Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: 2 Timothy

1:1 Pavao, apostol Krista Isusa voljom Božjom, po obećanju života, života u Kristu Isusu,

1:2 Timoteju, ljubljenom sinu: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega.

1:3 Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka čiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan.

1:4 Sjetim se tvojih suza i zaželim vidjeti te da se napunim radosti

1:5 imajući na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi - onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam, i u tebi.

1:6 Poradi toga podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku.

1:7 Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.

1:8 Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga

1:9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim - ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,

1:10 a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost - po evanđelju

1:11 za koje sam ja postavljen propovjednikom, apostolom i učiteljem.

1:12 Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan.

1:13 Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu.

1:14 Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.

1:15 Napustiše me, to znaš, svi u Aziji, među njima i Figel i Hermogen.

1:16 Neka Gospodin milosrđem podari Oneziforov dom jer me često osvježivao i nije se stidio mojih okova,

1:17 nego kad je bio u Rimu, brižljivo me potražio i našao.

1:18 Dao mu Gospodin naći milosrđe u Gospodina u onaj Dan! A koliko je usluga u Efezu iskazao, to ti najbolje znaš.

2:1 Ti se dakle, dijete moje, jačaj milošću u Kristu Isusu

2:2 i što si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti.

2:3 S njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa.

2:4 Tko vojuje, ne zapleće se u svagdanje poslove kako bi se vojskovođi svidio.

2:5 I natječe li se tko, ne ovjenčava se ako se zakonito ne natječe.

2:6 Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda.

2:7 Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.

2:8 Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova - po mojem evanđelju.

2:9 Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana!

2:10 Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.

2:11 Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.

2:12 Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.

2:13 Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!

2:14 Na to podsjećaj zaklinjući pred Bogom neka ne bude rječoborstva: ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju.

2:15 Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine.

2:16 Svjetovnih se pak praznorječja kloni: sve će više provaljivati prema bezbožnosti

2:17 i riječ će njihova kao rak-rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet,

2:18 koji zastraniše od istine tvrdeći da je uskrsnuće već bilo te nekima prevraćaju vjeru.

2:19 Ipak čvrsti temelj Božji stoji - pod ovim je pečatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloće tko god imenuje ime Gospodnje.

2:20 Pa u velikoj kući ima posuda ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih; i jedne su časne, druge pak nečasne.

2:21 Očisti li se dakle tko od toga, bit će posuda časna, posvećena, korisna Gospodaru, za svako dobro djelo prikladna.

2:22 A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.

2:23 Lude pak i neobuzdane raspre odbijaj znajući da rađaju svađama.

2:24 A sluga Gospodnji treba da se ne svađa, nego da bude nježan prema svima, sposoban poučavati, zlo podnositi,

2:25 da s blagošću preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraćenjem te spoznaju istinu

2:26 i ponovno budu trijezni izvan zamke đavla koji ih drži robljem svoje volje.

3:1 A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena.

3:2 Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici,

3:3 bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra,

3:4 izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga.

3:5 Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!

3:6 Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima:

3:7 one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine.

3:8 Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini.

3:9 Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.

3:10 A ti si pošao za nmom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti;

3:11 u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin!

3:12 A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni.

3:13 Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu - kao zavodnici i zavedeni.

3:14 Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen

3:15 i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.

3:16 Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti,

3:17 da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

4:1 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim:

4:2 propovijedaj Riječ, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno - uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.

4:3 Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima;

4:4 od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati.

4:5 Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesničko, služenje svoje posve ispuni!

4:6 Jer ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska.

4:7 Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao.

4:8 Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak.

4:9 Nastoj što prije doći k meni!

4:10 Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun; Krescencije u Galaciju, Tit u Dalmaciju.

4:11 Luka je jedini sa mnom. Marka uzmi i dovedi sa sobom jer mi je koristan za služenje.

4:12 Tihika sam poslao u Efez.

4:13 Kabanicu koju ostavih u Troadi kod Karpa, kada dođeš, donesi. I knjige, osobito pergamene.

4:14 Aleksandar kovač nanio mi je mnogo zla. Uzvratio mu Gospodin po njegovim djelima!

4:15 Njega se i ti čuvaj jer se veoma usprotivio našim riječima.

4:16 Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me napustiše. Ne uračunalo im se!

4:17 Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi Poruka te je čuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih.

4:18 Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen!

4:19 Pozdravi Prisku i Akvilu i Oneziforov dom!

4:20 Erast osta u Korintu, a Trofima ostavih u Miletu bolesna.

4:21 Nastoj doći prije zime. Pozdravlja te Eubul, Pudencije, Lino, Klaudija i sva braća.

4:22 Gospodin s duhom tvojim. Milost s vama!


Next: Titus