐων
 • Βούττα
 • Βωλεᾶς
 • Δέος
 • Δεῦτε
 • Δημιουργόν
 • Διός
 • Εὑτυχούσαις
 • Εὔχρηστος
 • Εκκλησία
 • Θεόν
 • Θεός
 • Θεῷ
 • Θεοῦ δόξα
 • Θεοδάδι ἀκηκοέναι
 • Θεοδᾶ
 • Θευδᾶ
 • Θωλεᾶς
 • ΙΧΘΥΣ
 • Ιη
 • Κύριον
 • Καρὰ Λόγον
 • Μέτρα
 • Μόνος ὁ σοφὸς ἐλέυφερος
 • Μαραθῶνί τε
 • Μαραθωνίται
 • Μελέτη πάντα καθαιρεῖ
 • Μηδὲν ἄγαν
 • Νίκης ἀνθρώποισι θεῶν ἐκ πείρατα κεῖται
 • Νίκης πείρατ᾽ ἔχονται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν
 • Ξυνός
 • Οἵνον τοι πίνειν πουλὸν κακόν ἢν δέ τις αὐτὸν
 • Οὕτις
 • Οεός
 • Πίνη ἐπισταμένως, οὐ κακὸς ἀλλ᾽ ἀγαθός.
 • Πανελλήνιος Ζεύς
 • Πλάτων
 • Ποιτίνη
 • Προφορικός
 • Πυθώ
 • Πυτίνη
 • Σεμναί
 • Σεμνοί
 • Σιβύλλην φἀναι
 • Σοφία
 • Στρωματεύς
 • Στρωματεῖς
 • Τὰ ἀρχαια ἔθη κρατείτω
 • Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος
 • Τίτου Φλαυίου Κλήμεντος τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημάτων στρωματεῖς
 • Τῶν κατεπειγόντων γνῶσις
 • Τιβερίου
 • Τιμόθεος
 • Τιμόξενος
 • Τριάδος
 • Τριασμοί
 • Τριγράμμοι
 • Φύσις
 • Φυτώ
 • Φωτός
 • Χάριν οἰκονμίας
 • ΧΡ, ΑΩ
 • Χριστός
 • ίερἀ γράυυατα
 • αἰῶνες οἰ κρείττονες
 • αἰκελείων
 • αἴρεσις
 • αὐθάδης
 • αὐλῆς
 • αὐτὰρ ϋὕερθεν
 • αὐτὸς εφα
 • αὐτόν
 • αὐτῇ χρώμεθα κριτηρίῳ
 • αὐτοσχέδιον
 • αὐτου
 • αύτοματισμῶ.
 • ανθρωπίνη
 • βασιλικοί
 • βατάλοι
 • βιωτικαί
 • βρῶμα
 • γὰρ
 • γάλα
 • γίνεται
 • γύνιδες
 • γῆ
 • γῆν
 • γῆν ὸλην
 • γῆν σποδόν
 • γαλακτοφάγοι
 • γαστριμαργία
 • γεγλυμμἐνους
 • γεγυμνωμένους
 • γειτνιαζουσῶν
 • γειτνιουσῶν
 • γεν
 • γενητόν
 • γενιικώτατον
 • γινεται
 • γλυκύ τι
 • γλυκύτητι
 • γλυκεῖ
 • γνῶσις
 • γνωμικώτατα
 • γνωστική
 • γνωστική.
