Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 26

GNT

1 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,

2 οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι.

3 τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου καϊάφα,

4 καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν·

5 ἔλεγον δέ, μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῶ λαῶ.

6 τοῦ δὲ ἰησοῦ γενομένου ἐν βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ σίμωνος τοῦ λεπροῦ,

7 προσῆλθεν αὐτῶ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου.

8 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες, εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη;

9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς.

10 γνοὺς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ·

11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε·

12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν.

13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῶ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.

14 τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος ἰούδας ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς

15 εἶπεν, τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῶ τριάκοντα ἀργύρια.

16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῶ.

17 τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῶ ἰησοῦ λέγοντες, ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;

18 ὁ δὲ εἶπεν, ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῶ, ὁ διδάσκαλος λέγει, ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν· πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.

19 καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

20 ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα.

21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.

22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῶ εἷς ἕκαστος, μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε;

23 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ὁ ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῶ τρυβλίῳ οὖτός με παραδώσει.

24 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῶ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽ οὖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται· καλὸν ἦν αὐτῶ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.

25 ἀποκριθεὶς δὲ ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν, μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί; λέγει αὐτῶ, σὺ εἶπας.

26 ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν, λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.

27 καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες,

28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

29 λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.

30 καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.

31 τότε λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ, πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης·

32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γαλιλαίαν.

33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἶπεν αὐτῶ, εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.

34 ἔφη αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.

35 λέγει αὐτῶ ὁ πέτρος, κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν.

36 τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν ὁ ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον γεθσημανί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, καθίσατε αὐτοῦ ἕως [οὖ] ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι.

37 καὶ παραλαβὼν τὸν πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.

38 τότε λέγει αὐτοῖς, περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ.

39 καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων, πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾽ ὡς σύ.

40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῶ πέτρῳ, οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ;

41 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.

42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων, πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.

43 καὶ ἐλθὼν πάλιν εὖρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι.

44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν.

45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς, καθεύδετε [τὸ] λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε; ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν.

46 ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με.

47 καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων, ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτόν.

49 καὶ εὐθέως προσελθὼν τῶ ἰησοῦ εἶπεν, χαῖρε, ῥαββί· καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

50 ὁ δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ, ἑταῖρε, ἐφ᾽ ὃ πάρει. τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.

51 καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον.

52 τότε λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται.

53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων;

54 πῶς οὗν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι;

55 ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῶ ἱερῶ ἐκαθεζόμην διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με.

56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.

57 οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν.

58 ὁ δὲ πέτρος ἠκολούθει αὐτῶ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος.

59 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν,

60 καὶ οὐχ εὖρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο

61 εἶπαν, οὖτος ἔφη, δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι.

62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῶ, οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὖτοί σου καταμαρτυροῦσιν;

63 ὁ δὲ ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῶ, ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

64 λέγει αὐτῶ ὁ ἰησοῦς, σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων, ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν·

66 τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν, ἔνοχος θανάτου ἐστίν.

67 τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν

68 λέγοντες, προφήτευσον ἡμῖν, χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

69 ὁ δὲ πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ προσῆλθεν αὐτῶ μία παιδίσκη λέγουσα, καὶ σὺ ἦσθα μετὰ ἰησοῦ τοῦ γαλιλαίου.

70 ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων λέγων, οὐκ οἶδα τί λέγεις.

71 ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐκεῖ, οὖτος ἦν μετὰ ἰησοῦ τοῦ ναζωραίου.

72 καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον.

73 μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῶ πέτρῳ, ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ.

