Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 2

GNT

1 ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ καίσαρος αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.

2 αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς συρίας κυρηνίου.

3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν.

4 ἀνέβη δὲ καὶ ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας ἐκ πόλεως ναζαρὲθ εἰς τὴν ἰουδαίαν εἰς πόλιν δαυὶδ ἥτις καλεῖται βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς δαυίδ,

5 ἀπογράψασθαι σὺν μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῶ, οὔσῃ ἐγκύῳ.

6 ἐγένετο δὲ ἐν τῶ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν,

7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῶ καταλύματι.

8 καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.

9 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.

10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῶ λαῶ,

11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει δαυίδ·

12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.

13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῶ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων,

14 δόξα ἐν ὑψίστοις θεῶ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.

15 καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, διέλθωμεν δὴ ἕως βηθλέεμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.

16 καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε μαριὰμ καὶ τὸν ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ·

17 ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου.

18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς·

19 ἡ δὲ μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

21 καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.

22 καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον μωϊσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῶ κυρίῳ,

23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῶ κυρίῳ κληθήσεται,

24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῶ νόμῳ κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν.

25 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὖτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν·

26 καὶ ἦν αὐτῶ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν [ἢ] ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου.

27 καὶ ἦλθεν ἐν τῶ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῶ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ

28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἶπεν,

29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ·

30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου

31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,

32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ἰσραήλ.

33 καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.

34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ἰδοὺ οὖτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῶ ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον

35 καὶ σοῦ [δὲ] αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.

36 καὶ ἦν ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ φανουήλ, ἐκ φυλῆς ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,

37 καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.

38 καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῶ θεῶ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἰερουσαλήμ.

39 καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν ναζαρέθ.

40 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό.

41 καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα.

42 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς

43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῶ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν ἰερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ.

44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς,

45 καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς ἰερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες αὐτόν.

46 καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὖρον αὐτὸν ἐν τῶ ἱερῶ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς·

47 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.

48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ, τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.

49 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;

50 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.

51 καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς ναζαρέθ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

52 καὶ ἰησοῦς προέκοπτεν [ἐν τῇ] σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῶ καὶ ἀνθρώποις.

KJV

1  And1161 it came to pass1096 in1722 those1565 days,2250 that there went out1831 a decree1378 from3844 Caesar2541 Augustus,828 that all3956 the3588 world3625 should be taxed.583

2  (And this3778 taxing582 was first4413 made1096 when Cyrenius2958 was governor2230 of Syria.)4947

3  And2532 all3956 went4198 to be taxed,583 every one1538 into1519 his own2398 city.4172

4  And1161 Joseph2501 also2532 went up305 from575 Galilee,1056 out of1537 the city4172 of Nazareth,3478 into1519 Judea,2449 unto1519 the city4172 of David,1138 which3748 is called2564 Bethlehem;965 because1223 (he846 was1511 of1537 the house3624 and2532 lineage3965 of David:)1138

5  To be taxed583 with4862 Mary3137 his846 espoused3423 wife,1135 being5607 great with child.1471

6  And1161 so it was,1096 that, while they846 were1511 there,1563 the3588 days2250 were accomplished4130 that she846 should be delivered.5088

7  And2532 she brought forth5088 her848 firstborn4416 son,5207 and2532 wrapped him in swaddling clothes,4683 846 and2532 laid347 him846 in1722 a manger;5336 because1360 there was2258 no3756 room5117 for them846 in1722 the3588 inn.2646

8  And2532 there were2258 in1722 the3588 same846 country5561 shepherds4166 abiding in63 the field,2532 keeping5442 watch5438 over1909 their848 flock4167 by night.3571

9  And,2532 lo,2400 the angel32 of the Lord2962 came upon2186 them,846 and2532 the glory1391 of the Lord2962 shone round about4034 them:846 and2532 they were sore afraid.5399 3173 5401

10  And2532 the3588 angel32 said2036 unto them,846 Fear5399 not:3361 for,1063 behold,2400 I bring you good tidings2097 5213 of great3173 joy,5479 which3748 shall be2071 to all3956 people.2992

11  For3754 unto you5213 is born5088 this day4594 in1722 the city4172 of David1138 a Savior,4990 which3739 is2076 Christ5547 the Lord.2962

