Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: Philippians

1:1 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ.

1:2 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:3 ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⲧⲏⲣϥ.

1:4 ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲱⲃϩ.

1:5 ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ.

1:6 ⲉⲣⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁϫⲉⲕ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:7 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ.

1:8 ⲡⲁⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:9 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉϯⲧⲱⲃϩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲕⲉⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲥⲑⲉⲥⲓⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

1:10 ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϭⲣⲟⲡ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅.

1:11 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉϩ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲫϯ.

1:12 ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲩ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

1:13 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱϫⲡ.

1:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁ ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲁⲧⲉⲣϩⲟϯ.

1:15 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϯⲙⲁϯ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅.

1:16 ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲭⲏ ⲉⲩⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

1:17 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲁⲛ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ.

1:18 ⲁϧⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⲓⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϯⲣⲁϣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉⲣⲁϣⲓ ⲟⲛ.

1:19 ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:20 ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁϫⲓⲛϫⲟⲩϣⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲓⲡⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲓⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲓⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ.

1:21 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲙⲟⲩ ⲟⲩϩⲏⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ.

1:22 ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲟⲧⲡϥ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ.

1:23 ⲥⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲉⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲥⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲅⲁⲣ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ϥⲥⲟⲧⲡ.

1:24 ⲡⲓϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

1:25 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ.

1:26 ϩⲓⲛⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁϫⲓⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲛ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ.

1:27 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲁⲣⲓⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲓⲧⲉ ⳿ⲛϯ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

1:28 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟϣⲡ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉϯⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉ.

1:29 ϫⲉ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ.

1:30 ⳿ⲉⲡⲁⲓⲁⲅⲱⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏⲧ

2:1 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϭⲣⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲉⲛϩⲏⲧ.

2:2 ⲙⲁϩ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ ⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⲣⲱ ⲧⲉ ⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.

2:3 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁⲓⲱⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏ ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲟⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

2:4 ⳿ⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏ ϥ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

2:5 ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

2:6 ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲗⲉⲙ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲁϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲥⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲫϯ.

2:7 ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲟⲩⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲣⲫⲏ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁⲩϫⲉⲙϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲭⲏⲙⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ.

2:8 ⲁϥⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ.̇

2:9 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁ ⲫϯ ⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϭⲁⲥϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2:10 ϩⲓⲛⲁ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲕⲉⲗⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲱⲗϫ ⲛⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

2:11 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

2:12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ ⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁϫⲓⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛϯ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ.

2:13 ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ ϯⲙⲁϯ.

2:14 ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲧϭⲛⲉ ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ.

2:15 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲕⲉⲣⲉⲟⲥ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲉⲥⲕⲱⲗϫ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲫⲱⲛϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

2:16 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ϭⲟϫⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩⲓⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲁⲓϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ.

2:17 ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ ⳿ⲡⲕⲉⲟⲩⲟⲧⲛⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲫⲱϣⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϯⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

2:18 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲣⲁϣⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ.

2:19 ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ.

2:20 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⲉϥϣⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉϥⲛⲁϥⲓ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ.

2:21 ⲁⲩⲕⲱϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲛ.

2:22 ⲧⲉϥⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲱⲧ ⲁϥⲉⲣⲃⲱⲕ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

2:23 ⲫⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ.

2:24 ⲡⲁϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ.

2:25 ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲉⲡⲁ⳿ⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲟⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉϥⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥⲫⲱϣⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁ⳿ⲭⲣⲓⲁ.

2:26 ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲁϥⲙⲉⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲛⲓ.

2:27 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ϣⲁⲧⲉϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲛⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲓ ϩⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙϭ ⲓ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲛ.

2:28 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲏⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲛⲧⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

2:29 ϣⲟⲡϥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϧⲉⲛ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲧⲁⲓⲧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

2:30 ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲉⲩⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲁϩ ⲡⲉⲧⲉⲛϭⲣⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲫⲱϣⲉⲛ ⲉⲧϭⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ

3:1 ⲧⲟ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩϭⲛⲁⲩ ⲙⲉⲛ ⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ.