 • γνωστικόν
 • γνωστικῶν
 • γνωστικῶς
 • δ σκοτεινός
 • δἰ ἐμαυτοῦ
 • δἰ ἐπιστήμης
 • δἰ ὅ
 • δὔλογον
 • δόξα
 • δύᾳ
 • δύαις
 • δύσοιστον
 • δ᾽ ἰ´ση
 • δαίμονος
 • δαίμων
 • δαιμόνων
 • δαμάζων
 • δαμναμενεύς
 • δείξῃ
 • δεῖ ἐπιστήμης
 • δεδοικότες
 • δεδυκότες
 • δειληλυθέναι
 • δεισιδαιμονία
 • δεσμὸς δὲ τοῦ σαρκὸς ψυχὴ
 • δηκτικόν
 • διὰ ͠ῶν ἀστραγάλων. The ἀστραγάλοι
 • διὰ λογικῆς δυνάμεως
 • διὰ τὴν ἡδονήν
 • διὰ τούτους
 • διά
 • διάκονοι
 • διάτονον
 • διαδιδράσκει τὰ πράγματα
 • διακηκοέναι
 • διακονουμένου
 • διαλεληθέναι
 • διαφθείρειν
 • διδακτήν
 • διδακτικήν
 • διδράσκω
 • δικαιοσύνη
 • διωκομένου
 • δοίη
 • δοκήσει
 • δοκίμους
 • δοξόσοφοι
 • δρύοψ
 • δρῇς
 • δρῦς
 • δρυῶν
 • εἔ τις
 • εἰκότως
 • εἰς τὴν ἀνωτάτω δόξαν
 • εἲρ καὶ ἃγιος
 • εἴ´δωλον
 • εἴδησις
 • εἴδωλα
 • εὐαγγελίσαι
 • εὐαγγελισάμενοι
 • εὐδαίμων
 • εὐδαιμονία
 • εὐεργετικόν
 • εὐηγγελίσθαι
 • εὐηγγελισμένοι
 • εὐθύς
 • εὐκρασία
 • εὐλάβεια
 • εὐπειθεῖς
 • εὔλογον εἷναι λόγον
 • εὔνοιαν
 • εὔχρηστος
 • εύκρασία
 • εύτέλεια
 • ει ῎δωλα
 • επιδίμοιροι
 • ζέσιν
 • ζῶον
 • ζυνχθηδόν
 • θ
 • θέειν
 • θέλουσι
 • θέμις
 • θέσις
 • θὴρ
 • θύς
 • θύσιν
 • θῦψαι
 • θείαν δικαιοσύνην
 • θεός
 • θεῖν
 • θεῶν
 • θεῷ
 • θεολογεῖν
 • θεοποιεῖν
 • θεοπρέπεια
 • θεος
 • θεοσεβείας
 • θεσμός
 • θηλή
 • θηρία
 • θηρεύεσθαι
 • θλίβω
 • θνητῶς
 • θρησκεία
 • θυρέος
 • θυσίαν
 • ιερὰν δρῦν
 • κἃν
 • κὔβος
 • κάθεμα
 • κάθημα
 • κάρα πάλλειν
 • κέρκους
 • κόσμιος, καὶ ὑπερκόσμιος
 • κόσμος
 • κόσσυφος
 • κύνα
 • καὶ Ἰωάχας
 • καὶ τὸ ἑκούσιον
 • καὶ τῶν
 • καθά
 • καθάπερ
 • καθίστημι
 • καθ᾽ ὄ
 • καθ᾽ ὄν
 • καθῆκειν
 • καθῆκεν
 • καθῆκον
 • καθαρά
 • καινός
 • καιρόν
 • κακόφρονας
 • κακῶν
 • κακογαμίου
 • κακοφρόνων
 • καλἐω
 • καλά
 • καλῶν
 • καλῶς
 • καλοῦ
 • κατἀ τοὺς ἐπὶ μέρους
 • κατὰ μερισμόν
 • κατὰ τὸν σεμνὸν τῆς παραδόσεως κανόνα
 • κατά
 • κατάληψιν ποιεῖ τῆν πρόληψιν
 • κατάληψις
 • κατάλληλα
 • κατάλογον
 • κατάπαυσμα
 • κατάπλασμα
 • κατάπληξιν
 • κατάσκιον
 • κατόρθωμα
 • κατ᾽ ἄλλα
 • καταδεδουλωμένον
 • καταδεδουλωμένος
 • κατακλειομένῳ
