Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 1

GNT

1 ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,

2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,

3 ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε θεόφιλε,

4 ἵνα ἐπιγνῶς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.

5 ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ἡρῴδου βασιλέως τῆς ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῶ ἐκ τῶν θυγατέρων ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐλισάβετ.

6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.

7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἦν ἡ ἐλισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.

8 ἐγένετο δὲ ἐν τῶ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ,

9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου,

10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος·

11 ὤφθη δὲ αὐτῶ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.

12 καὶ ἐταράχθη ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν.

13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, μὴ φοβοῦ, ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰωάννην.

14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται·

15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον [τοῦ] κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,

16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν.

17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.

18 καὶ εἶπεν ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.

19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῶ, ἐγώ εἰμι γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα·

20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.

21 καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῶ χρονίζειν ἐν τῶ ναῶ αὐτόν.

22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῶ ναῶ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.

23 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

24 μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ· καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα

25 ὅτι οὕτως μοι πεποίηκεν κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.

26 ἐν δὲ τῶ μηνὶ τῶ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς γαλιλαίας ᾗ ὄνομα ναζαρὲθ

27 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα ἰωσὴφ ἐξ οἴκου δαυίδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου μαριάμ.

28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν, χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ.

29 ἡ δὲ ἐπὶ τῶ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὖτος.

30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, μὴ φοβοῦ, μαριάμ, εὖρες γὰρ χάριν παρὰ τῶ θεῶ·

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦν.

32 οὖτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῶ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.

34 εἶπεν δὲ μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;

35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται, υἱὸς θεοῦ.

36 καὶ ἰδοὺ ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὖτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·

37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.

38 εἶπεν δὲ μαριάμ, ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

39 ἀναστᾶσα δὲ μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν ἰούδα,

40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν ἐλισάβετ.

41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς μαρίας ἡ ἐλισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ ἐλισάβετ,

42 καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν, εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.

43 καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ;

44 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.

45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.

46 καὶ εἶπεν μαριάμ, μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,

47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῶ θεῶ τῶ σωτῆρί μου,

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί·

49 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

51 ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·

52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς,

53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.

54 ἀντελάβετο ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,

55 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῶ ἀβραὰμ καὶ τῶ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.

56 ἔμεινεν δὲ μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

57 τῇ δὲ ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.

58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.

59 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῶ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ζαχαρίαν.

60 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται ἰωάννης.

61 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῶ ὀνόματι τούτῳ.

62 ἐνένευον δὲ τῶ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό.

63 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων, ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες.

64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.

65 καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα,

66 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ.

67 καὶ ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων,

68 εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῶ λαῶ αὐτοῦ,

69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ δαυὶδ παιδὸς αὐτοῦ,

70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,

71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς·

72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,

73 ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν

74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῶ

75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν.

76 καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,

77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῶ λαῶ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,

78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,

79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

80 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν ἰσραήλ.

KJV

1  Forasmuch1895 as many4183 have taken in hand2021 to set forth in order392 a declaration1335 of4012 those things4229 which are most surely believed4135 among1722 us,2254

2  Even as2531 they delivered3860 them unto us,2254 which from the beginning were1096 575 746 eyewitnesses,845 and2532 ministers5257 of the3588 word;3056

3  It seemed good1380 to me also,2504 having had perfect199 understanding3877 of all things3956 from the very first,509 to write1125 unto thee4671 in order,2517 most excellent2903 Theophilus,2321

4  That2443 thou mightest know1921 the3588 certainty803 of those things,3056 wherein4012 3739 thou hast been instructed.2727

5  There was1096 in1722 the3588 days2250 of Herod,2264 the3588 king935 of Judea,2449 a certain5100 priest2409 named3686 Zacharias,2197 of1537 the course2183 of Abijah:7 and2532 his846 wife1135 was of1537 the3588 daughters2364 of Aaron,2 and2532 her846 name3686 was Elisabeth.1665

