Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: Colossians

1:1 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ.

1:2 ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲕⲟⲗⲁⲥⲥⲁⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:3 ⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛϭ̅ ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ.

1:4 ⳿ⲉⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

1:5 ⲉⲑⲃⲉ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁϫⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

1:6 ⲫⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲉϥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉϥϯⲟⲩⲧⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲁⲓⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

1:7 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲉⲡⲁⲫⲣⲁ ⲡⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

1:8 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅.

1:9 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ.

1:10 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲠ⳪ ϧⲉⲛ ⲣⲁⲛⲁϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲟⲩ⳿ⲟ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

1:11 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ϫⲟⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ.

1:12 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

1:13 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲑⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ.

1:14 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲡⲓⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ.

1:15 ⲉⲧⲉ ⳿ⲧϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

1:16 ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲩⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲙⲉⲧϭ̅ ⲥ̅ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲟⲛⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

1:17 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

1:18 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ϯⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

1:19 ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁϥϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟϩ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

1:20 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉϩⲱⲧⲡ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ ̇⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲓⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

1:21 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϫⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

1:22 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲧⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁϭⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ.

1:23 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏ ⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲥⲉⲛϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲕⲓⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϯ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ.

1:24 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯϫⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲓϭⲣⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓⲁ ⲧⲉ.

1:25 ⲑⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲥ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

1:26 ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲁϥ.

1:27 ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ.

1:28 ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲧⲁϩⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:29 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯϭⲓϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲓⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ

2:1 ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲱⲛ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲏ ⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲁϩⲟ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ.

2:2 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲏ ⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲕⲁϯ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅.

2:3 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲁϩⲱⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲧϩⲏⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

2:4 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲉⲥⲱⲟⲩ.

2:5 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ϯ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲓⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

2:6 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

2:7 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲉ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏ ⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ.

2:8 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧⲕⲱⲗⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲏ ⲉⲥϣⲟⲩⲓⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲛ.

2:9 ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟϩ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

2:10 ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2:11 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲃⲱϣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅.

2:12 ⳿ⲉⲁⲩⲕⲉⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

2:13 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ϯ ⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲧⲁⲛϧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉⲁϥⲭⲱ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

2:14 ⳿ⲉⲁϥⲥⲱⲗϫ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥϧⲓ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥⲧⲟⲓ ϧⲁⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲇⲟⲅⲙⲁ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲉⲁϥϯⲓϥⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ.̇

2:15 ⳿ⲉⲁϥⲃⲁϣϥ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲉⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲥⲣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

2:16 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲛ ϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲱ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϣⲁⲓ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲩⲁⲓ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

2:17 ⲉⲧⲉ ⳿ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

2:18 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϩⲓⲕⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ.

2:19 ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛϯⲁⲫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ϫⲫⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ϥⲛⲁⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

2:20 ⲓⲥϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

2:21 ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓϯⲡⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϧⲱⲛⲧ.

2:22 ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲭ ⲣⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

2:23 ⲉⲧⲉ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϯ ⲁⲥⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ

3:1 ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲁ ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲫϯ.

3:2 ⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲛⲁ ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲛ.

3:3 ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲱⲛϧ ϩⲏⲡ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲫϯ.

3:4 ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲉⲛⲱⲛϧ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ.

3:5 ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ϯⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲡⲓϭⲱϧⲉⲙ ⲡⲓⲡⲁⲑⲟⲥ ϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲧⲉ ϯⲙⲉⲧϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲉ.

3:6 ⲛⲏⲉⲧⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

3:7 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ.

3:8 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲭⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲡⲓ⳿ⲙⲃⲟⲛ ϯⲕⲁⲕⲓⲁ ⲡⲓϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲧⲉⲛ.

3:9 ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲃⲁϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ⲡⲣⲁⲝⲓⲥ.

3:10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϯ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧϥ.

3:11 ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲥⲉⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲥⲕⲩⲑⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲉⲙϩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:12 ⲙⲟⲓ ⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲛϩⲏ ⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧϩⲉⲗϫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

3:13 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲣⲓⲕⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ.

3:14 ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:15 ⲟⲩⲟϩ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲣⲉⲥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ.

3:16 ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲱⲇⲏ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲱⲥ ⳿ⲉⲫϯ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ.

3:17 ⲟⲩⲟϩ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.

3:18 ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲙⲁϭⲛⲉϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.

3:19 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲣⲓⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲃⲏⲟⲩ.

3:20 ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲑⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲠ⳪.

3:21 ⲛⲓⲓⲟϯ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

3:22 ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛϭⲓⲥⲉⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥⲣⲁⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡϭ̅ ⲥ̅.

3:23 ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ ⲯⲩⲭⲏ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ.

3:24 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲛϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲁⲣⲓⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪.

3:25 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ϥⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϩⲟ ⲛⲁϩⲣⲁϥ

4:1 ⲛⲓϭⲓⲥⲉⲩ ⲁⲣⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳪ ϩⲱⲧⲉⲛ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

4:2 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲏⲛ ⳿ⲉϯ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ.

4:3 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲁⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲥⲟⲛϩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ.

4:4 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁϫⲓ.

4:5 ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ.

4:6 ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉϥⲥⲉϩⲛⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ.

4:7 ⲛⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲓⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.

4:8 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

4:9 ⲛⲉⲙ ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ.

4:10 ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⳿ⲡϣⲟⲩ⳿ⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

4:11 ⲛⲉⲙ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉϯ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲙϯ.

4:12 ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲉⲡⲁⲫⲣⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲫϯ.

4:13 ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲉⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲓⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲓⲥ.

4:14 ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲇⲏⲙⲁⲥ.

4:15 ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲙⲫⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲏⲓ.

4:16 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛⲱϣ ⳿ⲛⲧⲁⲓ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟϣⲥ ϧⲉⲛ ϯ ⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

4:17 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲧⲁⲕϭⲓⲧⲥ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲙⲁϩⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

4:18 ⲡⲁⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲕⲟⲗⲁⲥⲥⲓⲁⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ


Next: 1 Thessalonians