Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Coptic Bible: Titus

1:1 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲡ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ.

1:2 ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲧⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲫϯ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

1:3 ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲱⲓϣ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ.

1:4 ⳿ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ϯ ⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏ ⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ.

1:5 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓⲥⲟϫⲡⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲕⲣⲓⲑⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲓⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲥⲉⲙⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲁⲕⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁⲕ.

1:6 ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϩⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲉϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲩϫⲁⲓ ⲓⲉ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ.

1:7 ⳿ⲥϣⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲗⲱⲓϫⲓ ϩⲱⲥ ⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲉ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲏⲣⲡ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϯⲧⲉⲛϣⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁⲓϩⲏⲟⲩ ⲉϥϣⲏϣ ⲁⲛ ⲡⲉ.

1:8 ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲏⲥ ⲡⲉ.

1:9 ⲉϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϯⲛⲟⲙϯ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲑⲟⲩⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲣ⳿ⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ.

1:10 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ.

1:11 ⲛⲁⲓ ⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲏⲓ ⲉⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϩⲏⲟⲩ ⲉϥϣⲟϣϥ.

1:12 ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲕⲣⲏⲧⲏⲥ ϩⲁⲛⲣⲉϥϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲁⲛⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲅⲟⲥ ⲛⲉ.

1:13 ⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲁⲓⲗⲱⲓϫⲓ ⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.

1:14 ⳿ⲛⲥⲉϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣϥⲱ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲫⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ.

1:15 ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲥⲉⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏ ⲟⲩⲧ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲥⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ.

1:16 ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲥⲉϫⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲟⲣⲉⲃ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϯⲙⲁϯ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϣⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ

2:1 ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲑⲟⲩⲟϫ.

2:2 ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲣⲏⲥ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲉⲩⲟⲩⲟϫ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϧⲉⲛ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ.

2:3 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲱ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲉⲙⲛⲓ ⲉⲩ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲉϩⲁⲛⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲏⲣⲡ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ.

2:4 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲁⲓϩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓϣⲏⲣⲓ.

2:5 ⳿ⲛⲥⲁⲃⲏ ⲉⲩⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲛⲓⲣⲉϥⲥⲉϩⲛⲉ ⲡⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲅⲁⲑⲏ ⲉⲩϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ.

2:6 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓϧⲉⲗϣ⳿ⲓⲣⲓ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲥⲁⲃⲉ.

2:7 ⲉⲕ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲥ.

2:8 ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲟⲩⲟϫ ⳿ⲛⲁⲧⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲛⲱⲥⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉϫⲱϥ ϧⲁⲣⲟⲛ.

2:9 ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲑⲣⲟⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϭⲓⲥⲉⲩ ⲉⲩⲣⲁⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2:10 ⳿ⲛⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ϩⲓⲛⲁ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲉⲗⲥⲱⲗⲥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2:11 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2:12 ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲁⲛϫⲉⲗ ϯⲙⲉⲧⲁⲥⲉⲃⲏ ⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ.

2:13 ⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲥ ⳿ⲛϯⲛⲁⲓⲁⲧⲥ ⳿ⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲓⲛⲓϣϯ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ.

2:14 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϣⲁⲧⲉϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟⲛ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥⲭⲟϩ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ.

2:15 ⲛⲁⲓ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ

3:1 ⲙⲁ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϯⲙⲁϯ ⳿ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ.

3:2 ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥ⳿ⲙⲗⲁϧ ⲁⲛ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲡⲓⲕⲏⲥ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

3:3 ⲛⲁⲛⲟⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϯⲙⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲥⲟⲣⲉⲙ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲉⲛⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲉⲛ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲙⲉⲥⲧⲱⲛ ⲉⲛⲙⲟⲥϯ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ.

3:4 ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϯ ⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ.

3:5 ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲁⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲛⲁⲓ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲕⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲉⲙⲙⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲉⲙⲃⲉⲣⲓ.

3:6 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϣϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏ ⲣ.

3:7 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

3:8 ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓⲕⲉⲭ ⲱⲟⲩⲛⲓ ϯⲟⲩⲱϣ ⲉⲑⲣⲉⲕⲧⲁϫⲣⲟⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϥⲓ⳿ⲫⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉϯⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

3:9 ⲛⲓⲕⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲟϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲙⲗⲁϧ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲛ ϩⲉⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲛⲁⲧ ϯϩⲏⲟⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲛⲉ.

3:10 ⲟⲩⲉⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲃ̅ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ⲁⲣⲓⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

3:11 ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϥⲫⲱⲛϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

3:12 ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲁⲣⲧⲉⲙⲁ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲓⲉ ⲧⲓⲭⲓⲕⲟⲥ ⲓⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲕⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲓⲑⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲉⲣϯ⳿ⲫⲣⲱ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

3:13 ⲍⲏⲛⲁⲥ ⲡⲓⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲣⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ.

3:14 ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛ ⳿ⲉϥⲓ⳿ⲫⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ.

3:15 ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲧⲟⲧⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ


Next: Philemon