6  And1161 they were2258 both297 righteous1342 before1799 God,2316 walking4198 in1722 all3956 the3588 commandments1785 and2532 ordinances1345 of the3588 Lord2962 blameless.273

7  And2532 they had2258 846 no3756 child,5043 because that2530 Elisabeth1665 was2258 barren,4723 and2532 they both297 were2258 now well stricken4260 in1722 years.2250

8  And1161 it came to pass,1096 that while he846 executed the priest's office2407 before1725 God2316 in1722 the3588 order5010 of his848 course,2183

9  According2596 to the3588 custom1485 of the3588 priest's office,2405 his lot was2975 to burn incense2370 when he went1525 into1519 the3588 temple3485 of the3588 Lord.2962

10  And2532 the3588 whole3956 multitude4128 of the3588 people2992 were2258 praying4336 without1854 at the3588 time5610 of incense.2368

11  And1161 there appeared3700 unto him846 an angel32 of the Lord2962 standing2476 on1537 the right side1188 of the3588 altar2379 of incense.2368

12  And2532 when Zacharias2197 saw1492 him, he was troubled,5015 and2532 fear5401 fell1968 upon1909 him.846

13  But1161 the3588 angel32 said2036 unto4314 him,846 Fear5399 not,3361 Zacharias:2197 for1360 thy4675 prayer1162 is heard;1522 and2532 thy4675 wife1135 Elisabeth1665 shall bear1080 thee4671 a son,5207 and2532 thou shalt call2564 his846 name3686 John.2491

14  And2532 thou4671 shalt have2071 joy5479 and2532 gladness;20 and2532 many4183 shall rejoice5463 at1909 his846 birth.1083

15  For1063 he shall be2071 great3173 in the sight1799 of the3588 Lord,2962 and2532 shall drink4095 neither3364 wine3631 nor2532 strong drink;4608 and2532 he shall be filled4130 with the Holy40 Ghost,4151 even2089 from1537 his848 mother's3384 womb.2836

16  And2532 many4183 of the3588 children5207 of Israel2474 shall he turn1994 to1909 the Lord2962 their846 God.2316

17  And2532 he846 shall go4281 before1799 him846 in the spirit4151 and2532 power1411 of Elijah,2243 to turn1994 the hearts2588 of the fathers3962 to1909 the children,5043 and2532 the disobedient545 to1722 the wisdom5428 of the just;1342 to make ready2090 a people2992 prepared2680 for the Lord.2962

18  And2532 Zacharias2197 said2036 unto4314 the3588 angel,32 Whereby2596 5101 shall I know1097 this?5124 for1063 I1473 am1510 an old man4246 and2532 my3450 wife1135 well stricken4260 in1722 years.2250

19  And2532 the3588 angel32 answering611 said2036 unto him,846 I1473 am1510 Gabriel,1043 that stand3936 in the presence1799 of God;2316 and2532 am sent649 to speak2980 unto4314 thee,4571 and2532 to show thee these glad tidings.2097 4671 5023

20  And,2532 behold,2400 thou shalt be2071 dumb,4623 and2532 not3361 able1410 to speak,2980 until891 the3739 day2250 that these things5023 shall be performed,1096 because473 thou3739 believest4100 not3756 my3450 words,3056 which3748 shall be fulfilled4137 in1519 their848 season.2540

21  And2532 the3588 people2992 waited for2258 4328 Zacharias,2197 and2532 marveled2296 that he846 tarried so long5549 in1722 the3588 temple.3485

22  And1161 when he came out,1831 he could1410 not3756 speak2980 unto them:846 and2532 they perceived1921 that3754 he had seen3708 a vision3701 in1722 the3588 temple:3485 for2532 he846 beckoned2258 1269 unto them,846 and2532 remained1265 speechless.2974

23  And2532 it came to pass,1096 that, as soon as5613 the3588 days2250 of his846 ministration3009 were accomplished,4130 he departed565 to1519 his own848 house.3624

24  And1161 after3326 those5025 days2250 his846 wife1135 Elisabeth1665 conceived,4815 and2532 hid4032 herself1438 five4002 months,3376 saying,3004

