Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 1

GNT

1 ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ἰησοῦ χριστοῦ [υἱοῦ θεοῦ].

2 καθὼς γέγραπται ἐν τῶ ἠσαΐᾳ τῶ προφήτῃ, ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου·

3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ _

4 ἐγένετο ἰωάννης [ὁ] βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ἰουδαία χώρα καὶ οἱ ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῶ ἰορδάνῃ ποταμῶ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

6 καὶ ἦν ὁ ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.

7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων, ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὖ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ·

8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

9 καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ἰησοῦς ἀπὸ ναζαρὲτ τῆς γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν ἰορδάνην ὑπὸ ἰωάννου.

10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν·

11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

12 καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.

13 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῶ.

14 μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν ἰωάννην ἦλθεν ὁ ἰησοῦς εἰς τὴν γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ

15 καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῶ εὐαγγελίῳ.

16 καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς γαλιλαίας εἶδεν σίμωνα καὶ ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῶ.

19 καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν ἰάκωβον τὸν τοῦ ζεβεδαίου καὶ ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῶ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα,

20 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν ζεβεδαῖον ἐν τῶ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.

21 καὶ εἰσπορεύονται εἰς καφαρναούμ. καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν.

22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.

23 καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν

24 λέγων, τί ἡμῖν καὶ σοί, ἰησοῦ ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.

25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῶ ὁ ἰησοῦς λέγων, φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.

26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.

27 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας, τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινὴ κατ᾽ ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῶ.

28 καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς γαλιλαίας.

29 καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν σίμωνος καὶ ἀνδρέου μετὰ ἰακώβου καὶ ἰωάννου.

30 ἡ δὲ πενθερὰ σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῶ περὶ αὐτῆς.

31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

32 ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους·

33 καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν.

34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.

35 καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο.

36 καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν σίμων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ,

37 καὶ εὖρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῶ ὅτι πάντες ζητοῦσίν σε.

38 καὶ λέγει αὐτοῖς, ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον.

39 καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.

40 καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν [καὶ γονυπετῶν] καὶ λέγων αὐτῶ ὅτι ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

41 καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει αὐτῶ, θέλω, καθαρίσθητι·

42 καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.

43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῶ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν,

44 καὶ λέγει αὐτῶ, ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῶ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν μωϊσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ᾽ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν.

KJV

1  The beginning746 of the3588 gospel2098 of Jesus2424 Christ,5547 the Son5207 of God;2316

2  As5613 it is written1125 in1722 the3588 prophets,4396 Behold,2400 I1473 send649 my3450 messenger32 before4253 thy4675 face,4383 which3739 shall prepare2680 thy4675 way3598 before1715 thee.4675

3  The voice5456 of one crying994 in1722 the3588 wilderness,2048 Prepare2090 ye the3588 way3598 of the Lord,2962 make4160 his846 paths5147 straight.2117

4  John2491 did1096 baptize907 in1722 the3588 wilderness,2048 and2532 preach2784 the baptism908 of repentance3341 for1519 the remission859 of sins.266

5  And2532 there went out1607 unto4314 him846 all3956 the3588 land5561 of Judea,2449 and2532 they of Jerusalem,2415 and2532 were all3956 baptized907 of5259 him846 in1722 the3588 river4215 of Jordan,2446 confessing1843 their848 sins.266

6  And1161 John2491 was2258 clothed with1746 camel's2574 hair,2359 and2532 with a girdle2223 of a skin1193 about4012 his848 loins;3751 and2532 he did eat2068 locusts200 and2532 wild66 honey;3192

7  And2532 preached,2784 saying,3004 There cometh2064 one3588 mightier2478 than I3450 after3694 me,3450 the3588 latchet2438 of whose848 shoes5266 I3739 am1510 not3756 worthy2425 to stoop down2955 and unloose.3089

8  I1473 indeed3303 have baptized907 you5209 with1722 water:5204 but1161 he846 shall baptize907 you5209 with1722 the Holy40 Ghost.4151

