Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 22

GNT

1 καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου.

2 ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.

3 καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῶ,

4 καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι κύριος ὁ θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

6 καὶ εἶπέν μοι, οὖτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος, ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.

7 καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

8 κἀγὼ ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

9 καὶ λέγει μοι, ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῶ θεῶ προσκύνησον.

10 καὶ λέγει μοι, μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.

11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.

12 ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ.

13 ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.

14 μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν.

15 ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

16 ἐγὼ ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός.

17 καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω, ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.

18 μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῶ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῶ βιβλίῳ τούτῳ·

19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῶ βιβλίῳ τούτῳ.

20 λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, ναί, ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ἔρχου, κύριε ἰησοῦ.

21 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἰησοῦ μετὰ πάντων.

KJV

1  And2532 he showed1166 me3427 a pure2513 river4215 of water5204 of life,2222 clear2986 as5613 crystal,2930 proceeding1607 out of1537 the3588 throne2362 of God2316 and2532 of the3588 Lamb.721

2  In1722 the midst3319 of the3588 street4113 of it,846 and2532 on either side1782 2532 1782 of the3588 river,4215 was there the tree3586 of life,2222 which bare4160 twelve1427 manner of fruits,2590 and yielded591 her848 fruit2590 every2596 1538 1520 month:3376 and2532 the3588 leaves5444 of the3588 tree3586 were for1519 the healing2322 of the3588 nations.1484

3  And2532 there shall be2071 no more3756 3956 2089 curse:2652 but2532 the3588 throne2362 of God2316 and2532 of the3588 Lamb721 shall be2071 in1722 it;846 and2532 his848 servants1401 shall serve3000 him:846

4  And2532 they shall see3700 his846 face;4383 and2532 his846 name3686 shall be in1909 their848 foreheads.3359

5  And2532 there shall be2071 no3756 night3571 there;1563 and2532 they need2192 5532 no3756 candle,3088 neither2532 light5457 of the sun;2246 for the Lord2962 God2316 giveth them light:5461 846 and2532 they shall reign936 forever and ever.1519 165 165

6  And2532 he said2036 unto me,3427 These3778 sayings3056 are faithful4103 and2532 true:228 and2532 the Lord2962 God2316 of the3588 holy40 prophets4396 sent649 his848 angel32 to show1166 unto his848 servants1401 the things which3739 must1163 shortly1722 5034 be done.1096

7  Behold,2400 I come2064 quickly:5035 blessed3107 is he that keepeth5083 the3588 saying3056 of the3588 prophecy4394 of this5127 book.975

8  And2532 I1473 John2491 saw991 these things,5023 and2532 heard191 them. And2532 when3753 I had heard191 and2532 seen,991 I fell down4098 to worship4352 before1715 the3588 feet4228 of the3588 angel32 which showed1166 me3427 these things.5023

9  Then2532 saith3004 he unto me,3427 See3708 thou do it not:3361 for1063 I am1510 thy4675 fellow servant,4889 and2532 of thy4675 brethren80 the3588 prophets,4396 and2532 of them which keep5083 the3588 sayings3056 of this5127 book:975 worship4352 God.2316

10  And2532 he saith3004 unto me,3427 Seal4972 not3361 the3588 sayings3056 of the3588 prophecy4394 of this5127 book:975 for3754 the3588 time2540 is2076 at hand.1451

11  He that is unjust,91 let him be unjust91 still:2089 and2532 he which is filthy,4510 let him be filthy4510 still:2089 and2532 he that is righteous,1342 let him be righteous1344 still:2089 and2532 he that is holy,40 let him be holy37 still.2089

12  And,2532 behold,2400 I come2064 quickly;5035 and2532 my3450 reward3408 is with3326 me,1700 to give591 every man1538 according as5613 his848 work2041 shall be.2071

13  I1473 am1510 Alpha1 and2532 Omega,5598 the beginning746 and2532 the end,5056 the3588 first4413 and2532 the3588 last.2078

14  Blessed3107 are they that do4160 his848 commandments,1785 that2443 they846 may have2071 right1849 to1909 the3588 tree3586 of life,2222 and2532 may enter in1525 through the3588 gates4440 into1519 the3588 city.4172

15  For1161 without1854 are dogs,2965 and2532 sorcerers,5333 and2532 whoremongers,4205 and2532 murderers,5406 and2532 idolaters,1496 and2532 whosoever3956 loveth5368 and2532 maketh4160 a lie.5579