 • κατακλειομένω
 • καταριθμημένος
 • καταφθοράν
 • κατηγορημάτων
 • κεῖνος
 • κελύττειν
 • κεραίσι
 • κεχυμένη
 • κηλὶς συμφορᾶς
 • κιβωτός
 • κιναίδες
 • κλώψς
 • κλῆσιν
 • κλῆσις
 • κλητοί
 • κναίειν
 • κοινόν
 • κοινωνία
 • κονιποδες
 • κοροπλαθική
 • κοσμίας
 • κοσμικάς
 • κρίνει
 • κρίνειν
 • κραιπάλη
 • κρατεῖν
 • κυριακῆ εὐποιῖᾳ
 • λίξ
 • λόγῳ
 • λόγοις
 • λόγον
 • λόγος
 • λόγος ὁ προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας
 • λόγος προφορικός
 • λᾶας
 • λαός
 • λαγνεία
 • λαιμαργία
 • λεκτῶν
 • λιχνευούσης
 • λογίον
 • λογεῖον
 • λογικός
 • λογισμός
 • λουτρόν
 • μάννα
 • μάργος
 • μάρπτες, σφίγξ, κλώψ, ζυνχθηδόν
 • μάρψαι
 • μέγ᾽ ἀμείνων
 • μέγιστοι
 • μέσος
 • μέτρῳ
 • μὴ εἵναι
 • μή
 • μίτος
 • μόνον ἐν τῇ πόλει
 • μόνον οὐχί
 • μόνους
 • μύσος
 • μῦθος
 • μαθηματικῶς
 • μαθηματικοί
 • μαλάσσειν
 • μεῖναι
 • μεθ᾽ ὄν
 • μελετησάντων
 • μεμελημένως
 • μεσευθύς
 • μεστοί
 • μετὰ δαίμονας αλλους
 • μετὰ ταῦτα ἔγνω
 • μετέγνω
 • μετέωρος
 • μετ᾽ αὐτὸν τὸ ζῇν παρεβάλοντο
 • μετανοέω
 • μετανοεῖν
 • μητροπάτωρ
 • μιᾶς ἐστὶν οἰκονομἱας
 • μισοπονηρεῖ
 • μνησικακεῖ
 • μνησιπονηρεῖ
 • μοῖραι
 • μονογαμίου
 • μονονουχί
 • μς, τις, μῆτις
 • μυστικὸν σύμβολον
 • νάβλα
 • νάρκην
 • νήπιον
 • νήπιος
 • νόησις
 • νόμοι
 • νῷ
 • ναυλα
 • νεήπιος
 • νη
 • νηῶν
 • νηπίων
 • νηπύτιος
 • νούσοισι δηρόν
 • νοῦ ἐνθεματισμός
 • νοῦς
 • νοῦς καὶ λόγος
 • νοῦσον σιδηρόν
 • νοηταὶ φύσεις
 • νοσῶν
 • νοσος
 • νουθέτησις
 • ξένοι
 • ξανθόν
 • οἰκέτην
 • οἰκήσεις
 • οἰκόνομος
 • οἰκείαν
 • οἰκονομίαν
 • οἰκονομίας τὴν αἲρεσιν προσλαβόν
 • οἱ φιλόσοφοι τοῖς Ἓλλησι
 • οἱ ψευδώνυμοι
 • οἴ´κησιν
 • οὐ
 • οὐ ζῶον
 • οὐ κατανενοηκότες
 • οὐ κινήματος ψυχῆς
 • οὐδέν
 • οὐκ ἁντιληπτικοῖς
 • οὐκ ἐκ κινήματος ψυχῆν
 • οὐρανός
 • οὐρανοὺς ὸρᾶς
 • οὖν ἀντιληπτοῖς
 • οὗ τόπος οὐδεὶς τῷ
 • οί
 • οᾪ τόπος οᾪδεὶς τόπος τό
 • οτι ἠλέησέ με ὁ Θεὸς καὶ ἔστι μοι πάντα
 • ουδ᾽ ἐκ τῶν τισί δοκοὐντων ῆ δεδογμένων
 • πάθος
 • πάλιν
 • πάντη
 • πέλτη
 • πέποιθεν
 • πόλει
 • πόλος
 • πόσις
 • πᾶν ἔθνος ἑῷον πᾶν δὲ ἑσπερίων ᾐόνων, βόρειόν τε καὶ τό, κ.τ.λ.