74 τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

75 καὶ ἐμνήσθη ὁ πέτρος τοῦ ῥήματος ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

KJV

1  And2532 it came to pass,1096 when3753 Jesus2424 had finished5055 all3956 these5128 sayings,3056 he said2036 unto his848 disciples,3101

2  Ye know1492 that3754 after3326 two1417 days2250 is1096 the feast of the3588 passover,3957 and2532 the3588 Son5207 of man444 is betrayed3860 to be crucified.4717

3  Then5119 assembled together4863 the3588 chief priests,749 and2532 the3588 scribes,1122 and2532 the3588 elders4245 of the3588 people,2992 unto1519 the3588 palace833 of the3588 high priest,749 who was called3004 Caiaphas,2533

4  And2532 consulted4823 that2443 they might take2902 Jesus2424 by subtlety,1388 and2532 kill615 him.

5  But1161 they said,3004 Not3361 on1722 the3588 feast1859 day, lest3363 there be1096 an uproar2351 among1722 the3588 people.2992

6  Now1161 when Jesus2424 was1096 in1722 Bethany,963 in1722 the house3614 of Simon4613 the3588 leper,3015

7  There came4334 unto him846 a woman1135 having2192 an alabaster box211 of very precious927 ointment,3464 and2532 poured2708 it on1909 his846 head,2776 as he sat345 at meat.

8  But1161 when his846 disciples3101 saw1492 it, they had indignation,23 saying,3004 To1519 what purpose5101 is this3778 waste?684

9  For1063 this5124 ointment3464 might1410 have been sold4097 for much,4183 and2532 given1325 to the poor.4434

10  When1161 Jesus2424 understood1097 it, he said2036 unto them,846 Why5101 trouble3930 2873 ye the3588 woman?1135 for1063 she hath wrought2038 a good2570 work2041 upon1519 me.1691

11  For1063 ye have2192 the3588 poor4434 always3842 with3326 you;1438 but1161 me1691 ye have2192 not3756 always.3842

12  For1063 in that3778 she hath poured906 this5124 ointment3464 on1909 my3450 body,4983 she did4160 it for my3165 burial.1779

13  Verily281 I say3004 unto you,5213 Wheresoever3699 1437 this5124 gospel2098 shall be preached2784 in1722 the3588 whole3650 world,2889 there shall also2532 this,3739 that this woman3778 hath done,4160 be told2980 for1519 a memorial3422 of her.846

14  Then5119 one1520 of the3588 twelve,1427 called3004 Judas2455 Iscariot,2469 went4198 unto4314 the3588 chief priests,749

15  And said2036 unto them, What5101 will2309 ye give1325 me,3427 and I2504 will deliver3860 him846 unto you?5213 And1161 they3588 covenanted2476 with him846 for thirty5144 pieces of silver.694

16  And2532 from575 that time5119 he sought2212 opportunity2120 to2443 betray3860 him.846

17  Now1161 the3588 first4413 day of the3588 feast of unleavened bread106 the3588 disciples3101 came4334 to Jesus,2424 saying3004 unto him,846 Where4226 wilt2309 thou that we prepare2090 for thee4671 to eat5315 the3588 passover?3957

18  And1161 he3588 said,2036 Go5217 into1519 the3588 city4172 to4314 such a man,1170 and2532 say2036 unto him,846 The3588 Master1320 saith,3004 My3450 time2540 is2076 at hand;1451 I will keep4160 the3588 passover3957 at4314 thy house4571 with3326 my3450 disciples.3101

19  And2532 the3588 disciples3101 did4160 as5613 Jesus2424 had appointed4929 them;846 and2532 they made ready2090 the3588 passover.3957

20  Now1161 when the even3798 was come,1096 he sat down345 with3326 the3588 twelve.1427

21  And2532 as they846 did eat,2068 he said,2036 Verily281 I say3004 unto you,5213 that3754 one1520 of1537 you5216 shall betray3860 me.3165

22  And2532 they were exceeding sorrowful,3076 4970 and began756 every one1538 of them846 to say3004 unto him,846 Lord,2962 3385 is1510 it I?1473

23  And1161 he3588 answered611 and said,2036 He that dippeth1686 his hand5495 with3326 me1700 in1722 the3588 dish,5165 the same3778 shall betray3860 me.3165

