Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Latvian Bible: Ephesians

1:1 Pāvils, saskaņā ar Dieva prātu Jēzus Kristus apustulis, visiem svētajiem, kas atrodas Efezā, un ticīgajiem Jēzū Kristu.

1:2 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!

1:3 Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.

1:4 Viņā Viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas, lai mēs mīlestībā būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.

1:5 Iepriekš paredzējis, Viņš savā labprātībā nolēma mūs pieņemt sev par bērniem caur Jēzu Kristu,

1:6 Par slavu savas žēlastības godībai, ar kuru Viņš mūs apveltījis savā mīļotajā Dēlā.

1:7 Viņā mums pestīšana caur Viņa asinīm, grēku piedošana saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,

1:8 Kas pārpilnībā piešķirta mums visā gudrībā un saprašanā,

1:9 Lai zināmu darītu mums savas gribas noslēpumu pēc labpatikas; un tā viņš sevī bija nolēmis,

1:10 Laikiem piepildoties, visu, kas debesīs un kas virs zemes, atjaunot Kristū.

1:11 Viņā, kas dara visu pēc savas gribas lēmuma, arī mēs esam aicināti mantinieki saskaņā ar Viņa nodomu,

1:12 Lai mēs, kas jau iepriekš cerējām uz Kristu, būtu Viņa godības slava.

1:13 Viņā, kad dzirdējāt patiesības vārdu (savas pestīšanas evaņģēliju) un ticējāt uz Viņu, jūs tikāt apzīmogoti ar apsolīšanas Svēto Garu.

1:14 Viņš ir mūsu mantojuma ķīla, lai atpestītu savu īpašumu savas godības slavai.

1:15 Tāpēc arī, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem,

1:16 Es nemitējos pateikties par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās.

1:17 Lai Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu Viņa pazīšanai,

1:18 Apgaismotu jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kāda ir Viņa aicinājuma cerība un cik bagāta Viņa mantojuma godība starp svētajiem.

1:19 Un cik pārmērīgi liels ir Viņa spēks mūsos, kas ticam saskaņā ar Viņa spēka varenības izpausmi.

1:20 To Viņš parādīja Kristū, uzmodinādams Viņu no miroņiem un novietodams pie savas labās rokas debesīs

1:21 Augstāk par katru valdību un varu, un spēku, un valdniekiem, un par ikvienu vārdu, kas tiek piesaukts ne tikai šinī, bet arī nākamajā pasaulē.

1:22 Un visu Viņš nolicis zem Viņa kājām un iecēla Viņu par galvu visai Baznīcai.

1:23 Kas ir Viņa miesa un Viņa pilnība, kas visu visumā piepilda.

2:1 Arī jūs bijāt miruši savos noziegumos un grēkos,

2:2 Kuros kādreiz dzīvojāt, pakļāvušies šīs pasaules laikmetam, pakļauti gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos.

2:3 Arī mēs visi kopā ar viņiem reiz dzīvojām savās miesas kārībās, izpildīdami miesas un iedomu iegribas. Savā dabā mēs bijām dusmības bērni, tāpat kā pārējie.

2:4 Bet Dievs, bagāts būdams savā žēlastībā, savas lielās mīlestības dēļ, ar kuru Viņš mūs mīlējis.

2:5 Kristū atdzīvināja mūs, kas bijām miruši savos grēkos. Viņš savā žēlastībā jūs glāba.

2:6 Un Viņš mūs Jēzū Kristū līdzuzmodināja un līdznovietoja debesīs.

2:7 Lai labsirdībā nākošajos laikos parādītu mums savas žēlastības pārpilno bagātību Kristū Jēzū.

2:8 Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana;

2:9 Ne darbu dēļ, lai neviens nelielītos.

2:10 Jo mēs esam Viņa radība, Kristū Jēzū radīti labajiem darbiem, ko Dievs sagatavojis, lai mēs tanīs dzīvotu.

2:11 Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas agrāk bijāt pēc miesas pagāni, tā saucamie rokām miesīgi apgraizītie sauca par neapgraizītajiem,

2:12 Jo jūs tanī laikā bijāt bez Kristus, šķirti no Izraēļa kopības, sveši apsolījumu derībai, bez cerības un bez Dieva šinī pasaulē.

2:13 Bet Kristū Jēzū jūs, kas citkārt bijāt tālu, tagad, pateicoties Kristus asinīm, kļuvāt tuvi.

2:14 Jo mūsu miers ir Viņš, kas abus savienoja vienā, un ar savu miesu iznīcināja ienaidnieku, kas kā starpsiena mūs šķīra.

