Sacred Texts  Bible  Index 
Mark Index
  Previous  Next 

Mark 16

GNT

1 καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου μαρία ἡ μαγδαληνὴ καὶ μαρία ἡ [τοῦ] ἰακώβου καὶ σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.

2 καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.

3 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;

4 καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος, ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.

5 καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.

6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς, μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.

7 ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῶ πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.

8 καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, ἐφοβοῦντο γάρ.

9 [[ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον μαρίᾳ τῇ μαγδαληνῇ, παρ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια.

10 ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν·

11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς ἠπίστησαν.

12 μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν·

13 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς· οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν.

14 ὕστερον [δὲ] ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν.

15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.

16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται.

17 σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῶ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς,

18 [καὶ ἐν ταῖς χερσὶν] ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν.

19 ὁ μὲν οὗν κύριος ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.

20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων.]]

9 [[πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν.]]

KJV

1  And2532 when the3588 sabbath4521 was past,1230 Mary3137 Magdalene,3094 and2532 Mary3137 the3588 mother of James,2385 and2532 Salome,4539 had bought59 sweet spices,759 that2443 they might come2064 and anoint218 him.846

2  And2532 very3029 early in the morning4404 the3588 first3391 day of the3588 week,4521 they came2064 unto1909 the3588 sepulcher3419 at the rising393 of the3588 sun.2246

3  And2532 they said3004 among4314 themselves,1438 Who5101 shall roll us away617 2254 the3588 stone3037 from1537 the3588 door2374 of the3588 sepulcher?3419

4  And2532 when they looked,308 they saw2334 that3754 the3588 stone3037 was rolled away:617 for1063 it was2258 very4970 great.3173

5  And2532 entering1525 into1519 the3588 sepulcher,3419 they saw1492 a young man3495 sitting2521 on1722 the3588 right side,1188 clothed in4016 a long white garment;4749 3022 and2532 they were affrighted.1568

6  And1161 he3588 saith3004 unto them,846 Be not3361 affrighted:1568 Ye seek2212 Jesus2424 of Nazareth,3479 which was crucified:4717 he is risen;1453 he is2076 not3756 here:5602 behold2396 the3588 place5117 where3699 they laid5087 him.846

7  But235 go your way,5217 tell2036 his846 disciples3101 and2532 Peter4074 that3754 he goeth before4254 you5209 into1519 Galilee:1056 there1563 shall ye see3700 him,846 as2531 he said2036 unto you.5213

8  And2532 they went out1831 quickly,5035 and fled5343 from575 the3588 sepulcher;3419 for1161 they846 trembled5156 2192 and2532 were amazed:1611 neither2532 said2036 they any thing3762 to any3762 man; for1063 they were afraid.5399

9  Now1161 when Jesus was risen450 early4404 the first4413 day of the week,4521 he appeared5316 first4412 to Mary3137 Magdalene,3094 out of575 whom3739 he had cast1544 seven2033 devils.1140

10  And she1565 went4198 and told518 them that had been1096 with3326 him,846 as they mourned3996 and2532 wept.2799

11  And they,2548 when they had heard191 that3754 he was alive,2198 and2532 had been seen2300 of5259 her,846 believed not.569

12  After3326 that5023 he appeared5319 in1722 another2087 form3444 unto two1417 of1537 them,846 as they walked,4043 and went4198 into1519 the country.68

13  And they2548 went565 and told518 it unto the3588 residue:3062 neither3761 believed4100 they them.1565

14  Afterward5305 he appeared5319 unto the3588 eleven1733 as they846 sat at meat,345 and2532 upbraided3679 them with their846 unbelief570 and2532 hardness of heart,4641 because3754 they believed4100 not3756 them which had seen2300 him846 after he was risen.1453

15  And2532 he said2036 unto them,846 Go4198 ye into1519 all537 the3588 world,2889 and preach2784 the3588 gospel2098 to every3956 creature.2937

16  He that believeth4100 and2532 is baptized907 shall be saved;4982 but1161 he that believeth not569 shall be damned.2632

17  And1161 these5023 signs4592 shall follow3877 them3588 that believe;4100 In1722 my3450 name3686 shall they cast out1544 devils;1140 they shall speak2980 with new2537 tongues;1100

18  They shall take up142 serpents;3789 and if2579 they drink4095 any5100 deadly thing,2286 it shall not3364 hurt984 them;846 they shall lay2007 hands5495 on1909 the sick,732 and2532 they shall recover.2192 2573

19  So3767 then3303 after3326 the3588 Lord2962 had spoken2980 unto them,846 he was received up353 into1519 heaven,3772 and2532 sat2523 on1537 the right hand1188 of God.2316

20  And1161 they1565 went forth,1831 and preached2784 every where,3837 the3588 Lord2962 working with4903 them, and2532 confirming950 the3588 word3056 with1223 signs4592 following.1872 Amen.281

Vul

1 Et cum transisset sabbatum, Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Salome emerunt aromata ut venientes ungerent Jesum.

2 Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto jam sole.

3 Et dicebant ad invicem: Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti?

4 Et respicientes viderunt revolutum lapidem. Erat quippe magnus valde.

5 Et introëuntes in monumentum viderunt juvenem sedentem in dextris, coopertum stola candida, et obstupuerunt.

6 Qui dicit illis: Nolite expavescere: Jesum quæritis Nazarenum, crucifixum: surrexit, non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum.

7 Sed ite, dicite discipulis ejus, et Petro, quia præcedit vos in Galilæam: ibi eum videbitis, sicut dixit vobis.

8 At illæ exeuntes, fugerunt de monumento: invaserat enim eas tremor et pavor: et nemini quidquam dixerunt: timebant enim.

9 Surgens autem mane prima sabbati, apparuit primo Mariæ Magdalene, de qua ejecerat septem dæmonia.

10 Illa vadens nuntiavit his, qui cum eo fuerant, lugentibus et flentibus.

11 Et illi audientes quia viveret, et visus esset ab ea, non crediderunt.

12 Post hæc autem duobus ex his ambulantibus ostensus est in alia effigie, euntibus in villam:

13 et illi euntes nuntiaverunt ceteris: nec illis crediderunt.

14 Novissime recumbentibus illis undecim apparuit: et exprobravit incredulitatem eorum et duritiam cordis: quia iis, qui viderant eum resurrexisse, non crediderunt.

15 Et dixit eis: Euntes in mundum universum prædicate Evangelium omni creaturæ.

16 Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur.

17 Signa autem eos qui crediderint, hæc sequentur: in nomine meo dæmonia ejicient: linguis loquentur novis:

18 serpentes tollent: et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit: super ægros manus imponent, et bene habebunt.

19 Et Dominus quidem Jesus postquam locutus est eis, assumptus est in cælum, et sedet a dextris Dei.

20 Illi autem profecti prædicaverunt ubique, Domino cooperante, et sermonem confirmante, sequentibus signis.


Next: Luke 1