Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 21

GNT

1 καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.

2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῶ ἀνδρὶ αὐτῆς.

3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται, [αὐτῶν θεός,]

4 καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· [ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.

5 καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶ θρόνῳ, ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει, γράψον, ὅτι οὖτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν.

6 καὶ εἶπέν μοι, γέγοναν. ἐγώ [εἰμι] τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῶ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.

7 ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῶ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός.

8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.

9 καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων, δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.

10 καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ,

11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι·

12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστιν [τὰ ὀνόματα] τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν ἰσραήλ·

13 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς·

14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου.

15 καὶ ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.

16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον [καὶ] τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῶ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν.

17 καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου.

18 καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῶ.

19 οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφιρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος,

20 ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος.

21 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

22 καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ ἀρνίον.

23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.

24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν·

25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ·

26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν.

27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ [ὁ] ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῶ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου.

KJV

1  And2532 I saw1492 a new2537 heaven3772 and2532 a new2537 earth:1093 for1063 the3588 first4413 heaven3772 and2532 the3588 first4413 earth1093 were passed away;3928 and2532 there was2076 no3756 more2089 sea.2281

2  And2532 I1473 John2491 saw1492 the3588 holy40 city,4172 new2537 Jerusalem,2419 coming down2597 from575 God2316 out of1537 heaven,3772 prepared2090 as5613 a bride3565 adorned2885 for her848 husband.435

3  And2532 I heard191 a great3173 voice5456 out of1537 heaven3772 saying,3004 Behold,2400 the3588 tabernacle4633 of God2316 is with3326 men,444 and2532 he will dwell4637 with3326 them,846 and2532 they846 shall be2071 his848 people,2992 and2532 God2316 himself848 shall be2071 with3326 them,846 and be their848 God.2316

4  And2532 God2316 shall wipe away1813 all3956 tears1144 from575 their848 eyes;3788 and2532 there shall be2071 no3756 more2089 death,2288 neither3777 sorrow,3997 nor3777 crying,2906 neither3777 shall there be2071 3756 any more2089 pain:4192 for3754 the3588 former things4413 are passed away.565

5  And2532 he that sat2521 upon1909 the3588 throne2362 said,2036 Behold,2400 I make4160 all things3956 new.2537 And2532 he said3004 unto me,3427 Write:1125 for3754 these3778 words3056 are1526 true228 and2532 faithful.4103

6  And2532 he said2036 unto me,3427 It is done.1096 I1473 am1510 3588 Alpha1 and2532 3588 Omega,5598 the3588 beginning746 and2532 the3588 end.5056 I1473 will give1325 unto him that is athirst1372 of1537 the3588 fountain4077 of the3588 water5204 of life2222 freely.1432

7  He that overcometh3528 shall inherit2816 all things;3956 and2532 I will be2071 his848 God,2316 and2532 he846 shall be2071 my3427 son.5207

8  But1161 the fearful,1169 and2532 unbelieving,571 and2532 abominable,948 and2532 murderers,5406 and2532 whoremongers,4205 and2532 sorcerers,5332 and2532 idolaters,1496 and2532 all3956 liars,5571 shall have their848 part3313 in1722 the3588 lake3041 which burneth2545 with fire4442 and2532 brimstone:2303 which is3603 the second1208 death.2288

9  And2532 there came2064 unto4314 me3165 one1520 of the3588 seven2033 angels32 which had2192 the3588 seven2033 vials5357 full1073 of the3588 seven2033 last2078 plagues,4127 and2532 talked2980 with3326 me,1700 saying,3004 Come hither,1204 I will show1166 thee4671 the3588 bride,3565 the3588 Lamb's721 wife.1135

10  And2532 he carried me away667 3165 in1722 the spirit4151 to1909 a great3173 and2532 high5308 mountain,3735 and2532 showed1166 me3427 that great3173 city,4172 the3588 holy40 Jerusalem,2419 descending2597 out of1537 heaven3772 from575 God,2316

