Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Latvian Bible: Philemon

1:1 Pāvils, Jēzus Kristus gūsteknis, un brālis Timotejs mīļajam Filēmonam, mūsu palīgam,

1:2 Un Apijai, mīļajai māsai, un Arhipam, mūsu cīņas biedram, un draudzei, kas tavā mājā;

1:3 Lai jums mūsu Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus žēlastība!

1:4 Es pateicos savam Dievam un vienmēr atminos tevi savās lūgšanās,

1:5 Jo dzirdu par tavu mīlestību un ticību, kas tev uz Kungu Jēzu un visiem svētajiem.

1:6 Lai tava ticības sadraudzība kļūst redzama katra laba darba atzīšanā, kas jūsos ir Jēzū Kristū!

1:7 Man bija liels prieks un mierinājums par tavu mīlestību, jo tu, brāli, apmierināji svēto sirdis.

1:8 Un lai gan es lielā paļāvībā uz Jēzu Kristu varu pavēlēt tev to, kas pienākas,

1:9 Tomēr mīlestības dēļ es tevi ļoti lūdzu, jo tu esi tāds kā sirmgalvis Pāvils, bet tagad arī Jēzus Kristus gūsteknis.

1:10 Es tevi lūdzu par savu dēlu Onēzimu, kuru, važās būdams, dzemdināju.

1:11 Viņš kādreiz bija tev nederīgs, bet tagad kā man, tā tev derīgs.

1:12 Es viņu aizsūtīju tev atpakaļ, bet tu viņu uzņem it kā manu sirdi!

1:13 Es gribēju paturēt viņu pie sevis, lai viņš tavā vietā kalpotu man evaņģēlija važās,

1:14 Bet bez tavas atļaujas es neko negribēju darīt, lai tava labdarība parādītos ne piespiesti, bet brīvprātīgi.

1:15 Varbūt viņš kādu brīdi aizgāja no tevis, lai tu viņu atgūtu mūžībai

1:16 Ne vairs kā vergu, bet verga vietā mīļotu brāli, īpaši man, bet vēl vairāk tev kā miesīgi, tā Kungā.

1:17 Ja tevi saista draudzība ar mani, tad pieņem viņu tāpat kā mani,

1:18 Bet ja viņš tev kā kaitējis vai palicis parādā, tad pieskaiti to man!

1:19 Es, Pāvils, uzrakstīju to ar savu roku, es atlīdzināšu, lai neteiktu tev, ka tu pats sevi esi man parādā.

1:20 Tā, brāli, es gribu iegūt no tevis labumu Kungā. Atspirdzini manu sirdi Kungā!

1:21 Es tev rakstīju paļaudamies, ka paklausīsi. Es zinu, ka tu darīsi vairāk par to, ko es saku.

1:22 Bet reizē sagatavo man mājokli, jo es ceru, ka pateicoties jūsu lūgšanām, es tikšu jums atdāvināts.

1:23 Tevi sveicina Epafra, mans līdzgūsteknis Jēzū Kristū,

1:24 Un Marks, Aristarhs, Dēma un Lūkass, mani palīgi.

1:25 Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir ar jūsu garu!


Next: Hebrews