9  And2532 it came to pass1096 in1722 those1565 days,2250 that Jesus2424 came2064 from575 Nazareth3478 of Galilee,1056 and2532 was baptized907 of5259 John2491 in1519 Jordan.2446

10  And2532 straightway2112 coming up305 out of575 the3588 water,5204 he saw1492 the3588 heavens3772 opened,4977 and2532 the3588 Spirit4151 like5616 a dove4058 descending2597 upon1909 him:846

11  And2532 there came1096 a voice5456 from1537 heaven,3772 saying, Thou4771 art1488 my3450 beloved27 Son,5207 in1722 whom3739 I am well pleased.2106

12  And2532 immediately2117 the3588 Spirit4151 driveth1544 him846 into1519 the3588 wilderness.2048

13  And2532 he was2258 there1563 in1722 the3588 wilderness2048 forty5062 days,2250 tempted3985 of5259 Satan;4567 and2532 was2258 with3326 the3588 wild beasts;2342 and2532 the3588 angels32 ministered1247 unto him.846

14  Now1161 after3326 that John2491 was put in prison,3860 Jesus2424 came2064 into1519 Galilee,1056 preaching2784 the3588 gospel2098 of the3588 kingdom932 of God,2316

15  And2532 saying,3004 The3588 time2540 is fulfilled,4137 and2532 the3588 kingdom932 of God2316 is at hand:1448 repent3340 ye, and2532 believe4100 the3588 gospel.2098

16  Now1161 as he walked4043 by3844 the3588 sea2281 of Galilee,1056 he saw1492 Simon4613 and2532 Andrew406 his846 brother80 casting906 a net293 into1722 the3588 sea:2281 for1063 they were2258 fishers.231

17  And2532 Jesus2424 said2036 unto them,846 Come1205 ye after3694 me,3450 and2532 I will make4160 you5209 to become1096 fishers231 of men.444

18  And2532 straightway2112 they forsook863 their848 nets,1350 and2532 followed190 him.846

19  And2532 when he had gone4260 a little farther3641 thence,1564 he saw1492 James2385 the3588 son of Zebedee,2199 and2532 John2491 his846 brother,80 who846 also2532 were in1722 the3588 ship4143 mending2675 their nets.1350

20  And2532 straightway2112 he called2564 them:846 and2532 they left863 their848 father3962 Zebedee2199 in1722 the3588 ship4143 with3326 the3588 hired servants,3411 and2532 went565 after3694 him.846

21  And2532 they went1531 into1519 Capernaum;2584 and2532 straightway2112 on the3588 sabbath day4521 he entered1525 into1519 the3588 synagogue,4864 and taught.1321

22  And2532 they were astonished1605 at1909 his846 doctrine:1322 for1063 he taught2258 1321 them846 as5613 one that had2192 authority,1849 and2532 not3756 as5613 the3588 scribes.1122

23  And2532 there was2258 in1722 their846 synagogue4864 a man444 with1722 an unclean169 spirit;4151 and2532 he cried out,349

24  Saying,3004 Let us alone;1436 what have we to do with thee,5101 2254 2532 4671 thou Jesus2424 of Nazareth?3479 art thou come2064 to destroy622 us?2248 I know1492 thee4571 who5101 thou art,1488 the3588 Holy One40 of God.2316

25  And2532 Jesus2424 rebuked2008 him,846 saying,3004 Hold thy peace,5392 and2532 come1831 out of1537 him.846

26  And2532 when the3588 unclean169 spirit4151 had torn4682 him,846 and2532 cried2896 with a loud3173 voice,5456 he came1831 out of1537 him.846

27  And2532 they were all3956 amazed,2284 insomuch that5620 they questioned4802 among4314 themselves848 saying,3004 What thing5101 is2076 this?5124 what5101 new2537 doctrine1322 is this?3778 for3754 with2596 authority1849 commandeth2004 he even2532 the3588 unclean169 spirits,4151 and2532 they do obey5219 him.846

28  And1161 immediately2117 his846 fame189 spread abroad1831 throughout1519 all3650 the3588 region round about4066 Galilee.1056

