Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 18

GNT

1 μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ.

2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων, ἔπεσεν, ἔπεσεν βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου [καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου] καὶ μεμισημένου,

3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.

4 καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, ἐξέλθατε, ὁ λαός μου, ἐξ αὐτῆς, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε·

5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς.

6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῶ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν·

7 ὅσα ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω·

8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν.

9 καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,

10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

11 καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ᾽ αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι,

12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου,

13 καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων.

14 καὶ ἡ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν.

15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, κλαίοντες καὶ πενθοῦντες,

16 λέγοντες, οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη [ἐν] χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ,

17 ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν

18 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες, τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;

19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.

20 εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.

21 καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.

22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,

23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

24 καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

KJV

1  And2532 after3326 these things5023 I saw1492 another243 angel32 come down2597 from1537 heaven,3772 having2192 great3173 power;1849 and2532 the3588 earth1093 was lightened5461 with1537 his848 glory.1391

2  And2532 he cried2896 mightily1722 2479 with a strong3173 voice,5456 saying,3004 Babylon897 the3588 great3173 is fallen,4098 is fallen,4098 and2532 is become1096 the habitation2732 of devils,1142 and2532 the hold5438 of every3956 foul169 spirit,4151 and2532 a cage5438 of every3956 unclean169 and2532 hateful3404 bird.3732

3  For3754 all3956 nations1484 have drunk4095 of1537 the3588 wine3631 of the3588 wrath2372 of her848 fornication,4202 and2532 the3588 kings935 of the3588 earth1093 have committed fornication4203 with3326 her,846 and2532 the3588 merchants1713 of the3588 earth1093 are waxed rich4147 through1537 the3588 abundance1411 of her846 delicacies.4764

4  And2532 I heard191 another243 voice5456 from1537 heaven,3772 saying,3004 Come1831 out of1537 her,846 my3450 people,2992 that2443 ye be not partakers4790 3361 of her848 sins,266 and2532 that2443 ye receive2983 not3361 of1537 her848 plagues.4127

5  For3754 her848 sins266 have reached190 unto891 heaven,3772 and2532 God2316 hath remembered3421 her848 iniquities.92

6  Reward591 her846 even2532 as5613 she846 rewarded591 you,5213 and2532 double1363 unto her846 double1362 according2596 to her848 works:2041 in1722 the3588 cup4221 which3739 she hath filled2767 fill2767 to her846 double.1362

7  How much3745 she hath glorified1392 herself,1438 and2532 lived deliciously,4763 so much5118 torment929 and2532 sorrow3997 give1325 her:846 for3754 she saith3004 in1722 her848 heart,2588 I sit2521 a queen,938 and2532 am1510 no3756 widow,5503 and2532 shall see1492 no3364 sorrow.3997

8  Therefore1223 5124 shall her848 plagues4127 come2240 in1722 one3391 day,2250 death,2288 and2532 mourning,3997 and2532 famine;3042 and2532 she shall be utterly burned2618 with1722 fire:4442 for3754 strong2478 is the Lord2962 God2316 who judgeth2919 her.846

9  And2532 the3588 kings935 of the3588 earth,1093 who have committed fornication4203 and2532 lived deliciously4763 with3326 her,846 shall bewail2799 her,846 and2532 lament2875 for1909 her,846 when3752 they shall see991 the3588 smoke2586 of her848 burning,4451

10  Standing2476 afar off575 3113 for1223 the3588 fear5401 of her848 torment,929 saying,3004 Alas,3759 alas3759 that great3173 city4172 Babylon,897 that mighty2478 city!4172 for3754 in1722 one3391 hour5610 is thy4675 judgment2920 come.2064

11  And2532 the3588 merchants1713 of the3588 earth1093 shall weep2799 and2532 mourn3996 over1909 her;846 for3754 no man3762 buyeth59 their848 merchandise1117 any more:3765

