Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 3

GNT

1 ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας τιβερίου καίσαρος, ἡγεμονεύοντος ποντίου πιλάτου τῆς ἰουδαίας, καὶ τετρααρχοῦντος τῆς γαλιλαίας ἡρῴδου, φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος τῆς ἰτουραίας καὶ τραχωνίτιδος χώρας, καὶ λυσανίου τῆς ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος,

2 ἐπὶ ἀρχιερέως ἅννα καὶ καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ ἰωάννην τὸν ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.

3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν [τὴν] περίχωρον τοῦ ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,

4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων ἠσαΐου τοῦ προφήτου, φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·

6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.

7 ἔλεγεν οὗν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;

8 ποιήσατε οὗν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας· καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῶ ἀβραάμ.

9 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὗν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

10 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες, τί οὗν ποιήσωμεν;

11 ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς, ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῶ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.

12 ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν, διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν;

13 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.

14 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες, τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς, μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.

15 προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,

16 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ ἰωάννης, ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὖ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·

17 οὖ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

18 πολλὰ μὲν οὗν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν·

19 ὁ δὲ ἡρῴδης ὁ τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ ἡρῴδης,

20 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν [καὶ] κατέκλεισεν τὸν ἰωάννην ἐν φυλακῇ.

21 ἐγένετο δὲ ἐν τῶ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν

22 καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῶ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

23 καὶ αὐτὸς ἦν ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα, ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, ἰωσὴφ τοῦ ἠλὶ

24 τοῦ μαθθὰτ τοῦ λευὶ τοῦ μελχὶ τοῦ ἰανναὶ τοῦ ἰωσὴφ

25 τοῦ ματταθίου τοῦ ἀμὼς τοῦ ναοὺμ τοῦ ἑσλὶ τοῦ ναγγαὶ

26 τοῦ μάαθ τοῦ ματταθίου τοῦ σεμεῒν τοῦ ἰωσὴχ τοῦ ἰωδὰ

27 τοῦ ἰωανὰν τοῦ ῥησὰ τοῦ ζοροβαβὲλ τοῦ σαλαθιὴλ τοῦ νηρὶ

28 τοῦ μελχὶ τοῦ ἀδδὶ τοῦ κωσὰμ τοῦ ἐλμαδὰμ τοῦ ἢρ

29 τοῦ ἰησοῦ τοῦ ἐλιέζερ τοῦ ἰωρὶμ τοῦ μαθθὰτ τοῦ λευὶ

30 τοῦ συμεὼν τοῦ ἰούδα τοῦ ἰωσὴφ τοῦ ἰωνὰμ τοῦ ἐλιακὶμ

31 τοῦ μελεὰ τοῦ μεννὰ τοῦ ματταθὰ τοῦ ναθὰμ τοῦ δαυὶδ

32 τοῦ ἰεσσαὶ τοῦ ἰωβὴδ τοῦ βόος τοῦ σαλὰ τοῦ ναασσὼν

33 τοῦ ἀμιναδὰβ τοῦ ἀδμὶν τοῦ ἀρνὶ τοῦ ἑσρὼμ τοῦ φάρες τοῦ ἰούδα

34 τοῦ ἰακὼβ τοῦ ἰσαὰκ τοῦ ἀβραὰμ τοῦ θάρα τοῦ ναχὼρ

35 τοῦ σεροὺχ τοῦ ῥαγαὺ τοῦ φάλεκ τοῦ ἔβερ τοῦ σαλὰ

36 τοῦ καϊνὰμ τοῦ ἀρφαξὰδ τοῦ σὴμ τοῦ νῶε τοῦ λάμεχ

37 τοῦ μαθουσαλὰ τοῦ ἑνὼχ τοῦ ἰάρετ τοῦ μαλελεὴλ τοῦ καϊνὰμ

38 τοῦ ἐνὼς τοῦ σὴθ τοῦ ἀδὰμ τοῦ θεοῦ.