29  And2532 forthwith,2112 when they were come1831 out of1537 the3588 synagogue,4864 they entered2064 into1519 the3588 house3614 of Simon4613 and2532 Andrew,406 with3326 James2385 and2532 John.2491

30  But1161 Simon's4613 wife's mother3994 lay2621 sick of a fever,4445 and2532 anon2112 they tell3004 him846 of4012 her.846

31  And2532 he came4334 and took2902 her846 by the3588 hand,5495 and lifted her up;1453 846 and2532 immediately2112 the3588 fever4446 left863 her,846 and2532 she ministered1247 unto them.846

32  And1161 at even,3798 1096 when3753 the3588 sun2246 did set,1416 they brought5342 unto4314 him846 all3956 that were diseased,2192 2560 and2532 them that were possessed with devils.1139

33  And2532 all3650 the3588 city4172 was2258 gathered together1996 at4314 the3588 door.2374

34  And2532 he healed2323 many4183 that were sick2192 2560 of divers4164 diseases,3554 and2532 cast out1544 many4183 devils;1140 and2532 suffered863 not3756 the3588 devils1140 to speak,2980 because3754 they knew1492 him.846

35  And2532 in the morning,1773 rising up450 a great while before day,3029 4404 he went out,1831 and2532 departed565 into1519 a solitary2048 place,5117 and there2546 prayed.4336

36  And2532 Simon4613 and2532 they3588 that were with3326 him846 followed after2614 him.846

37  And2532 when they had found2147 him,846 they said3004 unto him,846 All3956 men seek for2212 thee.4571

38  And2532 he said3004 unto them,846 Let us go71 into1519 the3588 next2192 towns,2969 that2443 I may preach2784 there also:2546 for1063 therefore1519 5124 came I forth.1831

39  And2532 he preached2258 2784 in1722 their846 synagogues4864 throughout1519 all3650 Galilee,1056 and2532 cast out1544 devils.1140

40  And2532 there came2064 a leper3015 to4314 him,846 beseeching3870 him,846 and2532 kneeling down1120 to him,846 and2532 saying3004 unto him,846 If1437 thou wilt,2309 thou canst1410 make me clean.2511 3165

41  And1161 Jesus,2424 moved with compassion,4697 put forth1614 his hand,5495 and touched680 him,846 and2532 saith3004 unto him,846 I will;2309 be thou clean.2511

42  And,2532 as soon as he846 had spoken,2036 immediately2112 the3588 leprosy3014 departed565 from575 him,846 and2532 he was cleansed.2511

43  And2532 he straitly charged1690 him,846 and forthwith2112 sent him away;1544 846

44  And2532 saith3004 unto him,846 See3708 thou say2036 nothing3367 to any man:3367 but235 go thy way,5217 show1166 thyself4572 to the3588 priest,2409 and2532 offer4374 for4012 thy4675 cleansing2512 those things which3739 Moses3475 commanded,4367 for1519 a testimony3142 unto them.846

45  But1161 he3588 went out,1831 and began756 to publish2784 it much,4183 and2532 to blaze abroad1310 the3588 matter,3056 insomuch that5620 Jesus846 could1410 no more3371 openly5320 enter1525 into1519 the city,4172 but235 was2258 without1854 in1722 desert2048 places:5117 and2532 they came2064 to4314 him846 from every quarter.3836

Vul

1 Initium Evangelii Jesu Christi, Filii Dei.

2 Sicut scriptum est in Isaia propheta: [Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam,
qui præparabit viam tuam ante te.

3 Vox clamantis in deserto:
Parate viam Domini, rectas facite semitas ejus.]

4 Fuit Joannes in deserto baptizans, et prædicans baptismum pœnitentiæ in remissionem peccatorum.

5 Et egrediebatur ad eum omnis Judææ regio, et Jerosolymitæ universi, et baptizabantur ab illo in Jordanis flumine, confitentes peccata sua.

