Sacred Texts  Islam  Index 
Sūra X.: Yūnus, or Jonah.  Sūra XII.: Yūsuf, or Joseph.

Hypertext Qur'an  Unicode  Palmer  Pickthall  Yusuf Ali English  Rodwell 

Sūra XI.: Hūd (The Prophet Hūd).

Section 1 (1-8)
Section 2 (9-24)
Section 3 (25-35)
Section 4 (36-49)
Section 5 (50-60)
Section 6 (61-68)
Section 7 (69-83)
Section 8 (84-95)
Section 9 (96-109)
Section 10 (110-123)