Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 19

GNT

1 μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῶ οὐρανῶ λεγόντων, ἁλληλουϊά· ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν,

2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς.

3 καὶ δεύτερον εἴρηκαν, ἁλληλουϊά· καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

4 καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα, καὶ προσεκύνησαν τῶ θεῶ τῶ καθημένῳ ἐπὶ τῶ θρόνῳ, λέγοντες, ἀμήν, ἁλληλουϊά.

5 καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα, αἰνεῖτε τῶ θεῶ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, [καὶ] οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων, ἁλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὁ θεὸς [ἡμῶν] ὁ παντοκράτωρ.

7 χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσωμεν τὴν δόξαν αὐτῶ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν·

8 καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν, τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν.

9 καὶ λέγει μοι, γράψον· μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι, οὖτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἰσιν.

10 καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῶ. καὶ λέγει μοι, ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ἰησοῦ· τῶ θεῶ προσκύνησον. ἡ γὰρ μαρτυρία ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

11 καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν [καλούμενος] πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ.

12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ [ὡς] φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός,

13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.

14 καὶ τὰ στρατεύματα [τὰ] ἐν τῶ οὐρανῶ ἠκολούθει αὐτῶ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν.

15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη, καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.

16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.

17 καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῶ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν [ἐν] φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι, δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ,

18 ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων.

19 καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.

20 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ.

21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.

KJV

1  And2532 after3326 these things5023 I heard191 a great3173 voice5456 of much4183 people3793 in1722 heaven,3772 saying,3004 Alleluia;239 Salvation,4991 and2532 glory,1391 and2532 honor,5092 and2532 power,1411 unto the Lord2962 our2257 God:2316

2  For3754 true228 and2532 righteous1342 are his848 judgments:2920 for3754 he hath judged2919 the3588 great3173 whore,4204 which3748 did corrupt5351 the3588 earth1093 with1722 her848 fornication,4202 and2532 hath avenged1556 the3588 blood129 of his848 servants1401 at1537 her848 hand.5495

3  And2532 again1208 they said,2046 Alleluia.239 And2532 her848 smoke2586 rose up305 forever and ever.1519 165 165

4  And2532 the3588 four and twenty5064 2532 1501 elders4245 and2532 the3588 four5064 beasts2226 fell down4098 and2532 worshiped4352 God2316 that sat2521 on1909 the3588 throne,2362 saying,3004 Amen;281 Alleluia.239

5  And2532 a voice5456 came1831 out of1537 the3588 throne,2362 saying,3004 Praise134 our2257 God,2316 all3956 ye his848 servants,1401 and2532 ye that fear5399 him,846 both2532 small3398 and2532 great.3173

6  And2532 I heard191 as it were5613 the voice5456 of a great4183 multitude,3793 and2532 as5613 the voice5456 of many4183 waters,5204 and2532 as5613 the voice5456 of mighty2478 thunderings,1027 saying,3004 Alleluia:239 for3754 the Lord2962 God2316 omnipotent3841 reigneth.936

7  Let us be glad5463 and2532 rejoice,21 and2532 give1325 honor1391 to him:846 for3754 the3588 marriage1062 of the3588 Lamb721 is come,2064 and2532 his848 wife1135 hath made herself ready.2090 1438

8  And2532 to her846 was granted1325 that2443 she should be arrayed4016 in fine linen,1039 clean2513 and2532 white:2986 for1063 the3588 fine linen1039 is2076 the3588 righteousness1345 of saints.40

9  And2532 he saith3004 unto me,3427 Write,1125 Blessed3107 are they which are called2564 unto1519 the3588 marriage1062 supper1173 of the3588 Lamb.721 And2532 he saith3004 unto me,3427 These3778 are1526 the3588 true228 sayings3056 of God.2316

10  And2532 I fell4098 at1715 his848 feet4228 to worship4352 him.846 And2532 he said3004 unto me,3427 See3708 thou do it not:3361 I am1510 thy4675 fellow servant,4889 and2532 of thy4675 brethren80 that have2192 the3588 testimony3141 of Jesus:2424 worship4352 God:2316 for1063 the3588 testimony3141 of Jesus2424 is the3588 spirit4151 of prophecy.4394

11  And2532 I saw1492 heaven3772 opened,455 and2532 behold2400 a white3022 horse;2462 and2532 he that sat2521 upon1909 him846 was called2564 Faithful4103 and2532 True,228 and2532 in1722 righteousness1343 he doth judge2919 and2532 make war.4170

12  1161 His848 eyes3788 were as5613 a flame5395 of fire,4442 and2532 on1909 his848 head2776 were many4183 crowns;1238 and he had2192 a name3686 written,1125 that3739 no man3762 knew,1492 but1508 he himself.848

13  And2532 he was clothed with4016 a vesture2440 dipped911 in blood:129 and2532 his848 name3686 is called2564 The3588 Word3056 of God.2316

14  And2532 the3588 armies4753 which were in1722 heaven3772 followed190 him846 upon1909 white3022 horses,2462 clothed in1746 fine linen,1039 white3022 and2532 clean.2513

15  And2532 out of1537 his848 mouth4750 goeth1607 a sharp3691 sword,4501 that2443 with1722 it846 he should smite3960 the3588 nations:1484 and2532 he846 shall rule4165 them846 with1722 a rod4464 of iron:4603 and2532 he846 treadeth3961 the3588 winepress3025 3631 of the3588 fierceness2372 and2532 wrath3709 of Almighty3841 God.2316

