Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 27

GNT

1 πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν·

2 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν πιλάτῳ τῶ ἡγεμόνι.

3 τότε ἰδὼν ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις

4 λέγων, ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῶον. οἱ δὲ εἶπαν, τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ.

5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.

6 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν, οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν.

7 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.

8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον.

9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος, καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν ἰσραήλ,

10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι κύριος.

11 ὁ δὲ ἰησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων; ὁ δὲ ἰησοῦς ἔφη, σὺ λέγεις.

12 καὶ ἐν τῶ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο.

13 τότε λέγει αὐτῶ ὁ πιλᾶτος, οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν;

14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῶ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

15 κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῶ ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον.

16 εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον [ἰησοῦν] βαραββᾶν.

17 συνηγμένων οὗν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος, τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, [ἰησοῦν τὸν] βαραββᾶν ἢ ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν;

18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.

19 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα, μηδὲν σοὶ καὶ τῶ δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν.

20 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν βαραββᾶν τὸν δὲ ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.

21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν, τὸν βαραββᾶν.

22 λέγει αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος, τί οὗν ποιήσω ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν; λέγουσιν πάντες, σταυρωθήτω.

23 ὁ δὲ ἔφη, τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες, σταυρωθήτω.

24 ἰδὼν δὲ ὁ πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, ἀθῶός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.

25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.

26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν βαραββᾶν, τὸν δὲ ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.

27 τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν.

28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῶ,

29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῶ λέγοντες, χαῖρε, βασιλεῦ τῶν ἰουδαίων,

30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῶ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.

32 ἐξερχόμενοι δὲ εὖρον ἄνθρωπον κυρηναῖον ὀνόματι σίμωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.

33 καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον γολγοθᾶ, ὅ ἐστιν κρανίου τόπος λεγόμενος,

34 ἔδωκαν αὐτῶ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν.

35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον,

36 καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.

37 καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· οὖτός ἐστιν ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν ἰουδαίων.

38 τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῶ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.

39 οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν

40 καὶ λέγοντες, ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, [καὶ] κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

41 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον,

42 ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· βασιλεὺς ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν.

43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν, ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν· εἶπεν γὰρ ὅτι θεοῦ εἰμι υἱός.

44 τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες σὺν αὐτῶ ὠνείδιζον αὐτόν.

45 ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.

46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων, ηλι ηλι λεμα σαβαχθανι; τοῦτ᾽ ἔστιν, θεέ μου θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;

47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ἠλίαν φωνεῖ οὖτος.

48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

49 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον, ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ἠλίας σώσων αὐτόν.

50 ὁ δὲ ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα.

51 καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν,

52 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν,

53 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.

54 ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὖτος.

55 ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῶ ἰησοῦ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῶ·

56 ἐν αἷς ἦν μαρία ἡ μαγδαληνὴ καὶ μαρία ἡ τοῦ ἰακώβου καὶ ἰωσὴφ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν ζεβεδαίου.

57 ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ἁριμαθαίας, τοὔνομα ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῶ ἰησοῦ·

58 οὖτος προσελθὼν τῶ πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ἰησοῦ. τότε ὁ πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι.

59 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ [ἐν] σινδόνι καθαρᾷ,

60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῶ καινῶ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν.

61 ἦν δὲ ἐκεῖ μαριὰμ ἡ μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.

62 τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι πρὸς πιλᾶτον

63 λέγοντες, κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι.

64 κέλευσον οὗν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῶ λαῶ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.

65 ἔφη αὐτοῖς ὁ πιλᾶτος, ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.

66 οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας.