25  Thus3779 hath the3588 Lord2962 dealt4160 with me3427 in1722 the3588 days2250 wherein3739 he looked on1896 me, to take away851 my3450 reproach3681 among1722 men.444

26  And1161 in1722 the3588 sixth1623 month3376 the3588 angel32 Gabriel1043 was sent649 from5259 God2316 unto1519 a city4172 of Galilee,1056 named3686 Nazareth,3478

27  To4314 a virgin3933 espoused3423 to a man435 whose3739 name3686 was Joseph,2501 of1537 the house3624 of David;1138 and2532 the3588 virgin's3933 name3686 was Mary.3137

28  And2532 the3588 angel32 came in1525 unto4314 her,846 and said,2036 Hail,5463 thou that art highly favored,5487 the3588 Lord2962 is with3326 thee:4675 blessed2127 art thou4771 among1722 women.1135

29  And1161 when she3588 saw1492 him, she was troubled1298 at1909 his846 saying,3056 and2532 cast in her mind1260 what manner4217 of salutation783 this3778 should be.1498

30  And2532 the3588 angel32 said2036 unto her,846 Fear5399 not,3361 Mary:3137 for1063 thou hast found2147 favor5485 with3844 God.2316

31  And,2532 behold,2400 thou shalt conceive4815 in1722 thy womb,1064 and2532 bring forth5088 a son,5207 and2532 shalt call2564 his846 name3686 JESUS.2424

32  He3778 shall be2071 great,3173 and2532 shall be called2564 the Son5207 of the Highest:5310 and2532 the Lord2962 God2316 shall give1325 unto him846 the3588 throne2362 of his846 father3962 David:1138

33  And2532 he shall reign936 over1909 the3588 house3624 of Jacob2384 forever;1519 165 and2532 of his846 kingdom932 there shall be2071 no3756 end.5056

34  Then1161 said2036 Mary3137 unto4314 the3588 angel,32 How4459 shall this5124 be,2071 seeing1893 I know1097 not3756 a man?435

35  And2532 the3588 angel32 answered611 and said2036 unto her,846 The Holy40 Ghost4151 shall come1904 upon1909 thee,4571 and2532 the power1411 of the Highest5310 shall overshadow1982 thee:4671 therefore1352 also2532 that holy thing40 which shall be born1080 of1537 thee4675 shall be called2564 the Son5207 of God.2316

36  And,2532 behold,2400 thy4675 cousin4773 Elisabeth,1665 she846 hath also2532 conceived4815 a son5207 in1722 her848 old age:1094 and2532 this3778 is2076 the sixth1623 month3376 with her,846 who was called2564 barren.4723

37  For3754 with3844 God2316 nothing3956 4487 3756 shall be impossible.101

38  And1161 Mary3137 said,2036 Behold2400 the3588 handmaid1399 of the Lord;2962 be1096 it unto me3427 according2596 to thy4675 word.4487 And2532 the3588 angel32 departed565 from575 her.846

39  And1161 Mary3137 arose450 in1722 those5025 days,2250 and went4198 into1519 the3588 hill country3714 with3326 haste,4710 into1519 a city4172 of Judah;2448

40  And2532 entered1525 into1519 the3588 house3624 of Zacharias,2197 and2532 saluted782 Elisabeth.1665

41  And2532 it came to pass,1096 that, when5613 Elisabeth1665 heard191 the3588 salutation783 of Mary,3137 the3588 babe1025 leaped4640 in1722 her846 womb;2836 and2532 Elisabeth1665 was filled4130 with the Holy40 Ghost:4151

42  And2532 she spake out400 with a loud3173 voice,5456 and2532 said,2036 Blessed2127 art thou4771 among1722 women,1135 and2532 blessed2127 is the3588 fruit2590 of thy4675 womb.2836

43  And2532 whence4159 is this5124 to me,3427 that2443 the3588 mother3384 of my3450 Lord2962 should come2064 to4314 me?3165

44  For,1063 lo,2400 as soon as5613 the3588 voice5456 of thy4675 salutation783 sounded1096 in1519 mine3450 ears,3775 the3588 babe1025 leaped4640 in1722 my3450 womb2836 for1722 joy.20