 • πῦρ
 • παίγνιον Θεοῦ
 • παίδων ἀγωγή
 • παύροισι
 • παῖς
 • παῤῥησίᾳ
 • παῤοἷσι
 • παιδάριον
 • παιδίσκαι
 • παιδός
 • παιδαγωγία
 • παιδαγωγός
 • παιδεία
 • παιδεραστία
 • παιδευτής
 • παιδευτικῆς τέχνης τῆς τοιάδε
 • παιδιὰν τέχνης
 • παιδιᾶς τέχνης
 • παιδισκάρια
 • παλαμάσθων
 • παλαμᾶσθαι
 • παράφασιν
 • παραδόσεις
 • παρακληθῆναι
 • παραχαράσσετε
 • παριζούσας
 • παριούας
 • παρουσιᾳ
 • πατἐρα
 • πεπληρωμένοι
 • πεποιθησιν
 • περὶ φύσεως
 • περίφασιν
 • περίφρασιν
 • περιγίνεται
 • περιθεῖναι
 • περιχώρησις
 • πιστός
 • πιστότης
 • πλὴ ν
 • πλήν
 • πλήσσοντα
 • πλανητῶν
 • πνεύματι
 • πνευματόφοροι
 • πνευματικῶς
 • ποθεῖν
 • ποιεῖν
 • ποιητής
 • ποιητικῶς
 • πολιτικοί
 • πολλοί
 • πορεία
 • ποτέ
 • πράσσοντα
 • πράσσοντας
 • πράττειν
 • πρόγνωσιν
 • πρόθεσιν
 • πρόληψις
 • πρόνοιαν
 • πραθῆναι
 • πρακτόν
 • πρεσβεία
 • προαναφώνησις
 • προειρημένῳ
 • προκοπαί
 • προκρίματος
 • προνομίαν
 • προσήσεται
 • προσήσεται τὴν ἀλήθειαν
 • προσίσεται
 • προσῆκον
 • προσείσεται
 • προσθεῖναι
 • προσοίσεται
 • προσφέρεσθαι
 • προφέρεσθαι
 • προφορικός
 • πσωτοκαθεδρία
 • ρκ´
 • σ
 • σἐο
 • σέο
 • σήραγγας
 • σύμβολον
 • σύμβουλον
 • σύμπνοια
 • σύνδεσις
 • σύνεσις
 • σύνοικος
 • σύντομος
 • σύντονος
 • σύριγγας
 • σώματος read ωτηρίας
 • σῆμα
 • σαμβύκη
 • σαφηνισμόν
 • σειρῆσι λόγων
 • σημαίνει
 • σοί
 • σορός
 • σοφία
 • σοφισμόν
 • σοφιστάς
 • σοφοί, σοφισταί
 • σοφούς
 • σπερμόλογοι
 • σποδόν
 • σπουδαῖος
 • στ
 • στάσις
 • στήμοσι
 • συμβῆναι
 • συμμανῆναι
 • συμφορᾶς
 • συμφοροὺσα
 • συμφοροῦσα
 • συμφωνία γνωμῶν
 • συνάλογοι λόγοὐ κ.τ.λ., σύλλογοι λόγον κ.τ.λ
 • συνεκφώνησις
 • συνεξομοιουμένη
 • συνιέντας
 • συνιόντας
 • σωτῆρας
 • σωφροσύνη
 • σωφροσύνης
 • τ
 • τἀγαθῶν
 • τὄ ζέον
 • τὰ αἴσια
 • τὰ κύρια τῶν δογμάτων
 • τάγαθοῦ
 • τάξιν
 • τέλε
 • τέλειοι
 • τέλος