KJV

1  When1161 the morning4405 was come,1096 all3956 the3588 chief priests749 and2532 elders4245 of the3588 people2992 took2983 counsel4824 against2596 Jesus2424 to5620 put him to death:2289 846

2  And2532 when they had bound1210 him,846 they led him away,520 and2532 delivered3860 him846 to Pontius4194 Pilate4091 the3588 governor.2232

3  Then5119 Judas,2455 which had betrayed3860 him,846 when he saw1492 that3754 he was condemned,2632 repented3338 himself, and brought again654 the3588 thirty5144 pieces of silver694 to the3588 chief priests749 and2532 elders,4245

4  Saying,3004 I have sinned264 in that I have betrayed3860 the innocent121 blood.129 And1161 they3588 said,2036 What5101 is that to4314 us?2248 see3700 thou4771 to that.

5  And2532 he cast down4496 the3588 pieces of silver694 in1722 the3588 temple,3485 and departed,402 and2532 went565 and hanged519 himself.

6  And1161 the3588 chief priests749 took2983 the3588 silver pieces,694 and said,2036 It is not lawful1832 3756 for to put906 them846 into1519 the3588 treasury,2878 because1893 it is2076 the price5092 of blood.129

7  And1161 they took2983 counsel,4824 and bought59 with1537 them846 the3588 potter's2763 field,68 to bury strangers in.1519 5027 3581

8  Wherefore1352 that1565 field68 was called,2564 The field68 of blood,129 unto2193 this day.4594

9  Then5119 was fulfilled4137 that3588 which was spoken4483 by1223 Jeremiah2408 the3588 prophet,4396 saying,3004 And2532 they took2983 the3588 thirty5144 pieces of silver,694 the3588 price5092 of him that was valued,5091 whom3739 they of575 the children5207 of Israel2474 did value;5091

10  And2532 gave1325 them846 for1519 the3588 potter's2763 field,68 as2505 the Lord2962 appointed4929 me.3427

11  And1161 Jesus2424 stood2476 before1715 the3588 governor:2232 and2532 the3588 governor2232 asked1905 him,846 saying,3004 Art1488 thou4771 the3588 King935 of the3588 Jews?2453 And1161 Jesus2424 said5346 unto him,846 Thou4771 sayest.3004

12  And2532 when he846 was accused2723 of5259 the3588 chief priests749 and2532 elders,4245 he answered611 nothing.3762

13  Then5119 said3004 Pilate4091 unto him,846 Hearest191 thou not3756 how many things4214 they witness against2649 thee?4675

14  And2532 he answered611 3756 him846 to4314 never3761 a1520 word;4487 insomuch5620 that the3588 governor2232 marveled2296 greatly.3029

15  Now1161 at2596 that feast1859 the3588 governor2232 was wont1486 to release630 unto the3588 people3793 a1520 prisoner,1198 whom3739 they would.2309

16  And1161 they had2192 then5119 a notable1978 prisoner,1198 called3004 Barabbas.912

17  Therefore3767 when they846 were gathered together,4863 Pilate4091 said2036 unto them,846 Whom5101 will2309 ye that I release630 unto you?5213 Barabbas,912 or2228 Jesus2424 which is called3004 Christ?5547

18  For1063 he knew1492 that3754 for1223 envy5355 they had delivered3860 him.846

19  When1161 he846 was set down2521 on1909 the3588 judgment seat,968 his846 wife1135 sent649 unto4314 him,846 saying,3004 Have thou nothing to do3367 4671 with that1565 just man:1342 for1063 I have suffered3958 many things4183 this day4594 in2596 a dream3677 because1223 of him.846

20  But1161 the3588 chief priests749 and2532 elders4245 persuaded3982 the3588 multitude3793 that2443 they should ask154 Barabbas,912 and1161 destroy622 Jesus.2424

21  1161 The3588 governor2232 answered611 and said2036 unto them,846 Whether5101 of575 the3588 twain1417 will2309 ye that I release630 unto you?5213 1161 They3588 said,2036 Barabbas.912

22  Pilate4091 saith3004 unto them,846 What5101 shall I do4160 then3767 with Jesus2424 which is called3004 Christ?5547 They all3956 say3004 unto him,846 Let him be crucified.4717

