Sacred Texts  Islam  Index 
Sūra XIII.: Ra’d, or Thunder.  Sūra XV.: Al-Hijr, or The Rocky Tract.

Hypertext Qur'an  Unicode  Palmer  Pickthall  Yusuf Ali English  Rodwell 

Sūra XIV.: Ibrāhīm, or Abraham.

Section 1 (1-6)
Section 2 (7-12)
Section 3 (13-21)
Section 4 (22-27)
Section 5 (28-34)
Section 6 (35-41)
Section 7 (42-52)