12  The merchandise1117 of gold,5557 and2532 silver,696 and2532 precious5093 stones,3037 and2532 of pearls,3135 and2532 fine linen,1040 and2532 purple,4209 and2532 silk,4596 and2532 scarlet,2847 and2532 all3956 thyine2367 wood,3586 and2532 all manner3956 vessels4632 of ivory,1661 and2532 all manner3956 vessels4632 of1537 most precious5093 wood,3586 and2532 of brass,5475 and2532 iron,4604 and2532 marble,3139

13  And2532 cinnamon,2792 and2532 odors,2368 and2532 ointments,3464 and2532 frankincense,3030 and2532 wine,3631 and2532 oil,1637 and2532 fine flour,4585 and2532 wheat,4621 and2532 beasts,2934 and2532 sheep,4263 and2532 horses,2462 and2532 chariots,4480 and2532 slaves,4983 and2532 souls5590 of men.444

14  And2532 the3588 fruits3703 that thy4675 soul5590 lusted after1939 are departed565 from575 thee,4675 and2532 all things3956 which were dainty3045 and2532 goodly2986 are departed565 from575 thee,4675 and2532 thou shalt find2147 them846 no more at all.3765 3364

15  The3588 merchants1713 of these things,5130 which were made rich4147 by575 her,846 shall stand2476 afar off575 3113 for1223 the3588 fear5401 of her848 torment,929 weeping2799 and2532 wailing,3996

16  And2532 saying,3004 Alas,3759 alas3759 that great3173 city,4172 that was clothed4016 in fine linen,1039 and2532 purple,4210 and2532 scarlet,2847 and2532 decked5558 with1722 gold,5557 and2532 precious5093 stones,3037 and2532 pearls!3135

17  For3754 in one3391 hour5610 so great5118 riches4149 is come to naught.2049 And2532 every3956 shipmaster,2942 and2532 all3956 the3588 company3658 in1909 ships,4143 and2532 sailors,3492 and2532 as many as3745 trade2038 by sea,2281 stood2476 afar off,575 3113

18  And2532 cried2896 when they saw3708 the3588 smoke2586 of her848 burning,4451 saying,3004 What5101 city is like unto3664 this great3173 city!4172

19  And2532 they cast906 dust5522 on1909 their848 heads,2776 and2532 cried,2896 weeping2799 and2532 wailing,3996 saying,3004 Alas,3759 alas,3759 that great3173 city,4172 wherein1722 3739 were made rich4147 all3956 that had2192 ships4143 in1722 the3588 sea2281 by reason of1537 her848 costliness!5094 for3754 in one3391 hour5610 is she made desolate.2049

20  Rejoice2165 over1909 her,846 thou heaven,3772 and2532 ye holy40 apostles652 and2532 prophets;4396 for3754 God2316 hath avenged2919 2917 you5216 on1537 her.846

21  And2532 a1520 mighty2478 angel32 took up142 a stone3037 like5613 a great3173 millstone,3458 and2532 cast906 it into1519 the3588 sea,2281 saying,3004 Thus3779 with violence3731 shall that great3173 city4172 Babylon897 be thrown down,906 and2532 shall be found2147 no more at all.2089 3364

22  And2532 the voice5456 of harpers,2790 and2532 musicians,3451 and2532 of pipers,834 and2532 trumpeters,4538 shall be heard191 no more at all2089 3364 in1722 thee;4671 and no3956 craftsman,5079 of whatsoever3956 craft5078 he be, shall be found2147 any more2089 3364 in1722 thee;4671 and2532 the sound5456 of a millstone3458 shall be heard191 no more at all2089 3364 in1722 thee;4671

23  And2532 the light5457 of a candle3088 shall shine5316 no more at all2089 3364 in1722 thee;4671 and2532 the voice5456 of the bridegroom3566 and2532 of the bride3565 shall be heard191 no more at all2089 3364 in1722 thee:4671 for3754 thy4675 merchants1713 were2258 the3588 great men3175 of the3588 earth;1093 for3754 by1722 thy4675 sorceries5331 were all3956 nations1484 deceived.4105

24  And2532 in1722 her846 was found2147 the blood129 of prophets,4396 and2532 of saints,40 and2532 of all3956 that were slain4969 upon1909 the3588 earth.1093

Vul

1 Et post hæc vidi alium angelum descendentem de cælo, habentem potestatem magnam: et terra illuminata est a gloria ejus.

