Sacred Texts  Legends/Sagas  Celtic  Carmina Gadelica  Index  Previous  Next 
Buy this Book at Amazon.com


Carmina Gadelica, Volume 2, by Alexander Carmicheal, [1900], at sacred-texts.com


 

p. 18

p. 19

EOLAS AN T-SNIAMH [131]

CHARM FOR SPRAIN

 

p. 18

 

p. 19

CHAIDH Criosda ri croich,
Sgiuch cas eich;
Thainig Criosda ri lar,
Shlanaich a chas.

Mar a shlanaich sin
Gun slanaich seo,
Ma ’s e thoil a dheanamh,
A uchd Ti nan dul,
Agus Triuir na Trianaid,
     Ti nan dul,
     Triuir na Trianaid.

 

CHRIST went on the cross,
Sprained the leg of a horse;
Christ came to the ground,
Whole became the leg.

As that was made whole
May this become whole,
If His will be so to do,
Through the bosom of the God of life,
And of the Three of the Trinity,
     The God of life,
     The Three of Trinity.

 


Next: 132. Charm For Sprain. Eolas An T-Sniamh