45  And2532 blessed3107 is she that believed4100 for3754 there shall be2071 a performance5050 of those things which were told2980 her846 from3844 the Lord.2962

46  And2532 Mary3137 said,2036 My3450 soul5590 doth magnify3170 the3588 Lord,2962

47  And2532 my3450 spirit4151 hath rejoiced21 in1909 God2316 my3450 Savior.4990

48  For3754 he hath regarded1914 the3588 low estate5014 of his848 handmaiden:1399 for,1063 behold,2400 from575 henceforth3568 all3956 generations1074 shall call me blessed.3106 3165

49  For3754 he that is mighty1415 hath done4160 to me3427 great things;3167 and2532 holy40 is his846 name.3686

50  And2532 his846 mercy1656 is on them that fear5399 him846 from1519 generation1074 to generation.1074

51  He hath showed4160 strength2904 with1722 his848 arm;1023 he hath scattered1287 the proud5244 in the imagination1271 of their846 hearts.2588

52  He hath put down2507 the mighty1413 from575 their seats,2362 and2532 exalted5312 them of low degree.5011

53  He hath filled1705 the hungry3983 with good things;18 and2532 the rich4147 he hath sent empty away.1821 2756

54  He hath helped482 his848 servant3816 Israel,2474 in remembrance3415 of his mercy;1656

55  As2531 he spake2980 to4314 our2257 fathers,3962 to Abraham,11 and2532 to his846 seed4690 forever.1519 165

56  And1161 Mary3137 abode3306 with4862 her846 about5616 three5140 months,3376 and2532 returned5290 to1519 her own848 house.3624

57  Now1161 Elisabeth's1665 full time5550 came4130 that she846 should be delivered;5088 and2532 she brought forth1080 a son.5207

58  And2532 her848 neighbors4040 and2532 her cousins4773 heard191 how3754 the Lord2962 had showed great mercy3170 848 1656 upon3326 her;846 and2532 they rejoiced with4796 her.846

59  And2532 it came to pass,1096 that on1722 the3588 eighth3590 day2250 they came2064 to circumcise4059 the3588 child;3813 and2532 they called2564 him846 Zacharias,2197 after1909 the3588 name3686 of his846 father.3962

60  And2532 his846 mother3384 answered611 and said,2036 Not3780 so; but235 he shall be called2564 John.2491

61  And2532 they said2036 unto4314 her,846 There is2076 none3762 of1722 thy4675 kindred4772 that3739 is called2564 by this5129 name.3686

62  And2532 they made signs1770 to his846 father,3962 how5101 he would have2309 302 him846 called.2564

63  And2532 he asked154 for a writing table,4093 and wrote,1125 saying,3004 His846 name3686 is2076 John.2491 And2532 they marveled2296 all.3956

64  And1161 his846 mouth4750 was opened455 immediately,3916 and2532 his846 tongue1100 loosed, and2532 he spake,2980 and praised2127 God.2316

65  And2532 fear5401 came1096 on1909 all3956 that dwelt round about4039 them:846 and2532 all3956 these5023 sayings4487 were noised abroad1255 throughout1722 all3650 the3588 hill country3714 of Judea.2449

66  And2532 all3956 they that heard191 them laid them up5087 in1722 their848 hearts,2588 saying,3004 What manner5101 of686 child3813 shall this5124 be!2071 And2532 the hand5495 of the Lord2962 was2258 with3326 him.846

67  And2532 his846 father3962 Zacharias2197 was filled4130 with the Holy40 Ghost,4151 and2532 prophesied,4395 saying,3004

68  Blessed2128 be the Lord2962 God2316 of Israel;2474 for3754 he hath visited1980 and2532 redeemed4160 3085 his848 people,2992

69  And2532 hath raised up1453 a horn2768 of salvation4991 for us2254 in1722 the3588 house3624 of his848 servant3816 David;1138

70  As2531 he spake2980 by1223 the mouth4750 of his848 holy40 prophets,4396 which3588 have been since the world began:575 165