3:2 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛⲥⲉⲃⲓ.

3:3 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ϩⲑⲏⲛ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲛ.

3:4 ⲕⲉⲡⲉⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲭⲁ⳿ϩⲑⲏϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲁⲛⲟⲕ.

3:5 ⲟⲩⲥⲉⲃⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲁϩⲏ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⳿ⲧⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲛⲓ⳿ⲁⲙⲓⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ.

3:6 ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲭⲟϩ ⲁⲓϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ.

3:7 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛϩⲏⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲁⲓⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲥⲓ ⲉⲑⲃⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:8 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲛⲟⲩⲛⲅⲉ ϯⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏ ⲣⲟⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲟⲥⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲁ⳪ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓϯⲟⲥⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲗⲉⲃϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅.

3:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲥⲉⲛⲧⲟⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.

3:10 ⲉⲑⲣⲓⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲉⲓϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ.

3:11 ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϯⲙⲁϯ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ.

3:12 ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲟⲩⲟ ⲉⲓϭⲓ ⲓⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϯϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁϩⲟ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁϩⲟⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:13 ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲁⲓⲧⲁϩⲟ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲃϣ ⳿ⲛⲛⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲉⲓⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲛⲁ⳿ⲧϩⲏ.

3:14 ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲃⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⲉⲧⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

3:15 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲕⲉϩⲱⲃ ⳿ⲛⲕⲉⲣⲏϯ ⲡⲁⲓⲭⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ϭⲱⲣⲡϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:16 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲛⲫⲟϩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

3:17 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ.

3:18 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲉ⳿ⲓⲣⲓⲙⲓ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓϫⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:19 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲧⲟⲩϧⲁ⳿ⲉ ⲡⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲧⲟⲩⲛⲉϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩⲱⲟⲩ ⲁϥϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓⲡⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲛⲁ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

3:20 ⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲣⲉⲙ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:21 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲓⲃϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲣⲫⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲑⲣⲉϥϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ

4:1 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲡⲁⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ.

4:2 ⲉⲩⲟⲇⲓⲁ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲩⲛⲧⲩⲭⲏ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲣⲱ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.

4:3 ⲥⲉ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲡⲓⲥⲱⲧⲡ ⲥⲩⲛⲍⲩⲅⲉ ⲙⲁⲧⲟⲧⲕ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩϭⲓϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲉ⳿ⲕⲗⲏ ⲙⲉⲛⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ.

4:4 ⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣⲁϣⲓ.

4:5 ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲏⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ⲡ⳪ ϧⲉⲛⲧ.

4:6 ⳿ⲙⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲧⲏⲙⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ.

4:7 ⲟⲩⲟϩ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲑⲏ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲥ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

4:8 ⲧⲟ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲙⲏ ⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲇⲓⲕⲉⲟⲛ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲓ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲁⲣⲉⲧⲏ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲡⲉ ⲛⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

4:9 ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲛⲁⲓ ⲁⲣⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏ ⲛⲏ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ.

4:10 ⲁⲓⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϫⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲫ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ ϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ.

4:11 ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱϣⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ.

4:12 ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲉⲃⲓⲟ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯ⳿ⲧⲥⲁⲃⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ.

4:13 ϯϫⲉⲙϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲏⲓ.

4:14 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲥ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲉⲡⲁϩⲟϫϩⲉϫ.

4:15 ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

4:16 ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲃ̅ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲭⲣⲓⲁ.

4:17 ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲧⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛϩⲱⲃ.

4:18 ⲁⲓϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲓⲙⲟϩ ⲉⲧⲁⲓϭⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲉⲡⲁ⳿ⲫⲣⲟⲇⲓⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉϥϣⲏⲡ ⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ.

4:19 ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲁϩ ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

4:20 ⲫϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ.

4:21 ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

4:22 ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏ ⲣⲟⲩ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ.

4:23 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲁ⳿ⲫⲣⲟⲧⲓⲧⲟⲥ


Next: Colossians