12  And2532 this5124 shall be a sign4592 unto you;5213 Ye shall find2147 the babe1025 wrapped in swaddling clothes,4683 lying2749 in1722 a manger.5336

13  And2532 suddenly1810 there was1096 with4862 the3588 angel32 a multitude4128 of the heavenly3770 host4756 praising134 God,2316 and2532 saying,3004

14  Glory1391 to God2316 in1722 the highest,5310 and2532 on1909 earth1093 peace,1515 good will2107 toward1722 men.444

15  And2532 it came to pass,1096 as5613 the3588 angels32 were gone away565 from575 them846 into1519 heaven,3772 444 the3588 shepherds4166 said2036 one to another,240 4314 Let us now go1330 even1211 unto2193 Bethlehem,965 and2532 see1492 this5124 thing4487 which is come to pass,1096 which3739 the3588 Lord2962 hath made known1107 unto us.2254

16  And2532 they came2064 with haste,4692 and2532 found429 5037 Mary,3137 and2532 Joseph,2501 and2532 the3588 babe1025 lying2749 in1722 a manger.5336

17  And1161 when they had seen1492 it, they made known1232 abroad4012 the3588 saying4487 which was told2980 them846 concerning4012 this5127 child.3813

18  And2532 all3956 they that heard191 it wondered2296 at4012 those things which were told2980 them846 by5259 the3588 shepherds.4166

19  But1161 Mary3137 kept4933 all3956 these5023 things,4487 and pondered4820 them in1722 her848 heart.2588

20  And2532 the3588 shepherds4166 returned,1994 glorifying1392 and2532 praising134 God2316 for1909 all3956 the things that3739 they had heard191 and2532 seen,1492 as2531 it was told2980 unto4314 them.846

21  And2532 when3753 eight3638 days2250 were accomplished4130 for the circumcising4059 of the3588 child,3813 2532 his846 name3686 was called2564 JESUS,2424 which was so named2564 of5259 the3588 angel32 before4253 he846 was conceived4815 in1722 the3588 womb.2836

22  And2532 when3753 the3588 days2250 of her846 purification2512 according2596 to the3588 law3551 of Moses3475 were accomplished,4130 they brought321 him846 to1519 Jerusalem,2414 to present3936 him to the3588 Lord;2962

23  (As2531 it is written1125 in1722 the law3551 of the Lord,2962 Every3956 male730 that openeth1272 the womb3388 shall be called2564 holy40 to the3588 Lord;)2962

24  And2532 to offer1325 a sacrifice2378 according2596 to that which is said2046 in1722 the law3551 of the Lord,2962 A pair2201 of turtledoves,5167 or2228 two1417 young3502 pigeons.4058

25  And,2532 behold,2400 there was2258 a man444 in1722 Jerusalem,2419 whose3739 name3686 was Simeon;4826 and2532 the same3778 man444 was just1342 and2532 devout,2126 waiting for4327 the consolation3874 of Israel:2474 and2532 the Holy40 Ghost4151 was2258 upon1909 him.846

26  And2532 it was2258 revealed5537 unto him846 by5259 the3588 Holy40 Ghost,4151 that he should not3361 see1492 death,2288 before4250 he had seen1492 the Lord's2962 Christ.5547

27  And2532 he came2064 by1722 the3588 Spirit4151 into1519 the3588 temple:2411 and2532 when the3588 parents1118 brought in1521 the3588 child3813 Jesus,2424 to do4160 for4012 him846 after2596 the3588 custom1480 of the3588 law,3551

28  Then2532 took he him up1209 846 846 in1519 his848 arms,43 and2532 blessed2127 God,2316 and2532 said,2036

29  Lord,1203 now3568 lettest thou thy4675 servant1401 depart630 in1722 peace,1515 according2596 to thy4675 word:4487

30  For3754 mine3450 eyes3778 have seen1492 thy4675 salvation,4992

31  Which3739 thou hast prepared2090 before2596 the face4383 of all3956 people;2992

32  A light5457 to1519 lighten602 the Gentiles,1484 and2532 the glory1391 of thy4675 people2992 Israel.2474

33  And2532 Joseph2501 and2532 his846 mother3384 marveled2258 2296 at1909 those things which were spoken2980 of4012 him.846