16  I1473 Jesus2424 have sent3992 mine3450 angel32 to testify3140 unto you5213 these things5023 in1909 the3588 churches.1577 I1473 am1510 the3588 root4491 and2532 the3588 offspring1085 of David,1138 and the3588 bright2986 and2532 morning3720 star.792

17  And2532 the3588 Spirit4151 and2532 the3588 bride3565 say,3004 Come.2064 And2532 let him that heareth191 say,2036 Come.2064 And2532 let him that is athirst1372 come.2064 And2532 whosoever3588 will,2309 let him take2983 the3588 water5204 of life2222 freely.1432

18  For1063 I testify4828 unto every man3956 that heareth191 the3588 words3056 of the3588 prophecy4394 of this5127 book,975 If1437 any man5100 shall add2007 unto4314 these things,5023 God2316 shall add2007 unto1909 him846 the3588 plagues4127 that are written1125 in1722 this5129 book:975

19  And2532 if1437 any man5100 shall take away851 from575 the3588 words3056 of the book976 of this5026 prophecy,4394 God2316 shall take away851 his846 part3313 out of575 the book976 of life,2222 and2532 out of1537 the3588 holy40 city,4172 and2532 from the things which are written1125 in1722 this5129 book.975

20  He which testifieth3140 these things5023 saith,3004 Surely3483 I come2064 quickly.5035 Amen.281 Even so,3483 come,2064 Lord2962 Jesus.2424

21  The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

Vul

1 Et ostendit mihi fluvium aquæ vitæ, splendidum tamquam crystallum, procedentem de sede Dei et Agni.

2 In medio plateæ ejus, et ex utraque parte fluminis, lignum vitæ, afferens fructus duodecim per menses singulos, reddens fructum suum et folia ligni ad sanitatem gentium.

3 Et omne maledictum non erit amplius: sed sedes Dei et Agni in illa erunt, et servi ejus servient illi.

4 Et videbunt faciem ejus: et nomen ejus in frontibus eorum.

5 Et nox ultra non erit: et non egebunt lumine lucernæ, neque lumine solis, quoniam Dominus Deus illuminabit illos, et regnabunt in sæcula sæculorum.

6 Et dixit mihi: Hæc verba fidelissima sunt, et vera. Et Dominus Deus spirituum prophetarum misit angelum suum ostendere servis suis quæ oportet fieri cito.

7 Et ecce venio velociter. Beatus, qui custodit verba prophetiæ libri hujus.

8 Et ego Joannes, qui audivi, et vidi hæc. Et postquam audissem, et vidissem, cecidi ut adorarem ante pedes angeli, qui mihi hæc ostendebat:

9 et dixit mihi: Vide ne feceris: conservus enim tuus sum, et fratrum tuorum prophetarum, et eorum qui servant verba prophetiæ libri hujus: Deum adora.

10 Et dicit mihi: Ne signaveris verba prophetiæ libri hujus: tempus enim prope est.

11 Qui nocet, noceat adhuc: et qui in sordibus est, sordescat adhuc: et qui justus est, justificetur adhuc: et sanctus, sanctificetur adhuc.

12 Ecce venio cito, et merces mea mecum est, reddere unicuique secundum opera sua.

13 Ego sum alpha et omega, primus et novissimus, principium et finis.

14 Beati, qui lavant stolas suas in sanguine Agni: ut sit potestas eorum in ligno vitæ, et per portas intrent in civitatem.

15 Foris canes, et venefici, et impudici, et homicidæ, et idolis servientes, et omnis qui amat et facit mendacium.

16 Ego Jesus misi angelum meum testificari vobis hæc in ecclesiis. Ego sum radix, et genus David, stella splendida et matutina.

17 Et spiritus, et sponsa dicunt: Veni. Et qui audit, dicat: Veni. Et qui sitit, veniat: et qui vult, accipiat aquam vitæ, gratis.

18 Contestor enim omni audienti verba prophetiæ libri hujus: si quis apposuerit ad hæc, apponet Deus super illum plagas scriptas in libro isto.

19 Et si quis diminuerit de verbis libri prophetiæ hujus, auferet Deus partem ejus de libro vitæ, et de civitate sancta, et de his quæ scripta sunt in libro isto:

20 dicit qui testimonium perhibet istorum. Etiam venio cito: amen. Veni, Domine Jesu.

21 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen.