Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Latvian Bible: Philippians

1:1 Pāvils un Timotejs, Jēzus Kristus kalpi, visiem Jēzus Kristus svētajiem, kas dzīvo Filipos, arī bīskapiem un diakoniem.

1:2 Lai jums žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!

1:3 Es pateicos savam Dievam, kad vien jūs pieminu,

1:4 Vienmēr visās savās lūgšanās par jums visiem ar prieku aizlūgdams,

1:5 Par jūsu līdzdalību Kristus evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim laikam.

1:6 Es esmu stipri pārliecināts par to, ka Tas, kas jūsos labo darbu iesācis, to arī pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.

1:7 Tas ir taisnīgi, ka es par jums visiem domāju, jo jūs esat līdzdalībnieki manā priekā, manās važās, evaņģēlija aizstāvēšanā un nostiprināšanā.

1:8 Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem Jēzus Kristus mīlestībā.

1:9 Un par to es lūdzu Dievu, lai jūsu mīlestība vairāk un vairāk pieaugtu zināšanā un visādā izpratnē,

1:10 Lai jūs izšķirtos par labāko, ka jūs Kristus dienā būtu tīri un nevainojami,

1:11 Caur Jēzu Kristu pilni taisnības augļu Dieva godam un slavai.

1:12 Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka mani tagadējie apstākļi vairāk sekmējuši evaņģēliju,

1:13 Jo manas važas Kristū ir kļuvušas zināmas visai sardzei un visiem citiem;

1:14 Un daudzi brāļi Kungā, iedvesmoti no manām važām, arvien sekmīgāk uzdrošinās bezbailīgi sludināt Dieva vārdu.

1:15 Daži gan sludina Kristu naida un strīda dēļ, bet citi no labas gribas;

1:16 Daži aiz mīlestības, zinādami, ka esmu iecelts evaņģēlija aizstāvēšanai;

1:17 Bet kas sludina Kristu ķildošanās un ne labā nolūkā, tiem prātā manām važām pievienot vēl bēdas.

1:18 Bet kas par to? Vai ar izlikšanos, vai patiesībā, kad tik Kristus visādos veidos tiek sludināts! Par to es priecājos un arī turpmāk priecāšos.

1:19 Jo es zinu, ka tas, pateicoties jūsu lūgšanai un Jēzus Kristus gara atbalstam, noderēs man pestīšanai.

1:20 Es gaidu un ceru, ka es nekad kaunā nepalikšu, bet visā paļāvībā kā vienmēr, ta arī tagad Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai nu man dzīvojot, vai mirstot.

1:21 Jo Kristus ir mana dzīve, bet nāve ieguvums.

1:22 Bet ja dzīvošana miesā nes manam darbam augļus, tad es nezinu, ko lai izvēlos?

1:23 Es tieku bīdīts no divām pusēm; es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, tas būtu tas vislabākais,

1:24 Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt vēl miesā,

1:25 Un to es visā paļāvībā zinu, ka es palikšu pie jums visiem jūsu ticības un prieka sekmēšanai,

1:26 Lai jūsu līksmība Jēzus Kristus vārdā būtu jo lielāka manis dēļ, kad es atkal aiziešu pie jums.

1:27 Tikai dzīvojiet Kristus evaņģēlija cienīgi, lai es, pie jums aizgājis, redzētu vai atkal prombūtnē dzirdētu par jums, ka jūs esat vienā garā un vienprātīgi strādājat evaņģēlija ticības labā. (Ef 4,1; Kol 1,10; 1 Tes 2,12)

1:28 Un nekad nebīstieties no pretiniekiem, jo tas viņiem ir pazudināšanas, bet jums pestīšanas cēlonis, un tas no Dieva.

1:29 Jo tas jums dots: nevien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest.

1:30 Tā pati cīņa, kādu pie manis redzējāt un tagad par mani dzirdat, arī jums jāizcīna.

2:1 Ja ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, ja ir kāda sirsnīga līdzjūtība,

2:2 Tad piepildiet manu prieku, būdami vienprātīgi, vienoti mīlestībā, vienoti domās un nodomos!

2:3 Nedariet neko ķildas vai tukša goda dēļ, bet pazemībā viens otru uzskatiet augstāku par sevi!

2:4 Nerūpējieties tikai par to, kas ir savs, bet arī par to, kas ir cita!

2:5 Esiet tādā pārliecībā kā Jēzus Kristus,

2:6 Kas, Dieva veidā būdams, neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam.

2:7 Bet Viņš atteicās no sevis, pieņemdams kalpa veidu. Kļūdams cilvēkiem līdzīgs, Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks.