23  And1161 the3588 governor2232 said,5346 Why,1063 what5101 evil2556 hath he done?4160 But1161 they3588 cried out2896 the more,4057 saying,3004 Let him be crucified.4717

24  When1161 Pilate4091 saw1492 that3754 he could prevail5623 nothing,3762 but235 that rather3123 a tumult2351 was made,1096 he took2983 water,5204 and washed633 his hands5495 before561 the3588 multitude,3793 saying,3004 I am1510 innocent121 of575 the3588 blood129 of this5127 just person:1342 see3700 ye5210 to it.

25  Then2532 answered611 all3956 the3588 people,2992 and said,2036 His846 blood129 be on1909 us,2248 and2532 on1909 our2257 children.5043

26  Then5119 released630 he Barabbas912 unto them:846 and1161 when he had scourged5417 Jesus,2424 he delivered3860 him to2443 be crucified.4717

27  Then5119 the3588 soldiers4757 of the3588 governor2232 took3880 Jesus2424 into1519 the3588 common hall,4232 and gathered4863 unto1909 him846 the3588 whole3650 band4686 of soldiers.

28  And2532 they stripped1562 him,846 and put on4060 him846 a scarlet2847 robe.5511

29  And2532 when they had plaited4120 a crown4735 of1537 thorns,173 they put2007 it upon1909 his846 head,2776 and2532 a reed2563 in1909 his846 right hand:1188 and2532 they bowed the knee1120 before1715 him,846 and mocked1702 him,846 saying,3004 Hail,5463 King935 of the3588 Jews!2453

30  And2532 they spit1716 upon1519 him,846 and took2983 the3588 reed,2563 and2532 smote5180 him846 on1519 the3588 head.2776

31  And2532 after3753 that they had mocked1702 him,846 they took1562 the3588 robe5511 off from1562 him,846 and2532 put1746 his own846 raiment2440 on him,846 and2532 led him away520 846 to crucify4717 him.

32  And1161 as they came out,1831 they found2147 a man444 of Cyrene,2956 Simon4613 by name:3686 him5126 they compelled29 to2443 bear142 his846 cross.4716

33  And2532 when they were come2064 unto1519 a place5117 called3004 Golgotha,1115 that3739 is2076 to say,3004 a place5117 of a skull,2898

34  They gave1325 him846 vinegar3690 to drink4095 mingled3396 with3326 gall:5521 and2532 when he had tasted1089 thereof, he would2309 not3756 drink.4095

35  And1161 they crucified4717 him,846 and parted1266 his846 garments,2440 casting906 lots:2819 that2443 it might be fulfilled4137 which was spoken4483 by5259 the3588 prophet,4396 They parted1266 my3450 garments2440 among them,1438 and2532 upon1909 my3450 vesture2441 did they cast906 lots.2819

36  And2532 sitting down2521 they watched5083 him846 there;1563

37  And2532 set up2007 over1883 his846 head2776 his846 accusation156 written,1125 THIS3778 IS2076 JESUS2424 THE3588 KING935 OF THE3588 JEWS.2453

38  Then5119 were there two1417 thieves3027 crucified4717 with4862 him,846 one1520 on1537 the right hand,1188 and2532 another1520 on1537 the left.2176

39  And1161 they that passed by3899 reviled987 him,846 wagging2795 their848 heads,2776

40  And2532 saying,3004 Thou that destroyest2647 the3588 temple,3485 and2532 buildest3618 it in1722 three5140 days,2250 save4982 thyself.4572 If1487 thou be1488 the Son5207 of God,2316 come down2597 from575 the3588 cross.4716

41  1161 Likewise3668 also2532 the3588 chief priests749 mocking1702 him, with3326 the3588 scribes1122 and2532 elders,4245 said,3004