16  And2532 he hath2192 on1909 his vesture2440 and2532 on1909 his848 thigh3382 a name3686 written,1125 KING935 OF KINGS,935 AND2532 LORD2962 OF LORDS.2962

17  And2532 I saw1492 an1520 angel32 standing2476 in1722 the3588 sun;2246 and2532 he cried2896 with a loud3173 voice,5456 saying3004 to all3956 the3588 fowls3732 that fly4072 in1722 the midst of heaven,3321 Come1205 and2532 gather yourselves together4863 unto1519 the3588 supper1173 of the3588 great3173 God;2316

18  That2443 ye may eat5315 the flesh4561 of kings,935 and2532 the flesh4561 of captains,5506 and2532 the flesh4561 of mighty men,2478 and2532 the flesh4561 of horses,2462 and2532 of them that sit2521 on1909 them,846 and2532 the flesh4561 of all3956 men, both free1658 and2532 bond,1401 both2532 small3398 and2532 great.3173

19  And2532 I saw1492 the3588 beast,2342 and2532 the3588 kings935 of the3588 earth,1093 and2532 their848 armies,4753 gathered together4863 to make4160 war4171 against3326 him that sat2521 on1909 the3588 horse,2462 and2532 against3326 his848 army.4753

20  And2532 the3588 beast2342 was taken,4084 and2532 with3326 him5127 the3588 false prophet5578 that wrought4160 miracles4592 before1799 him,846 with1722 which3739 he deceived4105 them that had received2983 the3588 mark5480 of the3588 beast,2342 and2532 them that worshiped4352 his848 image.1504 These both1417 were cast906 alive2198 into1519 a lake3041 of fire4442 burning2545 with1722 brimstone.2303

21  And2532 the3588 remnant3062 were slain615 with1722 the3588 sword4501 of him that sat2521 upon1909 the3588 horse,2462 which sword proceeded1607 out of1537 his848 mouth:4750 and2532 all3956 the3588 fowls3732 were filled5526 with1537 their848 flesh.4561

Vul

1 Post hæc audivi quasi vocem turbarum multarum in cælo dicentium: Alleluja: salus, et gloria, et virtus Deo nostro est:

2 quia vera et justa judicia sunt ejus, qui judicavit de meretrice magna, quæ corrupit terram in prostitutione sua, et vindicavit sanguinem servorum suorum de manibus ejus.

3 Et iterum dixerunt: Alleluja. Et fumus ejus ascendit in sæcula sæculorum.

4 Et ceciderunt seniores viginti quatuor, et quatuor animalia, et adoraverunt Deum sedentem super thronum, dicentes: Amen: alleluja.

5 Et vox de throno exivit, dicens: Laudem dicite Deo nostro omnes servi ejus: et qui timetis eum pusilli et magni.

6 Et audivi quasi vocem turbæ magnæ, et sicut vocem aquarum multarum, et sicut vocem tonitruorum magnorum, dicentium: Alleluja: quoniam regnavit Dominus Deus noster omnipotens.

7 Gaudeamus, et exsultemus: et demus gloriam ei: quia venerunt nuptiæ Agni, et uxor ejus præparavit se.

8 Et datum est illi ut cooperiat se byssino splendenti et candido. Byssinum enim justificationes sunt sanctorum.

9 Et dixit mihi: Scribe: Beati qui ad cœnam nuptiarum Agni vocati sunt; et dixit mihi: Hæc verba Dei vera sunt.

10 Et cecidi ante pedes ejus, ut adorarem eum. Et dicit mihi: Vide ne feceris: conservus tuus sum, et fratrum tuorum habentium testimonium Jesu. Deum adora. Testimonium enim Jesu est spiritus prophetiæ.

11 Et vidi cælum apertum, et ecce equus albus, et qui sedebat super eum, vocabatur Fidelis, et Verax, et cum justitia judicat et pugnat.

12 Oculi autem ejus sicut flamma ignis, et in capite ejus diademata multa, habens nomen scriptum, quod nemo novit nisi ipse.

13 Et vestitus erat veste aspersa sanguine: et vocatur nomen ejus: Verbum Dei.

14 Et exercitus qui sunt in cælo, sequebantur eum in equis albis, vestiti byssino albo et mundo.

15 Et de ore ejus procedit gladius ex utraque parte acutus, ut in ipso percutiat gentes. Et ipse reget eas in virga ferrea: et ipse calcat torcular vini furoris iræ Dei omnipotentis.

16 Et habet in vestimento et in femore suo scriptum: Rex regum et Dominus dominantium.

17 Et vidi unum angelum stantem in sole, et clamavit voce magna, dicens omnibus avibus, quæ volabant per medium cæli: Venite, et congregamini ad cœnam magnam Dei:

18 ut manducetis carnes regum, et carnes tribunorum, et carnes fortium, et carnes equorum, et sedentium in ipsis, et carnes omnium liberorum, et servorum, et pusillorum et magnorum.

19 Et vidi bestiam, et reges terræ, et exercitus eorum congregatos ad faciendum prælium cum illo, qui sedebat in equo, et cum exercitu ejus.

20 Et apprehensa est bestia, et cum ea pseudopropheta: qui fecit signa coram ipso, quibus seduxit eos, qui acceperunt caracterem bestiæ, et qui adoraverunt imaginem ejus. Vivi missi sunt hi duo in stagnum ignis ardentis sulphure:

21 et ceteri occisi sunt in gladio sedentis super equum, qui procedit de ore ipsius: et omnes aves saturatæ sunt carnibus eorum.


Next: Revelation 20