2:8 Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.

2:9 Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis un devis Viņam vārdu pār visiem vārdiem,

2:10 Lai Jēzus vārdā ceļos kristu visi, kas debesīs, virs zemes un pazemē,

2:11 Un lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs Jēzus Kristus ir Dieva Tēva godībā.

2:12 Tāpēc, mani vismīļie, (kā jūs vienmēr bijāt paklausīgi) strādājiet savas pestīšanas labā bailēs un drebēšanā ne tikai manā klātbūtnē, bet vēl vairāk manā prombūtnē!

2:13 Jo Dievs ir Tas, kas jūsos rada gribu un izpildīšanu pēc savas labpatikas.

2:14 Dariet visu bez kurnēšanas un bez kavēšanās.

2:15 Lai jūs būtu bez pārmetumiem un patiesi Dieva bērni, nevainojami ļaunas un samaitātas tautas vidū; starp tiem mirdziet kā spīdekļi pasaulē!

2:16 Turiet dzīvības vārdu manam godam Kristus dienā, jo ne velti es skrēju, ne velti strādāju.

2:17 Bet ja es tieku upurēts upurim un jūsu ticības kalpošanai, tad es priecājos un priecāšos kopā ar jums visiem.

2:18 Tāpat arī jūs priecājieties, priecādamies līdz ar mani!

2:19 Bet Kungā Jēzū es ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai, uzzinājis, kā jums klājas, es būtu apmierināts.

2:20 Jo man nav neviena tik vienprātīga, kas rūpētos sirsnīgā līdzdalībā par jums.

2:21 Jo visi meklē savu, bet ne Jēzus Kristus labumu.

2:22 Bet viņa uzticamību pazīstiet no tā, ka viņš kopā ar mani kalpojis evaņģēlijam kā dēls tēvam.

2:23 Tāpēc es ceru sūtīt viņu pie jums, tiklīdz pārskatāms būs mans stāvoklis.

2:24 Bet es paļaujos uz Kungu, ka arī pats drīz pie jums aiziešu.

2:25 Tomēr man šķita nepieciešami sūtīt pie jums Epafrodītu, manu brāli un līdzstrādnieku, un cīņas biedru, bet jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā,

2:26 Tāpēc ka viņš ļoti ilgojās pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs dzirdējuši par viņa slimību.

2:27 Viņš tiešām bija līdz nāvei slims; bet Dievs apžēloja viņu, un ne vien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām.

2:28 Tāpēc jo steidzīgāk es viņu sūtīju, lai jūs, viņu redzēdami, priecātos un man nebūtu rūpju.

2:29 Tātad uzņemiet viņu visā priekā Kunga vārdā un turiet viņu godā,

2:30 Jo Kristus darba dēļ viņš nonāca tuvu nāvei, likdams savu dzīvību ķīlā, lai aizpildītu to, kas iztrūka no jūsu puses kalpošanā manā labā.

3:1 Bez tam, mani brāļi, priecājieties Kungā! To pašu jums rakstīt man nav apgrūtinājums, bet jums nepieciešams.

3:2 Sargieties no suņiem, sargieties no ļaunajiem strādniekiem, sargieties no sagraizīšanas!

3:3 Jo apgraizīšana esam mēs, kas garā kalpojam Dievam un dižojamies Jēzū Kristū, un nepaļaujamies uz miesu,

3:4 Lai gan es varētu uzticēties arī miesai, es to varētu vēl vairāk:

3:5 Astotajā dienā esmu apgraizīts, esmu no Izraēļa tautas, no Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, pēc likuma farizejs,

3:6 Savā tieksmē Dieva Baznīcas vajātājs un tās taisnības, kas balstās uz bauslību, nevainojams pildītājs.

3:7 Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ uzskatu par zaudējumu.

3:8 Tiešām, es uzskatu par zaudējumu visu sava Kunga Jēzus Kristus pazīšanas dēļ, kas visu pārspēj; tās dēļ es visu esmu zaudējis un uzskatu par mēsliem, lai Kristu iegūtu

3:9 Un atrastos Viņā ne savas taisnības dēļ, kas izriet no bauslības, bet tās dēļ, kas izriet no ticības uz Jēzu Kristu. Tā, taisnība, pamatota ticībā, nāk no Dieva.

3:10 Lai atzītu Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku, un Viņa ciešanu sadraudzību, es gribu būt līdzīgs Viņam nāvē,

3:11 Lai sasniegtu augšāmcelšanos no miroņiem;

3:12 Ne tāpēc, ka es jau to būtu saņēmis vai būtu pilnīgs, bet es tiecos, lai to satvertu tā, kā arī mani satvēris Jēzus Kristus.

