Sacred Texts  Bible  World Bible  Index  Previous  Next 

Croatian Bible: Ephesians

1:1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.

1:2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

1:3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.

1:4 Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim;

1:5 u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,

1:6 na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome

1:7 u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.

1:8 Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem

1:9 obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova

1:10 da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji.

1:11 U njemu, u kome i nama - predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje - u dio pade

1:12 da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

1:13 U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine - evanđelje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

1:14 koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja - na hvalu Slave njegove.

1:15 Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,

1:16 ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:

1:17 Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;

1:18 prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima

1:19 i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove

1:20 koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima

1:21 iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.

1:22 Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi,

1:23 koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

2:1 I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha

2:2 u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.

2:3 Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.

2:4 Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi,

2:5 nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! -

2:6 te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu:

2:7 da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.

2:8 Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!

2:9 Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.

2:10 Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

2:11 Spominjite se stoga da nekoć bijaste neznabošci u tijelu - neobrezanicima su vas zvali oni koji se zovu obrezani, rukom, na tijelu -

2:12 i da u ono vrijeme bijaste izvan Krista, udaljeni od građanstva izraelskoga, tuđi Savezima obećanja, bez nade bijaste i neznabošci na svijetu.

2:13 Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu - po Krvi Kristovoj.

2:14 Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.

2:15 Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka

2:16 te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo.

2:17 I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu,

2:18 jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.

2:19 Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji

2:20 nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus.

2:21 U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu.

2:22 U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.

3:1 Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane...

3:2 Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas:

3:3 objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah.

3:4 Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo,

3:5 koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima:

3:6 da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po evanđelju,

3:7 kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove.

3:8 Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova

3:9 i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori,

3:10 da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja

3:11 zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

3:12 U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.

3:13 Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša!

3:14 Zato prigibam koljena pred Ocem,

3:15 od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji:

3:16 neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka

3:17 da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni

3:18 mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina

3:19 te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.

3:20 Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti -

3:21 Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.

4:1 Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani!

4:2 Podnosite jedni druge u ljubavi;

4:3 trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!

4:4 Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!

4:5 Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst!

4:6 Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

4:7 A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.

4:8 Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima.

4:9 Ono "uzađe" - što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju?

4:10 Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni.

4:11 On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje

4:12 da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova

4:13 dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

4:14 da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.

4:15 Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,

4:16 od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.

4:17 Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive - u ispraznosti pameti njihove:

4:18 zamračena uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova.

4:19 Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću.

4:20 Vi pak ne naučiste tako Krista,

4:21 ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu:

4:22 da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,

4:23 a obnavljati se duhom svoje pameti

4:24 i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

4:25 Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima.

4:26 Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom

4:27 i ne dajite mjesta đavlu.

4:28 Tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim.

4:29 Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima.

4:30 I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja!

4:31 Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću!

4:32 Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

5:1 Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena

5:2 i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.

5:3 A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima!

5:4 Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne priliči, nego radije zahvaljivanje!

5:5 Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu.

5:6 Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.

5:7 Nemajte dakle ništa s njima!

5:8 Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite -

5:9 plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina -

5:10 i odlučite se za ono što je milo Gospodinu.

5:11 A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte,

5:12 jer što potajno čine, sramota je i govoriti.

5:13 A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je.

5:14 Zato veli: "Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetljet će ti Krist."

5:15 Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri!

5:16 Iskupljujte vrijeme jer dani su zli!

5:17 Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja!

5:18 I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego - punite se Duhom!

5:19 Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu!

5:20 Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!

5:21 Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!

5:22 Žene svojim muževima kao Gospodinu!

5:23 Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela.

5:24 Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!

5:25 Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju

5:26 da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ

5:27 te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane.

5:28 Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi.

5:29 Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu.

5:30 Doista, mi smo udovi njegova Tijela!

5:31 Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo.

5:32 Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu.

5:33 Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

6:1 Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno.

6:2 Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem:

6:3 da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.

6:4 A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!

6:5 Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.

6:6 Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju;

6:7 dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima,

6:8 znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.

6:9 I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.

6:10 Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.

6:11 Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.

6:12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

6:13 Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.

6:14 Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,

6:15 potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!

6:16 U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.

6:17 Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.

6:18 Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,

6:19 i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja

6:20 kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.

6:21 A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu.

6:22 Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.

6:23 Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!

6:24 Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista - u neraspadljivosti.


Next: Philippians