2:15 Viņš nodibināja mieru, atceldams likumu ar saviem priekšrakstiem un nosacījumiem, pārveidodams sevī divus vienā jaunā cilvēkā.

2:16 Viņš caur krustu abus vienā miesā izlīdzināja ar Dievu, nonāvēdams ienaidu pats sevī.

2:17 Un Viņš atnācis pasludināja mieru jums, kas bijāt tālu, un mieru tiem, kas tuvu.

2:18 Jo caur Viņu mums abiem dota pieeja pie Tēva vienā Garā.

2:19 Tātad jūs vairs neesat svešinieki un ienācēji, bet esat svēto līdzpilsoņi un Dieva saimes locekļi,

2:20 Kas uzcelti uz apustuļu un praviešu pamata, bet galvenais stūrakmens ir Kristus Jēzus.

2:21 Katra uz Viņa celtā celtne izaug par svētu templi Kungā.

2:22 Viņā arī jūs Garā tiekat uzcelti par Dieva mājokli.

3:1 Tāpēc es, Pāvils, priekš jums, pagāniem, esmu Jēzus Kristus gūsteknis.

3:2 Jūs taču dzirdējāt par Dieva žēlastības piešķiršanu, kas man uzticēta jūsu labad.

3:3 Jo, pateicoties atklāsmei, man ticis zināms noslēpums, kā jau agrāk īsumā rakstīju.

3:4 To lasot, jūs varat saprast manu Kristus noslēpuma izpratni.

3:5 Tā citām cilvēku bērnu paaudzēm netika sludināts, kā tas tagad ticis atklāts Garā Viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem,

3:6 Ka pagāni Kristū Jēzū ir Viņa apsolījuma līdzmantinieki un vienas miesas locekļi un līdzdalībnieki, pateicoties evaņģēlijam,

3:7 Kura kalps es esmu kļuvis, saņemdams Dieva žēlastību, ko Viņš man devis sava spēka darbībā.

3:8 Man, no visiem svētajiem vismazākajam, ir dota šī žēlastība pasludināt pagāniem neizdibināmo Kristus bagātību,

3:9 Un apgaismot visus, kā izpildās noslēpums, kas no mūžiem bija apslēpts pie Dieva, kas visu radījis,

3:10 Lai Dieva daudzveidīgā gudrība caur Baznīcu kļūtu zināma varām un spēkiem debesīs

3:11 Saskaņā ar mūžīgo lēmumu, ko Viņš piepildīja mūsu Kungā Jēzū Kristū.

3:12 Viņam mēs uzticamies un, ticēdami uz Viņu, paļāvībā tuvojamies Viņam.

3:13 Tāpēc es lūdzu: nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ, jo tas ir jūsu gods.

3:14 Tāpēc es krītu ceļos mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēva priekšā,

3:15 No kura katra tēvišķība debesīs un virs zemes dabū savu vārdu,

3:16 Lai Viņš savas godības bagātībā savā Garā dotu stiprināties spēkā iekšējam cilvēkam,

3:17 Lai jūsu sirdīs caur ticību mājotu Kristus, lai jūs būtu iesakņojušies un nostiprināti mīlestībā,

3:18 Lai jūs līdz ar visiem svētajiem spētu aptvert, kāds ir platums un garums, un augstums, un dziļums,

3:19 Un pazītu Kristus mīlestību, kas pārspēj katru saprašanu, un tiktu piepildīti katrā Dieva pilnībā.

3:20 Bet Viņam, kas ar savu spēku darbojas mūsos, kas spēj darīt visu daudz vairāk, nekā mēs lūdzam un saprotam,

3:21 Lai gods Baznīcā un Kristū Jēzū paaudžu paaudzēs mūžīgi mūžos. Amen.

4:1 Un tā es, Kunga gūsteknis, atgādinu jums, lai jūs dzīvotu tā aicinājuma cienīgi, kurā jūs esat aicināti,

4:2 Visā pazemībā un lēnprātībā, un pacietībā viens otru mīlestībā paciezdami,

4:3 Cenzdamies uzturēt gara vienību miera saitēm.

4:4 Viena miesa un viens gars, kā arī vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti.

4:5 Viens Kungs, viena ticība, viena kristība,

4:6 Viens Dievs un visu Tēvs, kas pār visiem un ar visiem un visos mūsos.

4:7 Bet katram no mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus mums to dāvinājis.

4:8 Tāpēc Viņš saka: Uziedams augšā un gūstā paņemdams gūstniecību, Viņš cilvēkiem izdalīja dāvanas.

