Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 28

GNT

1 ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν μαριὰμ ἡ μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.

2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.

3 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών.

4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί.

5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·

6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο.

7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

8 καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

9 καὶ ἰδοὺ ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων, χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῶ.

10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ ἰησοῦς, μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

11 πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα.

12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις

13 λέγοντες, εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.

14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν [αὐτὸν] καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.

15 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὖτος παρὰ ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον [ἡμέρας].

16 οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὖ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς,

17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν.

18 καὶ προσελθὼν ὁ ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῶ καὶ ἐπὶ [τῆς] γῆς.

19 πορευθέντες οὗν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος,

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

KJV

1  In the end3796 of the sabbath,4521 as it began to dawn2020 toward1519 the first3391 day of the week,4521 came2064 Mary3137 Magdalene3094 and2532 the3588 other243 Mary3137 to see2334 the3588 sepulcher.5028

2  And,2532 behold,2400 there was1096 a great3173 earthquake:4578 for1063 the angel32 of the Lord2962 descended2597 from1537 heaven,3772 and came4334 and rolled back617 the3588 stone3037 from575 the3588 door,2374 and2532 sat2521 upon1883 it.846

1161 His846 countenance2397 was2258 like5613 lightning,796 and2532 his846 raiment1742 white3022 as5616 snow:5510

4  And1161 for575 fear5401 of him846 the3588 keepers5083 did shake,4579 and2532 became1096 as5616 dead3498 men.

5  And1161 the3588 angel32 answered611 and said2036 unto the3588 women,1135 Fear5399 not3361 ye:5210 for1063 I know1492 that3754 ye seek2212 Jesus,2424 which was crucified.4717

6  He is2076 not3756 here:5602 for1063 he is risen,1453 as2531 he said.2036 Come,1205 see1492 the3588 place5117 where3699 the3588 Lord2962 lay.2749

7  And2532 go4198 quickly,5035 and tell2036 his846 disciples3101 that3754 he is risen1453 from575 the3588 dead;3498 and,2532 behold,2400 he goeth before4254 you5209 into1519 Galilee;1056 there1563 shall ye see3700 him:846 lo,2400 I have told2036 you.5213

8  And2532 they departed1831 quickly5035 from575 the3588 sepulcher3419 with3326 fear5401 and2532 great3173 joy;5479 and did run5143 to bring his disciples word.518 846 3101

9  And1161 as5613 they went4198 to tell518 his846 disciples,3101 behold,2400 2532 Jesus2424 met528 them,846 saying,3004 All hail.5463 And1161 they3588 came4334 and held2902 him846 by the3588 feet,4228 and2532 worshiped4352 him.846

10  Then5119 said3004 Jesus2424 unto them,846 Be not afraid:5399 3361 go5217 tell518 my3450 brethren80 that2443 they go565 into1519 Galilee,1056 and there2546 shall they see3700 me.3165

11  Now1161 when they846 were going,4198 behold,2400 some5100 of the3588 watch2892 came2064 into1519 the3588 city,4172 and showed518 unto the3588 chief priests749 all537 the things that were done.1096

12  And2532 when they were assembled4863 with3326 the3588 elders,4245 and5037 had taken2983 counsel,4824 they gave1325 large2425 money694 unto the3588 soldiers,4757

13  Saying,3004 Say2036 ye, His846 disciples3101 came2064 by night,3571 and stole2813 him846 away while we2257 slept.2837

14  And2532 if1437 this5124 come to the governor's ears,191 1909 2232 we2249 will persuade3982 him,846 and2532 secure4160 275 you.5209

15  So1161 they3588 took2983 the3588 money,694 and did4160 as5613 they were taught:1321 and2532 this3778 saying3056 is commonly reported1310 among3844 the Jews2453 until3360 this day.4594

16  Then1161 the3588 eleven1733 disciples3101 went away4198 into1519 Galilee,1056 into1519 a mountain3735 where3757 Jesus2424 had appointed5021 them.846

17  And2532 when they saw1492 him,846 they worshiped4352 him:846 but1161 some3588 doubted.1365

18  And2532 Jesus2424 came4334 and spake2980 unto them,846 saying,3004 All3956 power1849 is given1325 unto me3427 in1722 heaven3772 and2532 in1909 earth.1093

19  Go4198 ye therefore,3767 and teach3100 all3956 nations,1484 baptizing907 them846 in1519 the3588 name3686 of the3588 Father,3962 and2532 of the3588 Son,5207 and2532 of the3588 Holy40 Ghost:4151

20  Teaching1321 them846 to observe5083 all things3956 whatsoever3745 I have commanded1781 you:5213 and,2532 lo,2400 I1473 am1510 with3326 you5216 always,3956 2250 even unto2193 the3588 end4930 of the3588 world.165 Amen.281

Vul

1 Vespere autem sabbati, quæ lucescit in prima sabbati, venit Maria Magdalene, et altera Maria, videre sepulchrum.

2 Et ecce terræmotus factus est magnus. Angelus enim Domini descendit de cælo: et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum:

3 erat autem aspectus ejus sicut fulgur: et vestimentum ejus sicut nix.

4 Præ timore autem ejus exterriti sunt custodes, et facti sunt velut mortui.

5 Respondens autem angelus dixit mulieribus: Nolite timere vos: scio enim, quod Jesum, qui crucifixus est, quæritis.

6 Non est hic: surrexit enim, sicut dixit: venite, et videte locum ubi positus erat Dominus.

7 Et cito euntes, dicite discipulis ejus quia surrexit: et ecce præcedit vos in Galilæam: ibi eum videbitis: ecce prædixi vobis.

8 Et exierunt cito de monumento cum timore et gaudio magno, currentes nuntiare discipulis ejus.

9 Et ecce Jesus occurrit illis, dicens: Avete. Illæ autem accesserunt, et tenuerunt pedes ejus, et adoraverunt eum.

10 Tunc ait illis Jesus: Nolite timere: ite, nuntiare fratribus meis ut eant in Galilæam; ibi me videbunt.

11 Quæ cum abiissent, ecce quidam de custodibus venerunt in civitatem, et nuntiaverunt principibus sacerdotum omnia quæ facta fuerant.

12 Et congregati cum senioribus consilio accepto, pecuniam copiosam dederunt militibus,

13 dicentes: Dicite quia discipuli ejus nocte venerunt, et furati sunt eum, nobis dormientibus.

14 Et si hoc auditum fuerit a præside, nos suadebimus ei, et securos vos faciemus.

15 At illi, accepta pecunia, fecerunt sicut erant edocti. Et divulgatum est verbum istud apud Judæos, usque in hodiernum diem.

16 Undecim autem discipuli abierunt in Galilæam in montem ubi constituerat illis Jesus.

17 Et videntes eum adoraverunt: quidam autem dubitaverunt.

18 Et accedens Jesus locutus est eis, dicens: Data est mihi omnis potestas in cælo et in terra:

19 euntes ergo docete omnes gentes: baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti:

20 docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis: et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem sæculi.


Next: Mark 1