KJV

1  Now1161 in1722 the fifteenth4003 year2094 of the3588 reign2231 of Tiberius5086 Caesar,2541 Pontius4194 Pilate4091 being governor2230 of Judea,2449 and2532 Herod2264 being tetrarch5075 of Galilee,1056 and1161 his846 brother80 Philip5376 tetrarch5075 of Ituraea2484 and2532 of the region5561 of Trachonitis,5139 and2532 Lysanias3078 the tetrarch5075 of Abilene,9

2  Annas452 and2532 Caiaphas2533 being the high priests,1909 749 the word4487 of God2316 came1096 unto1909 John2491 the3588 son5207 of Zacharias2197 in2197 the3588 wilderness.2048

3  And2532 he came2064 into1519 all3956 the3588 country about4066 Jordan,2446 preaching2784 the baptism908 of repentance3341 for1519 the remission859 of sins;266

4  As5613 it is written1125 in1722 the book976 of the words3056 of Isaiah2268 the3588 prophet,4396 saying,3004 The voice5456 of one crying994 in1722 the3588 wilderness,2048 Prepare2090 ye the3588 way3598 of the Lord,2962 make4160 his846 paths5147 straight.2117

5  Every3956 valley5327 shall be filled,4137 and2532 every3956 mountain3735 and2532 hill1015 shall be brought low;5013 and2532 the3588 crooked4646 shall be made2071 straight,2117 and2532 the3588 rough ways5138 shall be1519 3598 made smooth;3006

6  And2532 all3956 flesh4561 shall see3700 the3588 salvation4992 of God.2316

7  Then3767 said3004 he to the multitude3793 that came forth1607 to be baptized907 of5259 him,846 O generation1081 of vipers,2191 who5101 hath warned5263 you5213 to flee5343 from575 the3588 wrath3709 to come?3195

8  Bring forth4160 therefore3767 fruits2590 worthy514 of repentance,3341 and2532 begin756 not3361 to say3004 within1722 yourselves,1438 We have2192 Abraham11 to our father:3962 for1063 I say3004 unto you,5213 That3754 God2316 is able1410 of1537 these5130 stones3037 to raise up1453 children5043 unto Abraham.11

9  And1161 now2235 also2532 the3588 axe513 is laid2749 unto4314 the3588 root4491 of the3588 trees:1186 every3956 tree1186 therefore3767 which bringeth not forth4160 3361 good2570 fruit2590 is hewn down,1581 and2532 cast906 into1519 the fire.4442

10  And2532 the3588 people3793 asked1905 him,846 saying,3004 What5101 shall we do4160 then?3767

11  He1161 answereth611 and saith3004 unto them,846 He that hath2192 two1417 coats,5509 let him impart3330 to him that hath2192 none;3361 and2532 he that hath2192 meat,1033 let him do4160 likewise.3668

12  Then1161 came2064 also2532 publicans5057 to be baptized,907 and2532 said2036 unto4314 him,846 Master,1320 what5101 shall we do?4160

13  And1161 he3588 said2036 unto4314 them,846 Exact4238 no3367 more4119 than3844 that which is appointed1299 you.5213

14  And1161 the soldiers4754 likewise2532 demanded1905 of him,846 saying,3004 And2532 what5101 shall we2248 do?4160 And2532 he said2036 unto4314 them,846 Do violence1286 to no man,3367 neither3366 accuse any falsely;4811 and2532 be content714 with your5216 wages.3800

15  And1161 as the3588 people2992 were in expectation,4328 and2532 all men3956 mused1260 in1722 their848 hearts2588 of4012 John,2491 whether he were the Christ, or not;3379 846 1498 3588 5547

16  John2491 answered,611 saying3004 unto them all,537 I1473 indeed3303 baptize907 you5209 with water;5204 but1161 one mightier2478 than I3450 cometh,2064 the3588 latchet2438 of whose3739 shoes5266 I am1510 not3756 worthy2425 to unloose:3089 he846 shall baptize907 you5209 with1722 the Holy40 Ghost4151 and2532 with fire:4442

17  Whose3739 fan4425 is in1722 his846 hand,5495 and2532 he will thoroughly purge1245 his848 floor,257 and2532 will gather4863 the3588 wheat4621 into1519 his848 garner;596 but1161 the3588 chaff892 he will burn2618 with fire4442 unquenchable.762