11  Having2192 the3588 glory1391 of God:2316 and2532 her848 light5458 was like unto3664 a stone3037 most precious,5093 even like5613 a jasper2393 stone,3037 clear as crystal;2929

12  And5037 had2192 a wall5038 great3173 and2532 high,5308 and had2192 twelve1427 gates,4440 and2532 at1909 the3588 gates4440 twelve1427 angels,32 and2532 names3686 written thereon,1924 which3739 are2076 the names of the3588 twelve1427 tribes5443 of the3588 children5207 of Israel:2474

13  On575 the east395 three5140 gates;4440 on575 the north1005 three5140 gates;4440 on575 the south3558 three5140 gates;4440 and on575 the west1424 three5140 gates.4440

14  And2532 the3588 wall5038 of the3588 city4172 had2192 twelve1427 foundations,2310 and2532 in1722 them846 the names3686 of the3588 twelve1427 apostles652 of the3588 Lamb.721

15  And2532 he that talked2980 with3326 me1700 had2192 a golden5552 reed2563 to2443 measure3354 the3588 city,4172 and2532 the3588 gates4440 thereof,846 and2532 the3588 wall5038 thereof.846

16  And2532 the3588 city4172 lieth2749 foursquare,5068 and2532 the3588 length3372 848 is2076 as large5118 as3745 the3588 breadth:4114 and2532 he measured3354 the3588 city4172 with the3588 reed,2563 twelve1427 thousand5505 1909 furlongs.4712 The3588 length3372 and2532 the3588 breadth4114 and2532 the3588 height5311 of it846 are2076 equal.2470

17  And2532 he measured3354 the3588 wall5038 thereof,846 a hundred and forty and four1540 5062 5064 cubits,4083 according to the measure3358 of a man,444 that is,3603 of the angel.32

18  And2532 the3588 building1739 of the3588 wall5038 of it846 was2258 of jasper:2393 and2532 the3588 city4172 was pure2513 gold,5553 like unto3664 clear2513 glass.5194

19  And2532 the3588 foundations2310 of the3588 wall5038 of the3588 city4172 were garnished2885 with all manner3956 of precious5093 stones.3037 The3588 first4413 foundation2310 was jasper;2393 the3588 second,1208 sapphire;4552 the3588 third,5154 a chalcedony;5472 the3588 fourth,5067 an emerald;4665

20  The3588 fifth,3991 sardonyx;4557 the3588 sixth,1623 sardius;4556 the3588 seventh,1442 chrysolyte;5555 the3588 eighth,3590 beryl;969 the3588 ninth,1766 a topaz;5116 the3588 tenth,1182 a chrysoprasus;5556 the3588 eleventh,1734 a jacinth;5192 the3588 twelfth,1428 an amethyst.271

21  And2532 the3588 twelve1427 gates4440 were twelve1427 pearls;3135 every several303 1538 1520 gate4440 was2258 of1537 one1520 pearl:3135 and2532 the3588 street4113 of the3588 city4172 was pure2513 gold,5553 as it were5613 transparent1307 glass.5194

22  And2532 I saw1492 no3756 temple3485 therein:1722 846 for1063 the3588 Lord2962 God2316 Almighty3841 and2532 the3588 Lamb721 are2076 the temple3485 of it.846

23  And2532 the3588 city4172 had2192 no3756 need5532 of the3588 sun,2246 neither3761 of the3588 moon,4582 to2443 shine5316 in1722 it:846 for1063 the3588 glory1391 of God2316 did lighten5461 it,846 and2532 the3588 Lamb721 is the3588 light3088 thereof.846

24  And2532 the3588 nations1484 of them which are saved4982 shall walk4043 in1722 the3588 light5457 of it:846 and2532 the3588 kings935 of the3588 earth1093 do bring5342 their848 glory1391 and2532 honor5092 into1519 it.846

25  And2532 the3588 gates4440 of it846 shall not be shut at all3364 2808 by day:2250 for1063 there shall be2071 no3756 night3571 there.1563

26  And2532 they shall bring5342 the3588 glory1391 and2532 honor5092 of the3588 nations1484 into1519 it.846

27  And2532 there shall in no wise3364 enter1525 into1519 it846 any thing3956 that defileth,2840 neither2532 whatsoever worketh4160 abomination,946 or2532 maketh a lie:5579 but they which are written1125 in1722 the3588 Lamb's721 book975 of life.2222

Vul

1 Et vidi cælum novum et terram novam. Primum enim cælum, et prima terra abiit, et mare jam non est.

2 Et ego Joannes vidi sanctam civitatem Jerusalem novam descendentem de cælo a Deo, paratam sicut sponsam ornatam viro suo.