42  He saved4982 others;243 himself1438 he cannot1410 3756 save.4982 If1487 he be2076 the King935 of Israel,2474 let him now3568 come down2597 from575 the3588 cross,4716 and2532 we will believe4100 him.846

43  He trusted3982 in1909 God;2316 let him deliver4506 him846 now,3568 if1487 he will2309 have him:846 for1063 he said,2036 I am1510 the Son5207 of God.2316

44  1161 The3588 thieves3027 also,846 which were crucified with4957 him,846 cast the same in his teeth.3679 846

45  Now1161 from575 the sixth1623 hour5610 there was1096 darkness4655 over1909 all3956 the3588 land1093 unto2193 the ninth1766 hour.5610

46  And1161 about4012 the3588 ninth1766 hour5610 Jesus2424 cried310 with a loud3173 voice,5456 saying,3004 Eli,2241 Eli,2241 lama2982 sabachthani?4518 that is to say,5123 My3450 God,2316 my3450 God,2316 why2444 hast thou forsaken1459 me?3165

47  1161 Some5100 of them that stood2476 there,1563 when they heard191 that, said,3004 This3778 man calleth5455 for Elijah.2243

48  And2532 straightway2112 one1520 of1537 them846 ran,5143 and2532 took2983 a sponge,4699 and5037 filled4130 it with vinegar,3690 and2532 put4060 it on a reed,2563 and gave him to drink.4222 846

49  1161 The3588 rest3062 said,3004 Let be,863 let us see1492 whether1487 Elijah2243 will come2064 to save4982 him.846

50  1161 Jesus,2424 when he had cried2896 again3825 with a loud3173 voice,5456 yielded up863 the3588 ghost.4151

51  And,2532 behold,2400 the3588 veil2665 of the3588 temple3485 was rent4977 in1519 twain1417 from575 the top509 to2193 the bottom;2736 and2532 the3588 earth1093 did quake,4579 and2532 the3588 rocks4073 rent;4977

52  And2532 the3588 graves3419 were opened;455 and2532 many4183 bodies4983 of the3588 saints40 which slept2837 arose,1453

53  And2532 came1831 out of1537 the3588 graves3419 after3326 his846 resurrection,1454 and went1525 into1519 the3588 holy40 city,4172 and2532 appeared1718 unto many.4183

54  Now1161 when the3588 centurion,1543 and2532 they3588 that were with3326 him,846 watching5083 Jesus,2424 saw1492 the3588 earthquake,4578 and2532 those things that were done,1096 they feared5399 greatly,4970 saying,3004 Truly230 this3778 was2258 the Son5207 of God.2316

55  And1161 many4183 women1135 were2258 there1563 beholding2334 afar off,575 3113 which3748 followed190 Jesus2424 from575 Galilee,1056 ministering1247 unto him:846

56  Among1722 which3739 was2258 Mary3137 Magdalene,3094 and2532 Mary3137 the3588 mother3384 of James2385 and2532 Joses,2500 and2532 the3588 mother3384 of Zebedee's2199 children.5207

57  When1161 the even3798 was come,1096 there came2064 a rich4145 man444 of575 Arimathaea,707 named5122 Joseph,2501 who3739 also2532 himself846 was Jesus' disciple:3100 2424

58  He3778 went4334 to Pilate,4091 and begged154 the3588 body4983 of Jesus.2424 Then5119 Pilate4091 commanded2753 the3588 body4983 to be delivered.591

59  And2532 when Joseph2501 had taken2983 the3588 body,4983 he wrapped1794 it846 in a clean2513 linen cloth,4616

60  And2532 laid5087 it846 in1722 his own848 new2537 tomb,3419 which3739 he had hewn out2998 in1722 the3588 rock:4073 and2532 he rolled4351 a great3173 stone3037 to the3588 door2374 of the3588 sepulcher,3419 and departed.565

61  And1161 there1563 was2258 Mary3137 Magdalene,3094 and2532 the3588 other243 Mary,3137 sitting2521 over against561 the3588 sepulcher.5028