18  And2532 3767 3303 many4183 other things2087 in his exhortation3870 preached2097 he unto the3588 people.2992

19  But1161 Herod2264 the3588 tetrarch,5076 being reproved1651 by5259 him846 for4012 Herodias2266 his846 brother80 Philip's5376 wife,1135 and2532 for4012 all3956 the evils4190 which3739 Herod2264 had done,4160

20  Added4369 yet2532 this5124 above1909 all,3956 that2532 he shut up2623 John2491 in1722 prison.5438

21  Now1161 when all537 the3588 people2992 were baptized,907 it came to pass,1096 that Jesus2424 also2532 being baptized,907 and2532 praying,4336 the3588 heaven3772 was opened,455

22  And2532 the3588 Holy40 Ghost4151 descended2597 in a bodily4984 shape1491 like5616 a dove4058 upon1909 him,846 and2532 a voice5456 came1096 from1537 heaven,3772 which said,3004 Thou4771 art1488 my3450 beloved27 Son;5207 in1722 thee4671 I am well pleased.2106

23  And2532 Jesus2424 himself846 began756 to be2258 about5616 thirty years of age5144 2094 being5607 (as5613 was supposed)3543 the3588 son5207 of Joseph,2501 which was the son of Heli,2242

24  Which was the son of Matthat,3158 which was the son of Levi,3017 which was the son of Melchi,3197 which was the son of Janna,2388 which was the son of Joseph,2501

25  Which was the son of Mattathias,3161 which was the son of Amos,301 which was the son of Naum,3486 which was the son of Esli,2069 which was the son of Nagge,3477

26  Which was the son of Maath,3092 which was the son of Mattathias,3161 which was the son of Semei,4584 which was the son of Joseph,2501 which was the son of Judah,2455

27  Which was the son of Joanna,2490 which was the son of Rhesa,4488 which was the son of Zorobabel,2216 which was the son of Shealtiel,4528 which was the son of Neri,3518

28  Which was the son of Melchi,3197 which was the son of Addi,78 which was the son of Cosam,2973 which was the son of Elmodam,1678 which was the son of Er,2262

29  Which was the son of Jose,2499 which was the son of Eliezer,1663 which was the son of Jorim,2497 which was the son of Matthat,3158 which was the son of Levi,3017

30  Which was the son of Simeon,4826 which was the son of Judah,2455 which was the son of Joseph,2501 which was the son of Jonan,2494 which was the son of Eliakim,1662

31  Which was the son of Melea,3190 which was the son of Menan,3104 which was the son of Mattatha,3160 which was the son of Nathan,3481 which was the son of David,1138

32  Which was the son of Jesse,2421 which was the son of Obed,5601 which was the son of Boaz,1003 which was the son of Salmon,4533 which was the son of Naasson,3476

33  Which was the son of Aminadab,284 which was the son of Aram,689 which was the son of Esrom,2074 which was the son of Phares,5329 which was the son of Judah,2455

34  Which was the son of Jacob,2384 which was the son of Isaac,2464 which was the son of Abraham,11 which was the son of Terah,2291 which was the son of Nahor,3493

35  Which was the son of Serug,4562 which was the son of Reu,4466 which was the son of Phalec,5317 which was the son of Heber,1443 which was the son of Sala,4527

36  Which was the son of Cainan,2536 which was the son of Arphaxad,742 which was the son of Shem,4590 which was the son of Noah,3575 which was the son of Lamech,2984

37  Which was the son of Methuselah,3103 which was the son of Enoch,1802 which was the son of Jared,2391 which was the son of Maleleel,3121 which was the son of Cainan,2536

38  Which was the son of Enos,1800 which was the son of Seth,4589 which was the son of Adam,76 which was the son of God.2316

Vul

1 Anno autem quintodecimo imperii Tiberii Cæsaris, procurante Pontio Pilato Judæam, tetrarcha autem Galiææ Herode, Philippo autem fratre ejus tetrarcha Iturææ, et Trachonitidis regionis, et Lysania Abilinæ tetrarcha,

2 sub principibus sacerdotum Anna et Caipha: factum est verbum Domini super Joannem, Zachariæ filium, in deserto.