24  The3588 Son5207 of man444 goeth5217 as2531 it3303 is written1125 of4012 him:846 but1161 woe3759 unto that1565 man444 by1223 whom3739 the3588 Son5207 of man444 is betrayed!3860 it had been2258 good2570 for846 that1565 man444 if1487 he had not3756 been born.1080

25  Then1161 Judas,2455 which betrayed3860 him,846 answered611 and said,2036 Master,4461 3385 is1510 it I?1473 He said3004 unto him,846 Thou4771 hast said.2036

26  And1161 as they846 were eating,2068 Jesus2424 took2983 bread,740 and2532 blessed2127 it, and broke2806 it, and2532 gave1325 it to the3588 disciples,3101 and2532 said,2036 Take,2983 eat;5315 this5124 is2076 my3450 body.4983

27  And2532 he took2983 the3588 cup,4221 and2532 gave thanks,2168 and gave1325 it to them,846 saying,3004 Drink4095 ye all3956 of1537 it;846

28  For1063 this5124 is2076 my3450 blood129 of3588 the3588 new2537 testament,1242 which is shed1632 for4012 many4183 for1519 the remission859 of sins.266

29  But1161 I say3004 unto you,5213 I will not3364 drink4095 henceforth575 737 of1537 this5127 fruit1081 of the3588 vine,288 until2193 that1565 day2250 when3752 I drink4095 it846 new2537 with3326 you5216 in1722 my3450 Father's3962 kingdom.932

30  And2532 when they had sung a hymn,5214 they went out1831 into1519 the3588 mount3735 of Olives.1636

31  Then5119 saith3004 Jesus2424 unto them,846 All3956 ye5210 shall be offended4624 because1722 of me1698 1722 this5026 night:3571 for1063 it is written,1125 I will smite3960 the3588 shepherd,4166 and2532 the3588 sheep4263 of the3588 flock4167 shall be scattered abroad.1287

32  But1161 after I3165 am risen again,1453 I will go before4254 you5209 into1519 Galilee.1056

33  1161 Peter4074 answered611 and said2036 unto him,846 Though1499 all3956 men shall be offended4624 because1722 of thee,4671 yet will I1473 never3763 be offended.4624

34  Jesus2424 said5346 unto him,846 Verily281 I say3004 unto thee,4671 That3754 1722 this5026 night,3571 before4250 the cock220 crow,5455 thou shalt deny533 me3165 thrice.5151

35  Peter4074 said3004 unto him,846 Though2579 I3165 should1163 die599 with4862 thee,4671 yet will I not3364 deny533 thee.4571 Likewise3668 also2532 said2036 all3956 the3588 disciples.3101

36  Then5119 cometh2064 Jesus2424 with3326 them846 unto1519 a place5564 called3004 Gethsemane,1068 and2532 saith3004 unto the3588 disciples,3101 Sit2523 ye here,847 while2193 3739 I go565 and pray4336 yonder.1563

37  And2532 he took with3880 him Peter4074 and2532 the3588 two1417 sons5207 of Zebedee,2199 and began756 to be sorrowful3076 and2532 very heavy.85

38  Then5119 saith3004 he unto them,846 My3450 soul5590 is2076 exceeding sorrowful,4036 even unto2193 death:2288 tarry3306 ye here,5602 and2532 watch1127 with3326 me.1700

39  And2532 he went4281 a little farther,3397 and fell4098 on1909 his848 face,4383 and prayed,4336 2532 saying,3004 O my3450 Father,3962 if1487 it be2076 possible,1415 let this5124 cup4221 pass3928 from575 me:1700 nevertheless4133 not3756 as5613 I1473 will,2309 but235 as5613 thou4771 wilt.