62  Now1161 the3588 next day,1887 that3748 followed2076 3326 the day of the3588 preparation,3904 the3588 chief priests749 and2532 Pharisees5330 came together4863 unto4314 Pilate,4091

63  Saying,3004 Sir,2962 we remember3415 that3754 that1565 deceiver4108 said,2036 while2089 he was yet alive,2198 After3326 three5140 days2250 I will rise again.1453

64  Command2753 therefore3767 that the3588 sepulcher5028 be made sure805 until2193 the3588 third5154 day,2250 lest3379 his846 disciples3101 come2064 by night,3571 and steal him away,2813 846 and2532 say2036 unto the3588 people,2992 He is risen1453 from575 the3588 dead:3498 so2532 the3588 last2078 error4106 shall be2071 worse5501 than the3588 first.4413

65  1161 Pilate4091 said5346 unto them,846 Ye have2192 a watch:2892 go your way,5217 make it as sure805 as5613 ye can.1492

66  So1161 they3588 went,4198 and made the sepulcher sure,805 3588 5028 sealing4972 the3588 stone,3037 and2532 setting a watch.3326 2892

Vul

1 Mane autem facto, consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Jesum, ut eum morti traderent.

2 Et vinctum adduxerunt eum, et tradiderunt Pontio Pilato præsidi.

3 Tunc videns Judas, qui eum tradidit, quod damnatus esset, pœnitentia ductus, retulit triginta argenteos principibus sacerdotum, et senioribus,

4 dicens: Peccavi, tradens sanguinem justum. At illi dixerunt: Quid ad nos? tu videris.

5 Et projectis argenteis in templo, recessit: et abiens laqueo se suspendit.

6 Principes autem sacerdotum, acceptis argenteis, dixerunt: Non licet eos mittere in corbonam: quia pretium sanguinis est.

7 Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli, in sepulturam peregrinorum.

8 Propter hoc vocatus est ager ille, Haceldama, hoc est, Ager sanguinis, usque in hodiernum diem.

9 Tunc impletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam, dicentem: Et acceperunt triginta argenteos pretium appretiati, quem appretiaverunt a filiis Israël:

10 et dederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus.

11 Jesus autem stetit ante præsidem, et interrogavit eum præses, dicens: Tu es rex Judæorum? Dicit illi Jesus: Tu dicis.

12 Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nihil respondit.

13 Tunc dicit illi Pilatus: Non audis quanta adversum te dicunt testimonia?

14 Et non respondit ei ad ullum verbum, ita ut miraretur præses vehementer.

15 Per diem autem solemnem consueverat præses populo dimittere unum vinctum, quem voluissent:

16 habebat autem tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barrabas.

17 Congregatis ergo illis, dixit Pilatus: Quem vultis dimittam vobis: Barabbam, an Jesum, qui dicitur Christus?

18 Sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum.

19 Sedente autem illo pro tribunali, misit ad eum uxor ejus, dicens: Nihil tibi, et justo illi: multa enim passa sum hodie per visum propter eum.

20 Principes autem sacerdotum et seniores persuaserunt populis ut peterent Barabbam, Jesum vero perderent.

21 Respondens autem præses, ait illis: Quem vultis vobis de duobus dimitti? At illi dixerunt: Barabbam.

22 Dicit illis Pilatus: Quid igitur faciam de Jesu, qui dicitur Christus?

23 Dicunt omnes: Crucifigatur. Ait illis præses: Quid enim mali fecit? At illi magis clamabant dicentes: Crucifigatur.

24 Videns autem Pilatus quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret: accepta aqua, lavit manus coram populo, dicens: Innocens ego sum a sanguine justi hujus: vos videritis.

25 Et respondens universus populus, dixit: Sanguis ejus super nos, et super filios nostros.

26 Tunc dimisit illis Barabbam: Jesum autem flagellatum tradidit eis ut crucifigeretur.

27 Tunc milites præsidis suscipientes Jesum in prætorium, congregaverunt ad eum universam cohortem:

28 et exeuntes eum, chlamydem coccineam circumdederunt ei,

29 et plectentes coronam de spinis, posuerunt super caput ejus, et arundinem in dextera ejus. Et genu flexo ante eum, illudebant ei, dicentes: Ave rex Judæorum.