 • τέταρτος
 • τὴν ὅλην
 • τὴν γνῶσιν
 • τὴν οἰκονομίαν τῆς ἐξηγήσεως
 • τὴν χρυσῆν
 • τήν
 • τί
 • τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος
 • τὸ ἄσχημον σχῆμα
 • τὸ ἄσωστον
 • τὸ ὄντως θεῖον
 • τὸ δὲ ἐπιτελεῖν διὰ τὸν δύσοιστον κοινὸν βίον
 • τὸ δέ
 • τὸ ζῇν παρεβάλοντο
 • τὸ θέατρον
 • τὸ καλόν
 • τὸ λιπαρόν
 • τὸ νήπιον
 • τὸ παρεκτικόν
 • τὸ πεφυκέναι
 • τὸ τοῦ λὀγου
 • τὸν λόγον
 • τὸν οὔτως
 • τό
 • τόν
 • τύραννος
 • τῆ κυριακῇ γραφῆ
 • τῶν αἰώνων
 • τῶν λόγων
 • τῶν μέσων
 • τῶν οὔτῶ ἐπιδεχομένων
 • τῷ
 • τῷ ἐπισήμῳ
 • τῷ δέ
 • τῷ λιπαρῷ
 • τῷ λογικῷ
 • ταπεινόφρονες
 • τεθεικέναι
 • τεθλιμμένη
 • τελείως
 • τετρἀγονος ἄνευ ψόγου
 • τετράς
 • τετραχῶς
 • την τῶν δογμάτων θεωρίαν
 • τηνικάδε
 • τηνικαῦτα
 • τηρήσει
 • τιὴ
 • τιή
 • τιμῶν
 • τινῶν
 • τισάσθην
 • τλας
 • το ἱερόν
 • τοίνυν τὸν λόγον
 • τούτῳ
 • τοῖς προηγουμένοις τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῖς πρωτοκαθεδρίταις
 • τοῦ γνωστικοῦ
 • τοῦ λόγου
 • τοῦ πεπονθότος Θεοῦ
 • τοιᾶσδε
 • τουτοις
 • τρίτος
 • τρόπον
 • τριχῶς
 • τροφῆς
 • τρυφῆς
 • υποδεδεσθαι τῷ δεδέσθαι
 • φ
 • φέλε κασἰγνητε
 • φύλλον
 • φύσεως
 • φύσιν
 • φύσιν ἄξας
 • φύσις αἰῶνος
 • φώς
 • φῦλον
 • φενίνδα
 • φεννίς
 • φησί
 • φιλόφρονες
 • φιλομαθεῖν
 • φιλομυθεῖν
 • φιλοσοφίαν ἀΐ´ξας
 • φοξός
 • φορῶ τὸ Θεοφιλὲς ὄνομα τοῦτὀ κ.τ.λ.
 • φρένωσις
 • φρόνησις
 • φυλάσσειν
 • φυτικοῦ
 • φωνᾶντα συνετοῖσν
 • φωνῆς
 • φως
 • φωτεινοῦ
 • χάρισμα
 • χόρτασμα
 • χαρακτῆρα
 • χαριέστερον
 • χαριστήριον
 • χειροτονήσαντες
 • χειροτονούμενος.
 • χθών
 • χοῖρος
 • χρὴ δὲ κατανοῆσαι τὴν φύσιν
 • χρηστός
 • χριστός
 • χρωματικόν
 • ψάλλειν
 • ψάλλοντες
 • ψάλωμεν
 • ψεῦδος
 • ψεδνός
 • ψυδνός = ψυδρός
 • ψυδρός
 • ψυκή
 • ψυκῆ
 • ψυκικοί
 • ψυχή
 • ψυχικαί
 • ψυχικοὶ
 • ψυχρός
 • ϛ´


  Next: Hebrew Words and Phrases