Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: 2 Peter

1:1 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϩⲩⲥⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲁϥⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏ ⲣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪.

1:2 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:3 ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲣⲉⲧⲏ.

1:4 ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲟ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲫⲏ ⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

1:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ⲥⲡⲟⲇⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯ⳿ⲁⲣⲉⲧⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲁⲣⲉⲧⲏ ϯ⳿ⲅⲛⲱⲥⲓⲥ.

1:6 ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲅⲛⲱⲥⲓⲥ ϯⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯϩⲟⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ.

1:7 ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ.

1:8 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲣⲅⲟⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:9 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲉϥϫⲟⲙϫⲉⲙ ⳿ⲉⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲃϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ.

1:10 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲓⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲑⲱϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲗⲁϯ ⲉⲛⲉϩ.

1:11 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲉϩⲛⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏ ⲣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:12 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯⲛⲁϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲕⲉⲡⲉⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ.

1:13 ϯⲙⲉⲩⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ϯϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲓ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲩⲓ.

1:14 ⲉⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⲉⲧⲁ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

1:15 ϯⲛⲁⲓⲏⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲁⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

1:16 ϩⲁⲛ⳿ϣϥⲱ ⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲥⲉⲃ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲛⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲧϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲉⲣⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

1:17 ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲁϥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓϯⲙⲁϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ.

1:18 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲛⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.

1:19 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯ⳿ϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϧⲏⲃⲥ ⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛ ⲭⲁⲕⲓ ϣⲁⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϣⲁϥϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲫ⳿ⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

1:20 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲃⲱⲗ ϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲛ.

1:21 ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ

2:1 ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁⲅⲱ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲛⲏⲃ ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡⲟ ⲉⲩϫⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲅⲱ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ.

2:2 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲟⲩⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲉⲟⲩⲁ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

2:3 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲗⲁⲥⲧⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩⲉⲣⲓⲉⲃϣⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲁⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ϥⲕⲟⲣϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲩ⳿ⲁⲅⲱ ⲛⲁϩⲓⲛⲓⲙ ⲁⲛ.

2:4 ⲓⲥϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉϥϯⲁⲥⲟ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛ⳿ⲅⲛⲟⲫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣⲕⲟⲗⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

2:5 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϯⲁⲥⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲱ⳿ⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲏ̅ ⳿ⲛⲕⲩⲣⲓⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲁϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ.

2:6 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲡⲟⲗⲓⲥ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲁϥⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ.

2:7 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲗⲱⲧ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉⲩϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲧⲥⲱϥ.

2:8 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ.

2:9 ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲩⲥⲉⲃⲏ ⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲓⲟϫⲓ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⳿ⲉⲉⲣⲕⲟⲗⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

2:10 ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲧⲥⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲧ⳪ ⲉⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲩⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ ⲛⲓⲱⲟⲩ ⲥⲉ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲁⲛ ϧⲁⲧⲟⲩϩⲏ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ.

2:11 ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓⲛⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲛϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ.

2:12 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲙⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛⲫⲩⲥⲓⲕⲟⲛ ⲛⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ϥⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲉⲩ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟ.

2:13 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲛⲟϥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁϭⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲑⲱⲗⲉⲃ ⲉⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

2:14 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲃⲁⲗ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲕⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲅⲱ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛⲁⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲛϩⲁⲛⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲉⲣⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲉϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ.

2:15 ⳿ⲉⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲁⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲃⲁⲗⲁⲁⲙ ⲫⲁ ⲃⲟⲥⲟⲣ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⳿ⲫⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ.

2:16 ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲱ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲏⲥ.

2:17 ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲛⲓϥ ⲉⲩϭⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁⲣⲁⲑⲏ ⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲭⲉⲙⲥ.

2:18 ⲉⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲉⲩ ϭⲟⲥⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏ.

2:19 ⲉⲩⲱϣ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉϩⲁⲛⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ.

2:20 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲛ ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲗⲉⲙⲗⲱⲙⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩϧⲁⲉⲩ ⲉⲩ⳿ⲧϩⲟ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓϩⲟⲩⲁϯ.

2:21 ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ.

2:22 ⲁⲥⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲟⲓⲙⲓⲁ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲩϩⲱⲣ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲛⲉϥϣⲓϯ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲉϣⲱ ⲁⲥϫⲟⲕⲙⲉⲥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲥ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲉⲣ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲗⲱⲓϩⲓ

3:1 ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲑⲁⲓ ϩⲏⲇⲏ ⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁϩⲃ̅ϯ ⳿ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲉϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲓ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏ ⲟⲩⲧ.

3:2 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲧⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ.

3:3 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲥⲱⲃⲓ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ.

3:4 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲑⲱⲛ ϯ ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲓⲛ⳿ⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ.

3:5 ⲡⲓϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲫⲁⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲟⲩⲁϣϥ ϫⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲥⲉϣⲟⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ.

3:6 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲧⲏ ⲁϥϫⲱⲗⲕ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ.

3:7 ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲣⲱ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉⲩⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲅⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ.

3:8 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲃϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϣⲟ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.

3:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ.

3:10 ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲥⲉⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲓ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲥⲉⲛⲁⲣⲱⲕϩ ⲥⲉⲛⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲱⲕϩ.

3:11 ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏ ⲥ.

3:12 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲏⲥ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲥⲉⲛⲁⲣⲱⲕϩ ⳿ⲛⲥⲉϯⲟⲩⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲥⲉⲛⲁⲣⲱⲕϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:13 ϩⲁⲛⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

3:14 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲓⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁϭⲛⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

3:15 ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲡⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ϯ ⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⲁϥ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

3:16 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏ ⲣⲟⲩ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲉⲣ⳿ⲥ⳿ⲧⲣⲉⲃⲗⲟⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲟⲕⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩⲁⲅⲱ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ.

3:17 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲧ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

3:18 ⲁⲓⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲩ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲃ̅


Next: 1 John