34  And2532 Simeon4826 blessed2127 them,846 and2532 said2036 unto4314 Mary3137 his846 mother,3384 Behold,2400 this3778 child is set2749 for1519 the fall4431 and2532 rising again386 of many4183 in1722 Israel;2474 and2532 for1519 a sign4592 which shall be spoken against;483

35  (Yea,1161 a846 sword4501 shall pierce through1330 thy own846 soul5590 also,)2532 that3704 the thoughts1261 of1537 many4183 hearts2588 may be revealed.601 302

36  And2532 there was2258 one Anna,451 a prophetess,4398 the daughter2364 of Phanuel,5323 of1537 the tribe5443 of Asher:768 she3778 was of a great age,4260 1722 4183 2250 and had lived2198 with3326 a husband435 seven2033 years2094 from575 her848 virginity;3932

37  And2532 she3778 was a widow5503 of about5613 fourscore and and four3589 5064 years,2094 which3739 departed868 not3756 from575 the3588 temple,2411 but served3000 God with fastings3521 and2532 prayers1162 night3571 and2532 day.2250

38  And2532 she3778 coming2186 in that instant846 5610 gave thanks437 likewise unto the3588 Lord,2962 and2532 spake2980 of4012 him846 to all3956 them that looked for4327 redemption3085 in1722 Jerusalem.2419

39  And2532 when5613 they had performed5055 all things537 according2596 to the3588 law3551 of the Lord,2962 they returned5290 into1519 Galilee,1056 to1519 their own848 city4172 Nazareth.3478

40  And1161 the3588 child3813 grew,837 and2532 waxed strong2901 in spirit,4151 filled4137 with wisdom:4678 and2532 the grace5485 of God2316 was2258 upon1909 him.846

41  Now2532 his846 parents1118 went4198 to1519 Jerusalem2419 every year2596 2094 at the3588 feast1859 of the3588 passover.3957

42  And2532 when3753 he was1096 twelve years old,1427 2094 they846 went up305 to1519 Jerusalem2414 after2596 the3588 custom1485 of the3588 feast.1859

43  And2532 when they had fulfilled5048 the3588 days,2250 as they846 returned,5290 the3588 child3816 Jesus2424 tarried behind5278 in1722 Jerusalem;2419 and2532 Joseph2501 and2532 his846 mother3384 knew1097 not3756 of it.

44  But1161 they, supposing3543 him846 to have been1511 in1722 the3588 company,4923 went2064 a day's2250 journey;3598 and2532 they sought327 him846 among1722 their kinsfolk4773 and2532 1722 acquaintance.1110

45  And2532 when they found2147 him846 not,3361 they turned back again5290 to1519 Jerusalem,2419 seeking2212 him.846

46  And2532 it came to pass,1096 that after3326 three5140 days2250 they found2147 him846 in1722 the3588 temple,2411 sitting2516 in1722 the midst3319 of the3588 doctors,1320 both2532 hearing191 them,846 and2532 asking them questions.1905 846

47  And1161 all3956 that heard191 him846 were astonished1839 at1909 his846 understanding4907 and2532 answers.612

48  And2532 when they saw1492 him,846 they were amazed:1605 and2532 his846 mother3384 said2036 unto4314 him,846 Son,5043 why5101 hast thou thus3779 dealt4160 with us?2254 behold,2400 thy4675 father3962 and I2504 have sought2212 thee4571 sorrowing.3600

49  And2532 he said2036 unto4314 them,846 How5101 is it that3754 ye sought2212 me?3165 wist1492 ye not3756 that3754 I3165 must1163 be1511 about1722 my3450 Father's business?3588 3962

50  And2532 they846 understood4920 not3756 the3588 saying4487 which3739 he spake2980 unto them.846

51  And2532 he went down2597 with3326 them,846 and2532 came2064 to1519 Nazareth,3478 and2532 was2258 subject unto5293 them:846 but2532 his846 mother3384 kept1301 all3956 these5023 sayings4487 in1722 her848 heart.2588

52  And2532 Jesus2424 increased4298 in wisdom4678 and2532 stature,2244 and2532 in favor5485 with3844 God2316 and2532 man.444

Vul

1 Factum est autem in diebus illis, exiit edictum a Cæsare Augusto ut describeretur universus orbis.

2 Hæc descriptio prima facta est a præside Syriæ Cyrino:

3 et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem.

4 Ascendit autem et Joseph a Galilæa de civitate Nazareth in Judæam, in civitatem David, quæ vocatur Bethlehem: eo quod esset de domo et familia David,

5 ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore prægnante.