6 Et erat Joannes vestitus pilis cameli, et zona pellicea circa lumbos ejus, et locustas et mel silvestre edebat.

7 Et prædicabat dicens: Venit fortior post me, cujus non sum dignus procumbens solvere corrigiam calceamentorum ejus.

8 Ego baptizavi vos aqua, ille vero baptizabit vos Spiritu Sancto.

9 Et factum est: in diebus illis venit Jesus a Nazareth Galilææ: et baptizatus est a Joanne in Jordane.

10 Et statim ascendens de aqua, vidit cælos apertos, et Spiritum tamquam columbam descendentem, et manentem in ipso.

11 Et vox facta est de cælis: Tu es Filius meus dilectus, in te complacui.

12 Et statim Spiritus expulit eum in desertum.

13 Et erat in deserto quadraginta diebus, et quadraginta noctibus: et tentabatur a Satana: eratque cum bestiis, et angeli ministrabant illi.

14 Postquam autem traditus est Joannes, venit Jesus in Galilæam, prædicans Evangelium regni Dei,

15 et dicens: Quoniam impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei: pœnitemini, et credite Evangelio.

16 Et præteriens secus mare Galilææ, vidit Simonem, et Andream fratrem ejus, mittentes retia in mare (erant enim piscatores),

17 et dixit eis Jesus: Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.

18 Et protinus relictis retibus, secuti sunt eum.

19 Et progressus inde pusillum, vidit Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem ejus, et ipsos componentes retia in navi:

20 et statim vocavit illos. Et relicto patre suo Zebedæo in navi cum mercenariis, secuti sunt eum.

21 Et ingrediuntur Capharnaum: et statim sabbatis ingressus in synagogam, docebat eos.

22 Et stupebant super doctrina ejus: erat enim docens eos quasi potestatem habens, et non sicut scribæ.

23 Et erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo: et exclamavit,

24 dicens: Quid nobis et tibi, Jesu Nazarene? venisti perdere nos? scio qui sis, Sanctus Dei.

25 Et comminatus est ei Jesus, dicens: Obmutesce, et exi de homine.

26 Et discerpens eum spiritus immundus, et exclamans voce magna, exiit ab eo.

27 Et mirati sunt omnes, ita ut conquirerent inter se dicentes: Quidnam est hoc? quænam doctrina hæc nova? quia in potestate etiam spiritibus immundis imperat, et obediunt ei.

28 Et processit rumor ejus statim in omnem regionem Galilææ.

29 Et protinus egredientes de synagoga, venerunt in domum Simonis et Andreæ, cum Jacobo et Joanne.

30 Decumbebat autem socrus Simonis febricitans: et statim dicunt ei de illa.

31 Et accedens elevavit eam, apprehensa manu ejus: et continuo dimisit eam febris, et ministrabat eis.

32 Vespere autem facto cum occidisset sol, afferebant ad eum omnes male habentes, et dæmonia habentes:

33 et erat omnis civitas congregata ad januam.

34 Et curavit multos, qui vexabantur variis languoribus, et dæmonia multa ejiciebat, et non sinebat ea loqui, quoniam sciebant eum.

35 Et diluculo valde surgens, egressus abiit in desertum locum, ibique orabat.

36 Et prosecutus est eum Simon, et qui cum illo erant.

37 Et cum invenissent eum, dixerunt ei: Quia omnes quærunt te.

38 Et ait illis: Eamus in proximos vicos, et civitates, ut et ibi prædicem: ad hoc enim veni.

39 Et erat prædicans in synagogis eorum, et in omni Galilæa, et dæmonia ejiciens.

40 Et venit ad eum leprosus deprecans eum: et genu flexo dixit ei: Si vis, potes me mundare.

41 Jesus autem misertus ejus, extendit manum suam: et tangens eum, ait illi: Volo: mundare.

42 Et cum dixisset, statim discessit ab eo lepra, et mundatus est.

43 Et comminatus est ei, statimque ejecit illum,

44 et dicit ei: Vide nemini dixeris: sed vade, ostende te principi sacerdotum, et offer pro emundatione tua, quæ præcepit Moyses in testimonium illis.

45 At ille egressus cœpit prædicare, et diffamare sermonem, ita ut jam non posset manifeste introire in civitatem, sed foris in desertis locis esset, et conveniebant ad eum undique.


Next: Mark 2