Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 20

GNT

1 καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ.

2 καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν διάβολος καὶ ὁ σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη,

3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.

4 καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ χριστοῦ χίλια ἔτη.

5 οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη.

6 μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ [τὰ] χίλια ἔτη.

7 καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ,

8 καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν γὼγ καὶ μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης.

9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς·

10 καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

11 καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτόν, οὖ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς.

12 καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

13 καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

14 καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὖτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός.

15 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

KJV

1  And2532 I saw1492 an angel32 come down2597 from1537 heaven,3772 having2192 the3588 key2807 of the3588 bottomless pit12 and2532 a great3173 chain254 in1909 his848 hand.5495

2  And2532 he laid hold on2902 the3588 dragon,1404 that old744 serpent,3789 which3739 is2076 the Devil,1228 and2532 Satan,4567 and2532 bound1210 him846 a thousand5507 years,2094

3  And2532 cast906 him846 into1519 the3588 bottomless pit,12 and2532 shut him up,2808 846 and2532 set a seal4972 upon1883 him,846 that2443 he should deceive4105 the3588 nations1484 no3361 more,2089 till891 the3588 thousand5507 years2094 should be fulfilled:5055 and2532 after3326 that5023 he846 must1163 be loosed3089 a little3398 season.5550

4  And2532 I saw1492 thrones,2362 and2532 they sat2523 upon1909 them,846 and2532 judgment2917 was given1325 unto them:846 and2532 I saw the3588 souls5590 of them that were beheaded3990 for1223 the3588 witness3141 of Jesus,2424 and2532 for1223 the3588 word3056 of God,2316 and2532 which3748 had not3756 worshiped4352 the3588 beast,2342 neither3777 his846 image,1504 neither2532 3756 had received2983 his mark5480 upon1909 their848 foreheads,3359 or2532 in1909 their848 hands;5495 and2532 they lived2198 and2532 reigned936 with3326 Christ5547 a thousand5507 years.2094

5  But1161 the3588 rest3062 of the3588 dead3498 lived not again326 3756 until2193 the3588 thousand5507 years2094 were finished.5055 This3778 is the3588 first4413 resurrection.386

6  Blessed3107 and2532 holy40 is he that hath2192 part3313 in1722 the3588 first4413 resurrection:386 on1909 such5130 the3588 second1208 death2288 hath2192 no3756 power,1849 but235 they shall be2071 priests2409 of God2316 and2532 of Christ,5547 and2532 shall reign936 with3326 him846 a thousand5507 years.2094

7  And2532 when3752 the3588 thousand5507 years2094 are expired,5055 Satan4567 shall be loosed3089 out of1537 his846 prison,5438

8  And2532 shall go out1831 to deceive4105 the3588 nations1484 which3588 are in1722 the3588 four5064 quarters1137 of the3588 earth,1093 Gog1136 and2532 Magog,3098 to gather them together4863 846 to1519 battle:4171 the3588 number706 of whom3739 is as5613 the3588 sand285 of the3588 sea.2281

9  And2532 they went up305 on1909 the3588 breadth4114 of the3588 earth,1093 and2532 compassed the camp of the saints about,2944 3588 3925 3588 40 and2532 the3588 beloved25 city:4172 and2532 fire4442 came down2597 from575 God2316 out of1537 heaven,3772 and2532 devoured2719 them.846

10  And2532 the3588 devil1228 that deceived4105 them846 was cast906 into1519 the3588 lake3041 of fire4442 and2532 brimstone,2303 where3699 the3588 beast2342 and2532 the3588 false prophet5578 are, and2532 shall be tormented928 day2250 and2532 night3571 forever and ever1519 165 165

11  And2532 I saw1492 a great3173 white3022 throne,2362 and2532 him that sat2521 on1909 it,846 from575 whose3739 face4383 the3588 earth1093 and2532 the3588 heaven3772 fled away;5343 and2532 there was found2147 no3756 place5117 for them.846

12  And2532 I saw1492 the3588 dead,3498 small3398 and2532 great,3173 stand2476 before1799 God;2316 and2532 the books975 were opened:455 and2532 another243 book975 was opened,455 which is3603 the book of life:2222 and2532 the3588 dead3498 were judged2919 out of1537 those things which were written1125 in1722 the3588 books,975 according2596 to their848 works.2041

13  And2532 the3588 sea2281 gave up1325 the3588 dead3498 which were in1722 it;846 and2532 death2288 and2532 hell86 delivered up1325 the3588 dead3498 which were in1722 them:846 and2532 they were judged2919 every man1538 according2596 to their848 works.2041

14  And2532 death2288 and2532 hell86 were cast906 into1519 the3588 lake3041 of fire.4442 This3778 is2076 the3588 second1208 death.2288

15  And2532 whosoever1536 was not3756 found2147 written1125 in1722 the3588 book976 of life2222 was cast906 into1519 the3588 lake3041 of fire.4442

Vul

1 Et vidi angelum descendentem de cælo, habentem clavem abyssi, et catenam magnam in manu sua.

2 Et apprehendit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus, et Satanas, et ligavit eum per annos mille:

3 et misit eum in abyssum, et clausit, et signavit super illum ut non seducat amplius gentes, donec consummentur mille anni: et post hæc oportet illum solvi modico tempore.

4 Et vidi sedes, et sederunt super eas, et judicium datum est illis: et animas decollatorum propter testimonium Jesu, et propter verbum Dei, et qui non adoraverunt bestiam, neque imaginem ejus, nec acceperunt caracterem ejus in frontibus, aut in manibus suis, et vixerunt, et regnaverunt cum Christo mille annis.

5 Ceteri mortuorum non vixerunt, donec consummentur mille anni. Hæc est resurrectio prima.

6 Beatus, et sanctus, qui habet partem in resurrectione prima: in his secunda mors non habet potestatem: sed erunt sacerdotes Dei et Christi, et regnabunt cum illo mille annis.

7 Et cum consummati fuerint mille anni, solvetur Satanas de carcere suo, et exibit, et seducet gentes, quæ sunt super quatuor angulos terræ, Gog, et Magog, et congregabit eos in prælium, quorum numerus est sicut arena maris.

8 Et ascenderunt super latitudinem terræ, et circuierunt castra sanctorum, et civitatem dilectam.

9 Et descendit ignis a Deo de cælo, et devoravit eos: et diabolus, qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis, et sulphuris, ubi et bestia

10 et pseudopropheta cruciabuntur die ac nocte in sæcula sæculorum.

11 Et vidi thronum magnum candidum, et sedentem super eum, a cujus conspectu fugit terra, et cælum, et locus non est inventus eis.

12 Et vidi mortuos, magnos et pusillos, stantes in conspectu throni, et libri aperti sunt: et alius liber apertus est, qui est vitæ: et judicati sunt mortui ex his, quæ scripta erant in libris, secundum opera ipsorum:

13 et dedit mare mortuos, qui in eo erant: et mors et infernus dederunt mortuos suos, qui in ipsis erant: et judicatum est de singulis secundum opera ipsorum.

14 Et infernus et mors missi sunt in stagnum ignis. Hæc est mors secunda.

15 Et qui non inventus est in libro vitæ scriptus, missus est in stagnum ignis.


Next: Revelation 21