40  And2532 he cometh2064 unto4314 the3588 disciples,3101 and2532 findeth2147 them846 asleep,2518 and2532 saith3004 unto Peter,4074 What,3779 could2480 ye not3756 watch1127 with3326 me1700 one3391 hour?5610

41  Watch1127 and2532 pray,4336 that2443 ye enter1525 not3361 into1519 temptation:3986 the3588 spirit4151 indeed3303 is willing,4289 but1161 the3588 flesh4561 is weak.772

42  He went away565 again3825 the1537 second time,1208 and prayed,4336 saying,3004 O my3450 Father,3962 if1487 this5124 cup4221 may1410 not3756 pass away3928 from575 me,1700 except3362 I drink4095 it,846 thy4675 will2307 be done.1096

43  And2532 he came2064 and found2147 them846 asleep2518 again:3825 for1063 their846 eyes3788 were2258 heavy.916

44  And2532 he left863 them,846 and went away565 again,3825 and prayed4336 the1537 third time,5154 saying2036 the3588 same848 words.3056

45  Then5119 cometh2064 he to4314 his848 disciples,3101 and2532 saith3004 unto them,846 Sleep on2518 now,3063 and2532 take your rest:373 behold,2400 the3588 hour5610 is at hand,1448 and2532 the3588 Son5207 of man444 is betrayed3860 into1519 the hands5495 of sinners.268

46  Rise,1453 let us be going:71 behold,2400 he is at hand1448 that doth betray3860 me.3165

47  And2532 while he846 yet2089 spake,2980 lo,2400 Judas,2455 one1520 of the3588 twelve,1427 came,2064 and2532 with3326 him846 a great4183 multitude3793 with3326 swords3162 and2532 staves,3586 from575 the3588 chief priests749 and2532 elders4245 of the3588 people.2992

48  Now1161 he that betrayed3860 him846 gave1325 them846 a sign,4592 saying,3004 Whomsoever3739 302 I shall kiss,5368 that same846 is2076 he: hold him fast.2902 846

49  And2532 forthwith2112 he came4334 to Jesus,2424 and said,2036 Hail,5463 master;4461 and2532 kissed2705 him.846

50  And1161 Jesus2424 said2036 unto him,846 Friend,2083 wherefore1909 3739 art thou come? Then3918 came4334 they, and laid1911 hands5495 on1909 Jesus,2424 and2532 took2902 him.846

51  And,2532 behold,2400 one1520 of them3588 which were with3326 Jesus2424 stretched out1614 his hand,5495 and drew645 his848 sword,3162 and2532 struck3960 a servant1401 of the3588 high priest's,749 and smote off851 his846 ear.5621

52  Then5119 said3004 Jesus2424 unto him,846 Put up again654 thy4675 sword3162 into1519 his846 place:5117 for1063 all3956 they that take2983 the sword3162 shall perish622 with1722 the sword.3162

53  2228 Thinkest1380 thou that3754 I cannot1410 3756 now737 pray3870 to my3450 Father,3962 and2532 he shall presently give3936 me3427 more4119 than2228 twelve1427 legions3003 of angels?32

54  But how4459 then3767 shall the3588 Scriptures1124 be fulfilled,4137 that3754 thus3779 it must1163 be?1096

55  In1722 that same1565 hour5610 said2036 Jesus2424 to the3588 multitudes,3793 Are ye come out1831 as5613 against1909 a thief3027 with3326 swords3162 and2532 staves3586 for to take4815 me?3165 I sat2516 daily2596 2250 with4314 you5209 teaching1321 in1722 the3588 temple,2411 and2532 ye laid no hold2902 3756 on me.3165

56  But1161 all3650 this5124 was done,1096 that2443 the3588 Scriptures1124 of the3588 prophets4396 might be fulfilled.4137 Then5119 all3956 the3588 disciples3101 forsook863 him,846 and fled.5343

57  And1161 they that had laid hold2902 on Jesus2424 led him away520 to4314 Caiaphas2533 the3588 high priest,749 where3699 the3588 scribes1122 and2532 the3588 elders4245 were assembled.4863

58  But1161 Peter4074 followed190 him846 afar off575 3113 unto2193 the3588 high priest's749 palace,833 and2532 went1525 in,2080 and sat2521 with3326 the3588 servants,5257 to see1492 the3588 end.5056