71  That we should be saved4991 from1537 our2257 enemies,2190 and2532 from1537 the hand5495 of all3956 that hate3404 us;2248

72  To perform4160 the mercy1656 promised to3326 our2257 fathers,3962 and2532 to remember3415 his848 holy40 covenant;1242

73  The oath3727 which3739 he swore3660 to4314 our2257 father3962 Abraham,11

74  That he would grant1325 unto us,2254 that we being delivered4506 out of1537 the hand5495 of our2257 enemies2190 might serve3000 him846 without fear,870

75  In1722 holiness3742 and2532 righteousness1343 before1799 him,846 all3956 the3588 days2250 of our2257 life.2222

76  And2532 thou,4771 child,3813 shalt be called2564 the prophet4396 of the Highest:5310 for1063 thou shalt go4313 before4253 the face4383 of the Lord2962 to prepare2090 his846 ways;3598

77  To give1325 knowledge1108 of salvation4991 unto his846 people2992 by1722 the remission859 of their846 sins,266

78  Through1223 the tender mercy4698 1656 of our2257 God;2316 whereby1722 3739 the dayspring395 from1537 on high5311 hath visited1980 us,2248

79  To give light2014 to them that sit2521 in1722 darkness4655 and2532 in the shadow4639 of death,2288 to guide2720 our2257 feet4228 into1519 the way3598 of peace.1515

80  And1161 the3588 child3813 grew,837 and2532 waxed strong2901 in spirit,4151 and2532 was2258 in1722 the3588 deserts2048 till2193 the day2250 of his846 showing323 unto4314 Israel.2474

Vul

1 Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quæ in nobis completæ sunt, rerum:

2 sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt, et ministri fuerunt sermonis:

3 visum est et mihi, assecuto omnia a principio diligenter, ex ordine tibi scribere, optime Theophile,

4 ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.

5 Fuit in diebus Herodis, regis Judææ, sacerdos quidam nomine Zacharias de vice Abia, et uxor illius de filiabus Aaron, et nomen ejus Elisabeth.

6 Erant autem justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela.

7 Et non erat illis filius, eo quod esset Elisabeth sterilis, et ambo processissent in diebus suis.

8 Factum est autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis suæ ante Deum,

9 secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit ut incensum poneret, ingressus in templum Domini:

10 et omnis multitudo populi erat orans foris hora incensi.

11 Apparuit autem illi angelus Domini, stans a dextris altaris incensi.

12 Et Zacharias turbatus est videns, et timor irruit super eum.

13 Ait autem ad illum angelus: Ne timeas, Zacharia, quoniam exaudita est deprecatio tua: et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium, et vocabis nomen ejus Joannem:

14 et erit gaudium tibi, et exsultatio, et multi in nativitate ejus gaudebunt:

15 erit enim magnus coram Domino: et vinum et siceram non bibet, et Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero matris suæ:

16 et multos filiorum Israël convertet ad Dominum Deum ipsorum:

17 et ipse præcedet ante illum in spiritu et virtute Eliæ: ut convertat corda patrum in filios, et incredulos ad prudentiam justorum, parare Domino plebem perfectam.

18 Et dixit Zacharias ad angelum: Unde hoc sciam? ego enim sum senex, et uxor mea processit in diebus suis.

19 Et respondens angelus dixit ei: Ego sum Gabriel, qui asto ante Deum: et missus sum loqui ad te, et hæc tibi evangelizare.

20 Et ecce eris tacens, et non poteris loqui usque in diem quo hæc fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis, quæ implebuntur in tempore suo.

21 Et erat plebs exspectans Zachariam: et mirabantur quod tardaret ipse in templo.

22 Egressus autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt quod visionem vidisset in templo. Et ipse erat innuens illis, et permansit mutus.

23 Et factum est, ut impleti sunt dies officii ejus, abiit in domum suam:

24 post hos autem dies concepit Elisabeth uxor ejus, et occultabat se mensibus quinque, dicens:

25 Quia sic fecit mihi Dominus in diebus, quibus respexit auferre opprobrium meum inter homines.

26 In mense autem sexto, missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilææ, cui nomen Nazareth,

27 ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David: et nomen virginis Maria.