30 Et exspuentes in eum, acceperunt arundinem, et percutiebant caput ejus.

31 Et postquam illuserunt ei, exuerunt eum chlamyde, et induerunt eum vestimentis ejus, et duxerunt eum ut crucifigerent.

32 Exeuntes autem invenerunt hominem Cyrenæum, nomine Simonem: hunc angariaverunt ut tolleret crucem ejus.

33 Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvariæ locus.

34 Et dederunt ei vinum bibere cum felle mistum. Et cum gustasset, noluit bibere.

35 Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta ejus, sortem mittentes: ut impleretur quod dictum est per prophetam dicentem: Diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem.

36 Et sedentes servabant eum.

37 Et imposuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam: Hic est Jesus rex Judæorum.

38 Tunc crucifixi sunt cum eo duo latrones: unus a dextris, et unus a sinistris.

39 Prætereuntes autem blasphemabant eum moventes capita sua,

40 et dicentes: Vah! qui destruis templum Dei, et in triduo illud reædificas: salva temetipsum: si Filius Dei es, descende de cruce.

41 Similiter et principes sacerdotum illudentes cum scribis et senioribus dicebant:

42 Alios salvos fecit, seipsum non potest salvum facere: si rex Israël est, descendat nunc de cruce, et credimus ei:

43 confidit in Deo: liberet nunc, si vult eum: dixit enim: Quia Filius Dei sum.

44 Idipsum autem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei.

45 A sexta autem hora tenebræ factæ sunt super universam terram usque ad horam nonam.

46 Et circa horam nonam clamavit Jesus voce magna, dicens: Eli, Eli, lamma sabacthani? hoc est: Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?

47 Quidam autem illic stantes, et audientes, dicebant: Eliam vocat iste.

48 Et continuo currens unus ex eis, acceptam spongiam implevit aceto, et imposuit arundini, et dabat ei bibere.

49 Ceteri vero dicebant: Sine, videamus an veniat Elias liberans eum.

50 Jesus autem iterum clamans voce magna, emisit spiritum.

51 Et ecce velum templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum: et terra mota est, et petræ scissæ sunt,

52 et monumenta aperta sunt: et multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt.

53 Et exeuntes de monumentis post resurrectionem ejus, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis.

54 Centurio autem, et qui cum eo erant, custodientes Jesum, viso terræmotu, et his quæ fiebant, timuerunt valde, dicentes: Vere Filius Dei erat iste.

55 Erant autem ibi mulieres multæ a longe, quæ secutæ erant Jesum a Galilæa, ministrantes ei:

56 inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Joseph mater, et mater filiorum Zebedæi.

57 Cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives ab Arimathæa, nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Jesu:

58 hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu. Tunc Pilatus jussit reddi corpus.

59 Et accepto corpore, Joseph involvit illud in sindone munda,

60 et posuit illud in monumento suo novo, quod exciderat in petra. Et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti, et abiit.

61 Erant autem ibi Maria Magdalene, et altera Maria, sedentes contra sepulchrum.

62 Altera autem die, quæ est post Parasceven, convenerunt principes sacerdotum et pharisæi ad Pilatum,

63 dicentes: Domine, recordati sumus, quia seductor ille dixit adhuc vivens: Post tres dies resurgam.

64 Jube ergo custodiri sepulchrum usque in diem tertium: ne forte veniant discipuli ejus, et furentur eum, et dicant plebi: Surrexit a mortuis: et erit novissimus error pejor priore.

65 Ait illis Pilatus: Habetis custodiam, ite, custodite sicut scitis.

66 Illi autem abeuntes, munierunt sepulchrum, signantes lapidem, cum custodibus.


Next: Matthew 28