59  Now1161 the3588 chief priests,749 and2532 elders,4245 and2532 all3650 the3588 council,4892 sought2212 false witness5577 against2596 Jesus,2424 to3704 put him to death;2289 846

60  But2532 found2147 none:3756 yea, though2532 many4183 false witnesses5575 came,4334 yet found2147 they none.3756 At the last1161 5305 came4334 two1417 false witnesses,5575

61  And said,2036 this3778 fellow said,5346 I am able1410 to destroy2647 the3588 temple3485 of God,2316 and2532 to build3618 it846 in1223 three5140 days.2250

62  And2532 the3588 high priest749 arose,450 and said2036 unto him,846 Answerest611 thou nothing?3762 what5101 is it which these3778 witness against2649 thee?4675

63  But1161 Jesus2424 held his peace.4623 And2532 the3588 high priest749 answered611 and said2036 unto him,846 I adjure1844 thee4571 by2596 the3588 living2198 God,2316 that2443 thou tell2036 us2254 whether1487 thou4771 be1488 the3588 Christ,5547 the3588 Son5207 of God.2316

64  Jesus2424 saith3004 unto him,846 Thou4771 hast said:2036 nevertheless4133 I say3004 unto you,5213 Hereafter575 737 shall ye see3700 the3588 Son5207 of man444 sitting2521 on1537 the right hand1188 of power,1411 and2532 coming2064 in1909 the3588 clouds3507 of heaven.3772

65  Then5119 the3588 high priest749 rent1284 his848 clothes,2440 saying,3004 He hath spoken blasphemy;987 what5101 further2089 need5532 have2192 we of witnesses?3144 behold,2396 now3568 ye have heard191 his846 blasphemy.988

66  What5101 think1380 ye?5213 1161 They3588 answered611 and said,2036 He is2076 guilty1777 of death.2288

67  Then5119 did they spit1716 in1519 his846 face,4383 and2532 buffeted2852 him;846 and1161 others3588 smote him with the palms of their hands,4474

68  Saying,3004 Prophesy4395 unto us,2254 thou Christ,5547 Who5101 is2076 he that smote3817 thee?4571

69  Now1161 Peter4074 sat2521 without1854 in1722 the3588 palace:833 and2532 a3391 damsel3814 came4334 unto him,846 saying,3004 Thou4771 also2532 wast2258 with3326 Jesus2424 of Galilee.1057

70  But1161 he3588 denied720 before1715 them all,3956 saying,3004 I know1492 not3756 what5101 thou sayest.3004

71  And1161 when he846 was gone out1831 into1519 the3588 porch,4440 another243 maid saw1492 him,846 and2532 said3004 unto them3588 that were there,1563 This3778 fellow was2258 also2532 with3326 Jesus2424 of Nazareth.3480

72  And2532 again3825 he denied720 with3326 an oath,3727 I do not3756 know1492 the3588 man.444

73  And1161 after3326 a while3397 came4334 unto him they that stood by,2476 and said2036 to Peter,4074 Surely230 thou4771 also2532 art1488 one of1537 them;846 for1063 thy4675 speech2981 betrayeth4160 1212 thee.4571

74  Then5119 began756 he to curse2653 and2532 to swear,3660 saying, I know1492 not3756 the3588 man.444 And2532 immediately2112 the cock220 crew.5455

75  And2532 Peter4074 remembered3415 the3588 word4487 of Jesus,2424 which said2046 unto him,846 Before4250 the cock220 crow,5455 thou shalt deny533 me3165 thrice.5151 And2532 he went1831 out,1854 and wept2799 bitterly.4090

Vul

1 Et factum est: cum consummasset Jesus sermones hos omnes, dixit discipulis suis:

2 Scitis quia post biduum Pascha fiet, et Filius hominis tradetur ut crucifigatur.

3 Tunc congregati sunt principes sacerdotum, et seniores populi, in atrium principis sacerdotum, qui dicebatur Caiphas:

4 et consilium fecerunt ut Jesum dolo tenerent, et occiderent.