3 Et audivi vocem magnam de throno dicentem: Ecce tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis. Et ipsi populus ejus erunt, et ipse Deus cum eis erit eorum Deus:

4 et absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum: et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima abierunt.

5 Et dixit qui sedebat in throno: Ecce nova facio omnia. Et dixit mihi: Scribe, quia hæc verba fidelissima sunt, et vera.

6 Et dixit mihi: Factum est: ego sum alpha et omega, initium et finis. Ego sitienti dabo de fonte aquæ vitæ, gratis.

7 Qui vicerit, possidebit hæc: et ero illi Deus, et ille erit mihi filius.

8 Timidis autem, et incredulis, et execratis, et homicidis, et fornicatoribus, et veneficis, et idolatris, et omnibus mendacibus, pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulphure: quod est mors secunda.

9 Et venit unus de septem angelis habentibus phialas plenas septem plagis novissimis, et locutus est mecum, dicens: Veni, et ostendam tibi sponsam, uxorem Agni.

10 Et sustulit me in spiritu in montem magnum et altum, et ostendit mihi civitatem sanctam Jerusalem descendentem de cælo a Deo,

11 habentem claritatem Dei: et lumen ejus simile lapidi pretioso tamquam lapidi jaspidis, sicut crystallum.

12 Et habebat murum magnum, et altum, habentem portas duodecim: et in portis angelos duodecim, et nomina inscripta, quæ sunt nomina duodecim tribuum filiorum Israël:

13 ab oriente portæ tres, et ab aquilone portæ tres, et ab austro portæ tres, et ab occasu portæ tres.

14 Et murus civitatis habens fundamenta duodecim, et in ipsis duodecim nomina duodecim apostolorum Agni.

15 Et qui loquebatur mecum, habebat mensuram arundineam auream, ut metiretur civitatem, et portas ejus, et murum.

16 Et civitas in quadro posita est, et longitudo ejus tanta est quanta et latitudo: et mensus est civitatem de arundine aurea per stadia duodecim millia: et longitudo, et altitudo, et latitudo ejus æqualia sunt.

17 Et mensus est murum ejus centum quadraginta quatuor cubitorum, mensura hominis, quæ est angeli.

18 Et erat structura muri ejus ex lapide jaspide: ipsa vero civitas aurum mundum simile vitro mundo.

19 Et fundamenta muri civitatis omni lapide pretioso ornata. Fundamentum primum, jaspis: secundum, sapphirus: tertium, calcedonius: quartum, smaragdus:

20 quintum, sardonyx: sextum, sardius: septimum, chrysolithus: octavum, beryllus: nonum, topazius: decimum, chrysoprasus: undecimum, hyacinthus: duodecimum, amethystus.

21 Et duodecim portæ, duodecim margaritæ sunt, per singulas: et singulæ portæ erant ex singulis margaritis: et platea civitatis aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum.

22 Et templum non vidi in ea: Dominus enim Deus omnipotens templum illius est, et Agnus.

23 Et civitas non eget sole neque luna ut luceant in ea, nam claritas Dei illuminavit eam, et lucerna ejus est Agnus.

24 Et ambulabunt gentes in lumine ejus: et reges terræ afferent gloriam suam et honorem in illam.

25 Et portæ ejus non claudentur per diem: nox enim non erit illic.

26 Et afferent gloriam et honorem gentium in illam.

27 Non intrabit in eam aliquod coinquinatum, aut abominationem faciens et mendacium, nisi qui scripti sunt in libro vitæ Agni.


Next: Revelation 22