4:9 Bet uzgāja, vai tas nenozīmē to, ka Viņš pirmāk nonācis pasaules zemajās vietās?

4:10 Bet Viņš, kas nonāca, ir tas pats, kas uzgāja pār visām debesīm, lai visu piepildītu.

4:11 Un Viņš iecēla citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, bet citus par ganiem un mācītājiem,

4:12 Lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam, Kristus miesas uzcelšanai,

4:13 Kamēr mēs sasniegsim vienību ticībā un Dieva Dēla atzīšanā, vīra briedumu, Kristus mūža pilnības mēru,

4:14 Lai tad vairs mēs nebūtu mazgadīgi bērni, kas, pateicoties cilvēku viltībai, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, svaidās šurp un turp, padodamies katram mācības vējam,

4:15 Bet, mīlestībā sekodami patiesībai, mēs visumā pieaugsim Viņā, kas ir galva, Kristus,

4:16 No kura visa miesa, kas apvienota un savienota visādām palīgsaitēm, mīlestībā augs sevis izkopšanai saskaņā ar katra locekļa darbības mēru.

4:17 Tāpēc es jums to saku un Kunga vārdā apliecinu, lai jūs vairs nedzīvotu tā, kā sava prāta tukšumā dzīvo pagāni.

4:18 Tumsība aptumšojusi viņu prātu; nezināšana, kas viņos ir to cietsirdības dēļ, atsvešinājusi tos no Dieva dzīvības.

4:19 Izmisumā tie nodevušies netiklībai, visādiem nekrietniem darbiem, mantkārībai.

4:20 Bet tā jūs nemācījāties Kristu pazīt;

4:21 Ja jūs par Viņu dzirdējāt un Viņā esat mācīti Jēzus patiesībā,

4:22 Tad jums jāatmet agrākā dzīve un vecais cilvēks, kas, savu kārību pievilts, iet bojā.

4:23 Bet atjaunojieties savā prātā un garā,

4:24 Un ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva līdzības taisnībā un patiesības svētumā!

4:25 Tāpēc atmetiet melus un katrs runājiet savam tuvākajam patiesību, jo mēs savstarpēji esam locekļi!

4:26 Dusmojieties, bet negrēkojiet! Saule lai nenoriet pār jūsu dusmām!

4:27 Nedodiet vietu ļaunajam garam!

4:28 Kas zadzis, lai vairs nezog, bet labāk lai strādā, darīdams savām rokām kaut ko labu, lai būtu iespēja palīdzēt trūkumcietējiem.

4:29 No jūsu mutes lai nenāk neviena ļauna runa, bet gan laba, kas stiprina ticībā un nes svētību klausītājiem!

4:30 Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, kurā jūs esat apzīmogoti atpestīšanas dienai!

4:31 Katrs sarūgtinājums un dusmas, un bardzība, un kliegšana, un zaimi, un katrs ļaunums lai ir tālu no jums!

4:32 Bet esiet viens pret otru laipni un žēlsirdīgi! Piedodiet cits citam, tāpat kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.

5:1 Sekojiet Dievam kā mīļi bērni!

5:2 Un dzīvojiet mīlestībā, kā arī Kristus mūs mīlējis un mūsu dēļ sevi atdevis Dievam par dāvanu un upuri jaukai smaržai.

5:3 Bet netiklība un visāda veida nekrietnība vai mantkārība lai pat netiek pieminētas starp jums, kā tas pieklājas svētajiem!

5:4 Arī bezkaunība, muļķīgas un tukšas runas, kas nepiedienas, bet vairāk pateicības.

5:5 Jo tas jums jāzina un jāsaprot, ka nevienam izvirtulim vai nešķīstam, vai mantrausim, jo tā ir kalpošana elkiem, nav mantojuma Kristus un Dieva valstībā.

5:6 Neviens lai jūs nepieviļ tukšiem vārdiem, jo to dēļ Dieva dusmas nāk pār netaisnības bērniem.

5:7 Nekļūstiet par viņu līdzdalībniekiem!

5:8 Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad gaisma Kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni!

5:9 Gaismas augļi ir labums un taisnība, un patiesība.

5:10 Pārbaudiet, kas Dievam patīk!

5:11 Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk nopeliet tos!

5:12 Jo ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt.

5:13 Visu, kas peļams, gaisma atklās, bet viss, kas gaismā celts, ir gaisma.

5:14 Tāpēc tiek sacīts: Uzmosties, kas guli un celies augšām no miroņiem, un Kristus tevi apgaismos.

5:15 Tāpēc, brāļi, pielūkojiet, ka jūs apdomīgi dzīvotu, - nevis kā negudri,

5:16 Bet kā gudri! Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas!