5 Dicebant autem: Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo.

6 Cum autem Jesus esset in Bethania in domo Simonis leprosi,

7 accessit ad eum mulier habens alabastrum unguenti pretiosi, et effudit super caput ipsius recumbentis.

8 Videntes autem discipuli, indignati sunt, dicentes: Ut quid perditio hæc?

9 potuit enim istud venundari multo, et dari pauperibus.

10 Sciens autem Jesus, ait illis: Quid molesti estis huic mulieri? opus enim bonum operata est in me.

11 Nam semper pauperes habetis vobiscum: me autem non semper habetis.

12 Mittens enim hæc unguentum hoc in corpus meum, ad sepeliendum me fecit.

13 Amen dico vobis, ubicumque prædicatum fuerit hoc Evangelium in toto mundo, dicetur et quod hæc fecit in memoriam ejus.

14 Tunc abiit unus de duodecim, qui dicebatur Judas Iscariotes, ad principes sacerdotum:

15 et ait illis: Quid vultis mihi dare, et ego vobis eum tradam? At illi constituerunt ei triginta argenteos.

16 Et exinde quærebat opportunitatem ut eum traderet.

17 Prima autem die azymorum accesserunt discipuli ad Jesum, dicentes: Ubi vis paremus tibi comedere Pascha?

18 At Jesus dixit: Ite in civitatem ad quemdam, et dicite ei: Magister dicit: Tempus meum prope est, apud te facio Pascha cum discipulis meis.

19 Et fecerunt discipuli sicut constituit illis Jesus, et paraverunt Pascha.

20 Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim discipulis suis.

21 Et edentibus illis, dixit: Amen dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est.

22 Et contristati valde, cœperunt singuli dicere: Numquid ego sum Domine?

23 At ipse respondens, ait: Qui intingit mecum manum in paropside, hic me tradet.

24 Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo: væ autem homini illi, per quem Filius hominis tradetur! bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille.

25 Respondens autem Judas, qui tradidit eum, dixit: Numquid ego sum Rabbi? Ait illi: Tu dixisti.

26 Cœnantibus autem eis, accepit Jesus panem, et benedixit, ac fregit, deditque discipulis suis, et ait: Accipite, et comedite: hoc est corpus meum.

27 Et accipiens calicem, gratias egit: et dedit illis, dicens: Bibite ex hoc omnes.

28 Hic est enim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum.

29 Dico autem vobis: non bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem illum, cum illud bibam vobiscum novum in regno Patris mei.

30 Et hymno dicto, exierunt in montem Oliveti.

31 Tunc dicit illis Jesus: Omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte. Scriptum est enim: Percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis.

32 Postquam autem resurrexero, præcedam vos in Galilæam.

33 Respondens autem Petrus, ait illi: Et si omnes scandalizati fuerint in te, ego numquam scandalizabor.

34 Ait illi Jesus: Amen dico tibi, quia in hac nocte, antequam gallus cantet, ter me negabis.

35 Ait illi Petrus: Etiamsi oportuerit me mori tecum, non te negabo. Similiter et omnes discipuli dixerunt.

36 Tunc venit Jesus cum illis in villam, quæ dicitur Gethsemani, et dixit discipulis suis: Sedete hic donec vadam illuc, et orem.

37 Et assumpto Petro, et duobus filiis Zebedæi, cœpit contristari et mœstus esse.

38 Tunc ait illis: Tristis est anima mea usque ad mortem: sustinete hic, et vigilate mecum.

39 Et progressus pusillum, procidit in faciem suam, orans, et dicens: Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste: verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu.

40 Et venit ad discipulos suos, et invenit eos dormientes, et dicit Petro: Sic non potuistis una hora vigilare mecum?

41 Vigilate, et orate ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.

42 Iterum secundo abiit, et oravit, dicens: Pater mi, si non potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua.

43 Et venit iterum, et invenit eos dormientes: erant enim oculi eorum gravati.

44 Et relictis illis, iterum abiit, et oravit tertio, eumdem sermonem dicens.

45 Tunc venit ad discipulos suos, et dicit illis: Dormite jam, et requiescite: ecce appropinquavit hora, et Filius hominis tradetur in manus peccatorum.

