Sacred Texts  Islam  Index 
Sūra XI.: Hūd (The Prophet Hūd).  Sūra XIII.: Ra’d, or Thunder.

Hypertext Qur'an  Unicode  Palmer  Pickthall  Yusuf Ali English  Rodwell 

Sūra XII.: Yūsuf, or Joseph.

Section 1 (1-6)
Section 2 (7-20)
Section 3 (21-29)
Section 4 (30-35)
Section 5 (36-42)
Section 6 (43-49)
Section 7 (50-57)
Section 8 (58-68)
Section 9 (69-79)
Section 10 (80-93)
Section 11 (94-104)
Section 12 (105-111)