6 Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret.

7 Et peperit filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in præsepio: quia non erat eis locus in diversorio.

8 Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem suum.

9 Et ecce angelus Domini stetit juxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos, et timuerunt timore magno.

10 Et dixit illis angelus: Nolite timere: ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo:

11 quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David.

12 Et hoc vobis signum: invenietis infantem pannis involutum, et positum in præsepio.

13 Et subito facta est cum angelo multitudo militiæ cælestis laudantium Deum, et dicentium:

14 [Gloria in altissimis Deo,
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.]

15 Et factum est, ut discesserunt ab eis angeli in cælum: pastores loquebantur ad invicem: Transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis.

16 Et venerunt festinantes: et invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem positum in præsepio.

17 Videntes autem cognoverunt de verbo, quod dictum erat illis de puero hoc.

18 Et omnes qui audierunt, mirati sunt: et de his quæ dicta erant a pastoribus ad ipsos.

19 Maria autem conservabat omnia verba hæc, conferens in corde suo.

20 Et reversi sunt pastores glorificantes et laudantes Deum in omnibus quæ audierant et viderant, sicut dictum est ad illos.

21 Et postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus, quod vocatum est ab angelo priusquam in utero conciperetur.

22 Et postquam impleti sunt dies purgationis ejus secundum legem Moysi, tulerunt illum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino,

23 sicut scriptum est in lege Domini: Quia omne masculinum adaperiens vulvam, sanctum Domino vocabitur:

24 et ut darent hostiam secundum quod dictum est in lege Domini, par turturum, aut duos pullos columbarum.

25 Et ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon, et homo iste justus, et timoratus, exspectans consolationem Israël: et Spiritus Sanctus erat in eo.

26 Et responsum acceperat a Spiritu Sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini.

27 Et venit in spiritu in templum. Et cum inducerent puerum Jesum parentes ejus, ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo,

28 et ipse accepit eum in ulnas suas: et benedixit Deum, et dixit:

29 [Nunc dimittis servum tuum Domine,
secundum verbum tuum in pace:

30 quia viderunt oculi mei salutare tuum,

31 quod parasti ante faciem omnium populorum:

32 lumen ad revelationem gentium,
et gloriam plebis tuæ Israël.]

33 Et erat pater ejus et mater mirantes super his quæ dicebantur de illo.

34 Et benedixit illis Simeon, et dixit ad Mariam matrem ejus: Ecce positus est hic in ruinam et in resurrectionem multorum in Israël, et in signum cui contradicetur:

35 et tuam ipsius animam pertransibit gladius ut revelentur ex multis cordibus cogitationes.

36 Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel, de tribu Aser: hæc processerat in diebus multis, et vixerat cum viro suo annis septem a virginitate sua.

37 Et hæc vidua usque ad annos octoginta quatuor: quæ non discedebat de templo, jejuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die.

38 Et hæc, ipsa hora superveniens, confitebatur Domino: et loquebatur de illo omnibus, qui exspectabant redemptionem Israël.

39 Et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, reversi sunt in Galilæam in civitatem suam Nazareth.

40 Puer autem crescebat, et confortabatur plenus sapientia: et gratia Dei erat in illo.

41 Et ibant parentes ejus per omnes annos in Jerusalem, in die solemni Paschæ.

42 Et cum factus esset annorum duodecim, ascendentibus illis Jerosolymam secundum consuetudinem diei festi,

43 consummatisque diebus, cum redirent, remansit puer Jesus in Jerusalem, et non cognoverunt parentes ejus.

44 Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos et notos.

45 Et non invenientes, regressi sunt in Jerusalem, requirentes eum.

46 Et factum est, post triduum invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem eos.

47 Stupebant autem omnes qui eum audiebant, super prudentia et responsis ejus.

48 Et videntes admirati sunt. Et dixit mater ejus ad illum: Fili, quid fecisti nobis sic? ecce pater tuus et ego dolentes quærebamus te.

49 Et ait ad illos: Quid est quod me quærebatis? nesciebatis quia in his quæ Patris mei sunt, oportet me esse?

50 Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad eos.

51 Et descendit cum eis, et venit Nazareth: et erat subditus illis. Et mater ejus conservabat omnia verba hæc in corde suo.

52 Et Jesus proficiebat sapientia, et ætate, et gratia apud Deum et homines.


Next: Luke 3