46 Surgite, eamus: ecce appropinquavit qui me tradet.

47 Adhuc eo loquente, ecce Judas unus de duodecim venit, et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus, missi a principibus sacerdotum, et senioribus populi.

48 Qui autem tradidit eum, dedit illis signum, dicens: Quemcumque osculatus fuero, ipse est, tenete eum.

49 Et confestim accedens ad Jesum, dixit: Ave Rabbi. Et osculatus est eum.

50 Dixitque illi Jesus: Amice, ad quid venisti? Tunc accesserunt, et manus injecerunt in Jesum, et tenuerunt eum.

51 Et ecce unus ex his qui erant cum Jesu, extendens manum, exemit gladium suum, et percutiens servum principis sacerdotum amputavit auriculam ejus.

52 Tunc ait illi Jesus: Converte gladium tuum in locum suum: omnes enim, qui acceperint gladium, gladio peribunt.

53 An putas, quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mihi modo plusquam duodecim legiones angelorum?

54 Quomodo ergo implebuntur Scripturæ, quia sic oportet fieri?

55 In illa hora dixit Jesus turbis: Tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprehendere me: quotidie apud vos sedebam docens in templo, et non me tenuistis.

56 Hoc autem totum factum est, ut adimplerentur Scripturæ prophetarum. Tunc discipuli omnes, relicto eo, fugerunt.

57 At illi tenentes Jesum, duxerunt ad Caipham principem sacerdotum, ubi scribæ et seniores convenerant.

58 Petrus autem sequebatur eum a longe, usque in atrium principis sacerdotum. Et ingressus intro, sedebat cum ministris, ut videret finem.

59 Principes autem sacerdotum, et omne concilium, quærebant falsum testimonium contra Jesum, ut eum morti traderent:

60 et non invenerunt, cum multi falsi testes accessissent. Novissime autem venerunt duo falsi testes,

61 et dixerunt: Hic dixit: Possum destruere templum Dei, et post triduum reædificare illud.

62 Et surgens princeps sacerdotum, ait illi: Nihil respondes ad ea, quæ isti adversum te testificantur?

63 Jesus autem tacebat. Et princeps sacerdotum ait illi: Adjuro te per Deum vivum, ut dicas nobis si tu es Christus Filius Dei.

64 Dicit illi Jesus: Tu dixisti. Verumtamen dico vobis, amodo videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei, et venientem in nubibus cæli.

65 Tunc princeps sacerdotum scidit vestimenta sua, dicens: Blasphemavit: quid adhuc egemus testibus? ecce nunc audistis blasphemiam:

66 quid vobis videtur? At illi respondentes dixerunt: Reus est mortis.

67 Tunc exspuerunt in faciem ejus, et colaphis eum ceciderunt, alii autem palmas in faciem ejus dederunt,

68 dicentes: Prophetiza nobis Christe, quis est qui te percussit?

69 Petrus vero sedebat foris in atrio: et accessit ad eum una ancilla, dicens: Et tu cum Jesu Galilæo eras.

70 At ille negavit coram omnibus, dicens: Nescio quid dicis.

71 Exeunte autem illo januam, vidit eum alia ancilla, et ait his qui erant ibi: Et hic erat cum Jesu Nazareno.

72 Et iterum negavit cum juramento: Quia non novi hominem.

73 Et post pusillum accesserunt qui stabant, et dixerunt Petro: Vere et tu ex illis es: nam et loquela tua manifestum te facit.

74 Tunc cœpit detestari et jurare quia non novisset hominem. Et continuo gallus cantavit.

75 Et recordatus est Petrus verbi Jesu, quod dixerat: Priusquam gallus cantet, ter me negabis. Et egressus foras, flevit amare.


Next: Matthew 27