2 Et exclamavit in fortitudine, dicens: Cecidit, cecidit Babylon magna: et facta est habitatio dæmoniorum, et custodia omnis spiritus immundi, et custodia omnis volucris immundæ, et odibilis:

3 quia de vino iræ fornicationis ejus biberunt omnes gentes: et reges terræ cum illa fornicati sunt: et mercatores terræ de virtute deliciarum ejus divites facti sunt.

4 Et audivi aliam vocem de cælo, dicentem: Exite de illa populus meus: ut ne participes sitis delictorum ejus, et de plagis ejus non accipiatis.

5 Quoniam pervenerunt peccata ejus usque ad cælum, et recordatus est Dominus iniquitatum ejus.

6 Reddite illi sicut et ipsa reddidit vobis: et duplicate duplicia secundum opera ejus: in poculo, quo miscuit, miscete illi duplum.

7 Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum: quia in corde suo dicit: Sedeo regina: et vidua non sum, et luctum non videbo.

8 Ideo in una die venient plagæ ejus, mors, et luctus, et fames, et igne comburetur: quia fortis est Deus, qui judicabit illam.

9 Et flebunt, et plangent se super illam reges terræ, qui cum illa fornicati sunt, et in deliciis vixerunt, cum viderint fumum incendii ejus:

10 longe stantes propter timorem tormentorum ejus, dicentes: Væ, væ civitas illa magna Babylon, civitas illa fortis: quoniam una hora venit judicium tuum.

11 Et negotiatores terræ flebunt, et lugebunt super illam: quoniam merces eorum nemo emet amplius:

12 merces auri, et argenti, et lapidis pretiosi, et margaritæ, et byssi, et purpuræ, et serici, et cocci (et omne lignum thyinum, et omnia vasa eboris, et omnia vasa de lapide pretioso, et æramento, et ferro, et marmore,

13 et cinnamomum) et odoramentorum, et unguenti, et thuris, et vini, et olei, et similæ, et tritici, et jumentorum, et ovium, et equorum, et rhedarum, et mancipiorum, et animarum hominum.

14 Et poma desiderii animæ tuæ discesserunt a te, et omnia pinguia et præclara perierunt a te, et amplius illa jam non invenient.

15 Mercatores horum, qui divites facti sunt, ab ea longe stabunt propter timorem tormentorum ejus, flentes, ac lugentes,

16 et dicentes: Væ, væ civitas illa magna, quæ amicta erat bysso, et purpura, et cocco, et deaurata erat auro, et lapide pretioso, et margaritis:

17 quoniam una hora destitutæ sunt tantæ divitiæ, et omnis gubernator, et omnis qui in lacum navigat, et nautæ, et qui in mari operantur, longe steterunt,

18 et clamaverunt videntes locum incendii ejus, dicentes: Quæ similis civitati huic magnæ?

19 et miserunt pulverem super capita sua, et clamaverunt flentes, et lugentes, dicentes: Væ, væ civitas illa magna, in qua divites facti sunt omnes, qui habebant naves in mari de pretiis ejus: quoniam una hora desolata est.

20 Exsulta super eam cælum, et sancti apostoli, et prophetæ: quoniam judicavit Deus judicium vestrum de illa.

21 Et sustulit unus angelus fortis lapidem quasi molarem magnum, et misit in mare, dicens: Hoc impetu mittetur Babylon civitas illa magna, et ultra jam non invenietur.

22 Et vox citharœdorum, et musicorum, et tibia canentium, et tuba non audietur in te amplius: et omnis artifex omnis artis non invenietur in te amplius: et vox molæ non audietur in te amplius:

23 et lux lucernæ non lucebit in te amplius: et vox sponsi et sponsæ non audietur adhuc in te: quia mercatores tui erant principes terræ, quia in veneficiis tuis erraverunt omnes gentes.

24 Et in ea sanguis prophetarum et sanctorum inventus est: et omnium qui interfecti sunt in terra.


Next: Revelation 19