28 Et ingressus angelus ad eam dixit: Ave gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus.

29 Quæ cum audisset, turbata est in sermone ejus, et cogitabat qualis esset ista salutatio.

30 Et ait angelus ei: Ne timeas, Maria: invenisti enim gratiam apud Deum.

31 Ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum:

32 hic erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris ejus: et regnabit in domo Jacob in æternum,

33 et regni ejus non erit finis.

34 Dixit autem Maria ad angelum: Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco?

35 Et respondens angelus dixit ei: Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei.

36 Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua: et hic mensis sextus est illi, quæ vocatur sterilis:

37 quia non erit impossibile apud Deum omne verbum.

38 Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum. Et discessit ab illa angelus.

39 Exsurgens autem Maria in diebus illis, abiit in montana cum festinatione, in civitatem Juda:

40 et intravit in domum Zachariæ, et salutavit Elisabeth.

41 Et factum est, ut audivit salutationem Mariæ Elisabeth, exsultavit infans in utero ejus: et repleta est Spiritu Sancto Elisabeth:

42 et exclamavit voce magna, et dixit: Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui.

43 Et unde hoc mihi, ut veniat mater Domini mei ad me?

44 Ecce enim ut facta est vox salutationis tuæ in auribus meis, exsultavit in gaudio infans in utero meo.

45 Et beata, quæ credidisti, quoniam perficientur ea, quæ dicta sunt tibi a Domino.

46 Et ait Maria: [Magnificat anima mea Dominum:

47 et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

48 Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,

49 quia fecit mihi magna qui potens est:
et sanctum nomen ejus,

50 et misericordia ejus a progenie in progenies
timentibus eum.

51 Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit superbos mente cordis sui.

52 Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.

53 Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.

54 Suscepit Israël puerum suum,
recordatus misericordiæ suæ:

55 sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in sæcula.]

56 Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus: et reversa est in domum suam.

57 Elisabeth autem impletum est tempus pariendi, et peperit filium.

58 Et audierunt vicini et cognati ejus quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei.

59 Et factum est in die octavo, venerunt circumcidere puerum, et vocabant eum nomine patris sui Zachariam.

60 Et respondens mater ejus, dixit: Nequaquam, sed vocabitur Joannes.

61 Et dixerunt ad illam: Quia nemo est in cognatione tua, qui vocetur hoc nomine.

62 Innuebant autem patri ejus, quem vellet vocari eum.

63 Et postulans pugillarem scripsit, dicens: Joannes est nomen ejus. Et mirati sunt universi.

64 Apertum est autem illico os ejus, et lingua ejus, et loquebatur benedicens Deum.

65 Et factus est timor super omnes vicinos eorum: et super omnia montana Judææ divulgabantur omnia verba hæc:

66 et posuerunt omnes qui audierant in corde suo, dicentes: Quis, putas, puer iste erit? etenim manus Domini erat cum illo.

67 Et Zacharias pater ejus repletus est Spiritu Sancto: et prophetavit, dicens:

68 [Benedictus Dominus Deus Israël,
quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suæ:

69 et erexit cornu salutis nobis
in domo David pueri sui,

70 sicut locutum est per os sanctorum,
qui a sæculo sunt, prophetarum ejus:

71 salutem ex inimicis nostris,
et de manu omnium qui oderunt nos:

72 ad faciendam misericordiam cum patribus nostris:
et memorari testamenti sui sancti:

73 jusjurandum, quod juravit ad Abraham patrem nostrum,
daturum se nobis

74 ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati,
serviamus illi

75 in sanctitate et justitia coram ipso,
omnibus diebus nostris.

76 Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis:
præibis enim ante faciem Domini parare vias ejus,

77 ad dandam scientiam salutis plebi ejus
in remissionem peccatorum eorum

78 per viscera misericordiæ Dei nostri,
in quibus visitavit nos, oriens ex alto:

79 illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent:
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.]

80 Puer autem crescebat, et confortabatur spiritu: et erat in desertis usque in diem ostensionis suæ ad Israël.


Next: Luke 2