3:13 Brāļi, es nedomāju, ka es to būtu satvēris, bet vienu gan: aizmirsdams to, kas aiz manis, es tiecos pēc tā, kas priekšā,

3:14 Es steidzos pretim mērķim Dieva augstā aicinājuma godalgai Kristū Jēzū.

3:15 Visi, kas esam pilnīgi, domāsim tā, bet ja jūs būtu citādās domās, tad Dievs jums arī šo atklās.

3:16 Tāpēc, ko esam sasnieguši, pie tā virziena turēsimies, lai mēs būtu vienprātīgi.

3:17 Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un vērojiet tos, kas pēc mūsu parauga dzīvo!

3:18 Jo daudzi, par kuriem es jums bieži sacīju (bet tagad saku raudādams), dzīvo tā kā Kristus krusta ienaidnieki.

3:19 Viņu gals ir pazušana, to dievs ir viņu vēders, un kauns ir viņu gods; tie tiecas pēc pasaulīgā,

3:20 Bet mēs dzīvojam debesīm, no kurienes arī gaidām Pestītāju, mūsu Kungu Jēzu Kristu.

3:21 Viņš pārveidos mūsu pazemības miesu, pieskaņodams to savai godības miesai, ar spēku, kurā Viņš spēj pakārtot sev visu.

4:1 Tātad, mani vismīļie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un mans vainagojums, esiet pastāvīgi Kungā, jūs mīļie!

4:2 Es lūdzu Evodiju un es lūdzu Sintihu būt vienprātīgām Kunga vārdā.

4:3 Arī tevi, mans īstais darba biedr, es lūdzu, palīdzi viņām, kas kopā ar mani, Klementu un citiem maniem palīgiem strādājušas evaņģēlija labā. Viņu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā.

4:4 Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties!

4:5 Jūsu laipnība lai ir zināma visiem cilvēkiem; Kungs ir tuvu,

4:6 Neraizējieties ne par ko, bet jūsu lūgšanas un aizlūgumi lai nāk Dieva priekšā; visā pateicībā izsakiet savu vēlēšanos Viņam!

4:7 Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, lai pasarga jūsu sirdis un jūsu domas Jēzū Kristū!

4:8 Beidzot, brāļi, kas ir patiess, kas godājams, kas taisnīgs, kas svēts, kas patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas cildināms, to domājiet!

4:9 Un ko jūs mācījāties, un ko saņēmāt, un ko dzirdējāt, un ko pie manis redzējāt, to dariet! Un Dieva miers būs ar jums.

4:10 Bet es ļoti priecājos Kungā, ka jūs beigās atkal atplaukāt gādībā par mani, kā arī agrāk jau gādājāt, bet apstākļi jūs traucēja.

4:11 Ne trūkuma dēļ es to saku, jo esmu mācījies apmierināties ar to, kas man ir.

4:12 Es protu pazemoties, protu arī pārpilnībā dzīvot (visur un pie visa kā esmu pieradis): būt paēdis un būt izsalcis, dzīvot pārpilnībā un ciest trūkumu,

4:13 Es visu spēju Tanī, kas mani stiprina.

4:14 Tomēr jūs labi darījāt, dalīdamies ar mani manās bēdās.

4:15 Bet arī jūs, filipieši, ziniet, ka no evaņģēlija sludināšanas sākuma kā aizgāju no Maķedonijas, neviena draudze nav vienojusies ar mani došanā un ņemšanā, kā jūs vieni.

4:16 Jo arī uz Tesalonīki jūs sūtījāt vienreiz un otrreiz to, kas man bija vajadzīgs.

4:17 Ne it kā es meklētu dāvanas, bet es meklēju ieguvumu, kas vairotos jums par labu.

4:18 Man viss ir un ir pārpilnībā. Saņēmis no Epafrodīta to, ko jūs sūtījāt, šo saldo smaržu, Dievam pieņemamo un patīkamo upuri, es esmu nodrošināts.

4:19 Bet mans Dievs savā bagātībā lai piepilda visas jūsu vēlēšanās Jēzus Kristus godībā!

4:20 Dievam un mūsu Tēvam lai gods mūžīgi mūžos! Amen.

4:21 Sveiciniet ikvienu svēto Kristū Jēzū!

4:22 Jūs sveicina brāļi, kas pie manis. Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie, kas no ķeizara nama.

4:23 Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu! Amen.


Next: Colossians