G1568
ἐκθαμβέω
ekthambeō
ek-tham-beh‘-o
From 1569 to astonish utterly: - affright, greatly (sore) amaze.