Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Danish Bible: Philemon

1:1 Paulus, Kristi Jesu Fange, og Broderen Timotheus til Filemon, vor elskede og Medarbejder,

1:2 og til Søsteren Appia og Arkippus, vor Medstrider, og Menigheden i dit Hus;

1:3 Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

1:4 Jeg takker min Gud altid, når jeg kommer dig i Hu i mine Bønner,

1:5 efterdi jeg hører om din Kærlighed og den Tro, som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige,

1:6 for at din Delagtighed i Troen må blive virksom for Kristus i Erkendelse af alt det gode, som er i eder.

1:7 Thi stor Glæde og Trøst har jeg fået af din Kærlighed, efterdi de helliges Hjerter ere blevne vederkvægede ved dig, Broder!

1:8 Derfor, endskønt jeg kunde med stor Frimodighed i Kristus befale dig det, som er tilbørligt,

1:9 så beder jeg dig dog hellere for Kærlighedens Skyld, sådan som jeg er, som den gamle Paulus, og nu tilmed Kristi Jesu Fange;

1:10 jeg beder dig for mit Barn, som jeg har avlet i mine Lænker, Onesimus,

1:11 ham, som tilforn var dig unyttig, men nu er nyttig både for dig og for mig, ham, som jeg sender dig tilbage,

1:12 ham, det er mit eget Hjerte.

1:13 Ham vilde jeg gerne beholde hos mig, for at han i dit Sted kunde tjene mig i Evangeliets Lænker.

1:14 Men, uden dit Samtykke vilde jeg intet gøre, for at din Godhed ikke skulde være som af Tvang, men af fri Villie.

1:15 Thi måske blev han derfor skilt fra dig en liden Tid, for at du kunde få ham igen til evigt Eje,

1:16 ikke mere som en Træl, men som mere end en Træl, som en elsket Broder, særlig for mig, men hvor meget mere for dig, både i Kødet og i Herren.

1:17 Dersom da du anser mig for din Medbroder, så modtag ham som mig!

1:18 Men har han gjort dig nogen Uret eller er dig noget skyldig, da før mig det til Regning!

1:19 Jeg, Paulus, skriver med min egen Hånd, jeg vil betale,for ikke at sige dig, at du desuden også skylder mig dig selv.

1:20 Ja, Broder! lad mig få Gavn af dig i Herren, vederkvæg mit Hjerte i Kristus!

1:21 I Tillid til din Lydighed skriver jeg til dig, idet jeg ved, at du vil gøre endog mere end det, jeg siger.

1:22 Men med det samme bered også Herberge for mig; thi jeg håber, at jeg ved eders Bønner skal skænkes eder.

1:23 Epafras, min medfangne i Kristus Jesus,

1:24 Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mine Medarbejdere, hilse dig.

1:25 Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eders Ånd!


Next: Hebrews