G3022
λευκός
leukos
lyoo-kos‘
From λύκη lukē (“light”); white: - white.