3 Et venit in omnem regionem Jordanis, prædicans baptismum pœnitentiæ in remissionem peccatorum,

4 sicut scriptum est in libro sermonum Isaiæ prophetæ: [Vox clamantis in deserto:
Parate viam Domini; rectas facite semitas ejus:

5 omnis vallis implebitur,
et omnis mons, et collis humiliabitur:
et erunt prava in directa, et aspera in vias planas:

6 et videbit omnis caro salutare Dei.]

7 Dicebat ergo ad turbas quæ exibant ut baptizarentur ab ipso: Genimina viperarum, quis ostendit vobis fugere a ventura ira?

8 Facite ergo fructus dignos pœnitentiæ, et ne cœperitis dicere: Patrem habemus Abraham. Dico enim vobis quia potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahæ.

9 Jam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor non faciens fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur.

10 Et interrogabant eum turbæ, dicentes: Quid ergo faciemus?

11 Respondens autem dicebat illis: Qui habet duas tunicas, det non habenti: et qui habet escas, similiter faciat.

12 Venerunt autem et publicani ut baptizarentur, et dixerunt ad illum: Magister, quid faciemus?

13 At ille dixit ad eos: Nihil amplius, quam quod constitutum est vobis, faciatis.

14 Interrogabant autem eum et milites, dicentes: Quid faciemus et nos? Et ait illis: Neminem concutiatis, neque calumniam faciatis: et contenti estote stipendiis vestris.

15 Existimante autem populo, et cogitantibus omnibus in cordibus suis de Joanne, ne forte ipse esset Christus,

16 respondit Joannes, dicens omnibus: Ego quidem aqua baptizo vos: veniet autem fortior me, cujus non sum dignus solvere corrigiam calceamentorum ejus: ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni:

17 cujus ventilabrum in manu ejus, et purgabit aream suam, et congregabit triticum in horreum suum, paleas autem comburet igni inextinguibili.

18 Multa quidem et alia exhortans evangelizabat populo.

19 Herodes autem tetrarcha cum corriperetur ab illo de Herodiade uxore fratris sui, et de omnibus malis quæ fecit Herodes,

20 adjecit et hoc super omnia, et inclusit Joannem in carcere.

21 Factum est autem cum baptizaretur omnis populus, et Jesu baptizato, et orante, apertum est cælum:

22 et descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut columba in ipsum: et vox de cælo facta est: Tu es filius meus dilectus, in te complacui mihi.

23 Et ipse Jesus erat incipiens quasi annorum triginta, ut putabatur, filius Joseph, qui fuit Heli, qui fuit Mathat,

24 qui fuit Levi, qui fuit Melchi, qui fuit Janne, qui fuit Joseph,

25 qui fuit Mathathiæ, qui fuit Amos, qui fuit Nahum, qui fuit Hesli, qui fuit Nagge,

26 qui fuit Mahath, qui fuit Mathathiæ, qui fuit Semei, qui fuit Joseph, qui fuit Juda,

27 qui fuit Joanna, qui fuit Resa, qui fuit Zorobabel, qui fuit Salatheil, qui fuit Neri,

28 qui fuit Melchi, qui fuit Addi, qui fuit Cosan, qui fuit Elmadan, qui fuit Her,

29 qui fuit Jesu, qui fuit Eliezer, qui fuit Jorim, qui fuit Mathat, qui fuit Levi,

30 qui fuit Simeon, qui fuit Juda, qui fuit Joseph, qui fuit Jona, qui fuit Eliakim,

31 qui fuit Melea, qui fuit Menna, qui fuit Mathatha, qui fuit Natham, qui fuit David,

32 qui fuit Jesse, qui fuit Obed, qui fuit Booz, qui fuit Salmon, qui fuit Naasson,

33 qui fuit Aminadab, qui fuit Aram, qui fuit Esron, qui fuit Phares, qui fuit Judæ,

34 qui fuit Jacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abrahæ, qui fuit Thare, qui fuit Nachor,

35 qui fuit Sarug, qui fuit Ragau, qui fuit Phaleg, qui fuit Heber, qui fuit Sale,

36 qui fuit Cainan, qui fuit Arphaxad, qui fuit Sem, qui fuit Noë, qui fuit Lamech,

37 qui fuit Methusale, qui fuit Henoch, qui fuit Jared, qui fuit Malaleel, qui fuit Cainan,

38 qui fuit Henos, qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei.


Next: Luke 4