Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 2, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 122

p. 123

EOLAS BUN DEIRG [181]

RED WATER CHARM

 

 

p. 122

 

p. 123

T

TA mis a nis air leirg,
Traogh’ fraoich is feirg,
Deanamh eolas a bhun deirg,
     Dh’ an bho bhailg dhuibh.

Air bhliochd, air bhlachd, air bhlath,
Air omhan agus ais,
Air slaman agus slaig,
     Air im, air cais, air gruth.

Air aghar agus agh,
Air damhair agus dair,
Air taghar agus tan,
     Air rathaich agus ruth.

Naoi tobraiche Mhic-an-Lir,
Cobhair ort a shil,
Casg a chur air t-fhuil,
Ruith a chur air t-fhual,
     A bho bhuar, dhubh.

         Muir mor,
         Eas ruadh,
         Casg fuil,
         Ruith fual.

 

I AM now on the plain,
Reducing wrath and fury,
Making the charm of the red water,
     To the beauteous black cow.

For milk, for milk substance, for milk produce,
For whisked whey, for milk riches,
For curdled milk, for milk plenty,
     For butter, for cheese, for curds.

For progeny and prosperity,
For rutting time and rutting,
For desire and kine,
     For passion and prosperity.

The nine wells of Mac-Lir,
Relief on thee to pour,
Put stop to thy blood,
Put run to thy urine,
     Thou cow of cows, black cow.

         Great sea,
         Red cascade,
         Stop blood,
         Flow urine.

 


Next: 182. The Gravel Charm. Eolas A Ghalar Fhuail