5:17 Nekļūstiet neprātīgi, bet izprotiet Dieva gribu!

5:18 Neapreibinieties ar vīnu, jo tanī slēpjas izvirtība, bet pildiet sevi ar Svēto Garu!

5:19 Dziedādami un gavilēdami skandiniet savās sirdīs Kungam psalmus un slavas dziesmas, un garīgās dziesmas,

5:20 Pateikdamies vienmēr par visu Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā!

5:21 Kristus bijībā esiet viens otram padevīgi!

5:22 Sievas lai ir paklausīgas saviem vīriem kā Kungam,

5:23 Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus - Baznīcas galva, būdams savas miesas Pestītājs.

5:24 Bet kā Baznīca Kristum, tā sievas visā padotas saviem vīriem.

5:25 Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā arī Kristus mīlējis Baznīcu un sevi atdevis par viņu.

5:26 Lai viņu darītu svētu, šķīstot to ūdens kristībā un dzīvības vārdiem.

5:27 Sagatavodams sev krāšņu Baznīcu, kurai nav ne traipa, ne grumbas, ne cita kā tamlīdzīga, bet lai tā būtu svēta un bez vainas.

5:28 Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas savu sievu mīl, tas mīl pats sevi,

5:29 Jo neviens vēl nekad nav ienīdis savu miesu, bet to kopj un saudzē tāpat kā Kristus - Baznīcu.

5:30 Jo mēs esam Viņa miesas locekļi: no Viņa miesas un no Viņa kauliem.

5:31 Tāpēc cilvēks atstās tēvu un savu māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa.

5:32 Šis noslēpums ir liels, bet es saku: Kristū un Baznīcā.

5:33 Tiešām, arī katram no jums jāmīl sava sieva, tāpat kā mīl pats sevi, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru!

6:1 Bērni, klausiet saviem vecākiem Kunga vārdā, jo tas ir taisnīgi!

6:2 Godā savu tēvu un savu māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu:

6:3 Lai tev klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes.

6:4 Arī jūs, tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet viņus Kunga kārtībā un mācībā!

6:5 Kalpi, savā sirds vienkāršībā paklausiet laicīgajiem kungiem bijībā un bailēs, tāpat kā Kristum!

6:6 Nekalpojiet tikai acu priekšā, it kā cilvēkiem izpatikdami, bet kā Kristus kalpi, kas no sirds izpilda Dieva prātu!

6:7 Kalpojiet labprātīgi tā, kā Kungam, bet ne cilvēkiem,

6:8 Zinādami, ka izkviens, kas ko labu darījis, to saņems no Kunga, vai viņš būtu vergs, vai brīvais.

6:9 Arī jūs, kungi, dariet to pašu viņiem! Atmetiet draudus, zinādami, ka viņu un jūsu Kungs ir debesīs, un Viņš neievēro personu stāvokli.

6:10 Beidzot, brāļi, esiet stipri Kungā un viņa varenības spēkā!

6:11 Tērpieties Dieva bruņās, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām!

6:12 Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem zem debess.

6:13 Tāpēc tveriet Dieva bruņas, lai jūs ļaunajā dienā spētu pretoties un pastāvēt visā pilnībā!

6:14 Tātad stāviet, apjozuši savus gurnus patiesībā, tērpušies taisnības bruņās,

6:15 Un kājas apāvuši miera evaņģēlija sludināšanai!

6:16 Pie visa tā tveriet ticības vairogu, ar kuru jūs spēsiet apdzēst visas ļaunā ugunīgās bultas!

6:17 Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu (tas ir, Dieva vārdu)

6:18 Un garā lūdziet Dievu katrā laikā, visādi Viņu pielūdzot un piesaucot! Bez tam esiet modri un visā neatlaidībā aizlūdziet par visiem svētajiem,

6:19 Arī par mani, lai man tiktu doti vārdi, kad atdarīsies mana mute, un es drošsirdīgi sludinātu evaņģēlija noslēpumu!

6:20 Tā labad es pildu savu sūtību važās, lai tanī rastu drosmi tā runāt, kā man tas pienākas.

6:21 Bet lai arī jūs zinātu, kā man klājas un ko es daru, tad par to visu jums pastāstīs Tihiks, mīļais brālis un uzticamais kalps Kungā.

6:22 Es tāpēc sūtīju viņu pie jums, lai jums būtu ziņas par mūsu stāvokli un lai iepriecinātu jūsu sirdis.

6:23 Miers lai ir brāļiem un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus!

6:24 Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Viņa neiznīcībā. Amen.


Next: Philippians