Sacred Texts  Bible  Index 
Polyglot  KJV  Sep:JsB  Tan  Vul 

Joshua A Index
  Previous  Next 

Septuagint: Joshua A Chapter 15

21 Καβσεηλ καὶ Εδραι καὶ Ιαγουρ

22 καὶ Κινα καὶ Διμωνα καὶ Αδαδα

23 καὶ Κεδες καὶ Ιθναζιφ

24 καὶ Τελεμ καὶ Βαλωθ

25 καὶ πόλις Ασερων αὕτη Ασωρ

26 Αμαμ καὶ Σαμαα καὶ Μωλαδα

27 καὶ Ασεργαδδα καὶ Βαιθφαλεθ

28 καὶ Ασαρσουλα καὶ Βηρσαβεε καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν

29 Βααλα καὶ Αυιμ καὶ Ασεμ

30 καὶ Ελθωδαδ καὶ Χασιλ καὶ Ερμα

31 καὶ Σικελεγ καὶ Μεδεβηνα καὶ Σανσαννα

32 καὶ Λαβωθ καὶ Σελεϊμ καὶ Ρεμμων πόλεις εἴκοσι καὶ ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

33 ἐν τῇ πεδινῇ Εσθαολ καὶ Σαραα καὶ Ασνα

34 καὶ Ραμεν καὶ Ζανω καὶ Αδιαθαϊμ καὶ Ηναϊμ

35 καὶ Ιεριμουθ καὶ Οδολλαμ καὶ Νεμρα καὶ Σωχω καὶ Αζηκα

36 καὶ Σαργαριμ καὶ Γαδηρα καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς πόλεις δέκα τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

37 Σενναν καὶ Αδασα καὶ Μαγδαλγαδ

38 καὶ Δαλααν καὶ Μασφα καὶ Ιεχθαηλ

39 καὶ Λαχις καὶ Βαζκαθ καὶ Αγλων

40 καὶ Χαββα καὶ Λαμας καὶ Χαθλως

41 καὶ Γαδηρωθ καὶ Βηθδαγων καὶ Νωμα καὶ Μακηδα πόλεις δεκαὲξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

42 Λεβνα καὶ Αθερ

43 καὶ Ιεφθα καὶ Ασεννα καὶ Νεσιβ

44 καὶ Κεϊλα καὶ Αχζιβ καὶ Μαρησα καὶ Εδωμ πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

45 Ακκαρων καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς

46 καὶ ἀπὸ Ακκαρων Ιεμναι καὶ πᾶσαι ὅσαι εἰσὶν πλησίον Ασδωδ καὶ αἱ κῶμαι

47 αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς Γάζα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς ἕως τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου καὶ ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη διορίζει

48 καὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ Σαφιρ καὶ Ιεθερ καὶ Σωχω

49 καὶ Ρεννα πόλις γραμμάτων αὕτη ἐστὶν Δαβιρ

50 καὶ Ανωβ καὶ Εσθεμω καὶ Ανιμ

51 καὶ Γοσομ καὶ Χιλουων καὶ Γηλων πόλεις δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

52 Ερεβ καὶ Εσαν καὶ Ρουμα

53 καὶ Ιανουμ καὶ Βαιθθαπφουε καὶ Αφακα

54 καὶ Χαμματα καὶ πόλις Αρβο αὕτη ἐστὶν Χεβρων καὶ Σιωρ πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

55 Μαων καὶ Χερμελ καὶ Ζιφ καὶ Ιεττα

56 καὶ Ιεζραελ καὶ Ιεκδααμ καὶ Ζανωακιμ

57 καὶ Γαβαα καὶ Θαμνα πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

58 Αλουλ καὶ Βαιθσουρ καὶ Γεδωρ

59 καὶ Μαρωθ καὶ Βαιθανωθ καὶ Ελθεκεν πόλεις ἓξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
Θεκω καὶ Εφραθα αὕτη ἐστὶν Βηθλεεμ καὶ Φαγωρ καὶ Αιταμ καὶ Κουλον καὶ Ταταμι καὶ Σωρης καὶ Καρεμ καὶ Γαλλιμ καὶ Βαιθηρ καὶ Μανοχω πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

60 Καριαθβααλ αὕτη πόλις Ιαριμ καὶ Αρεββα πόλεις δύο καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν

61 Βαδδαργις καὶ Βηθαραβα καὶ Μαδων καὶ Σοχοχα

62 καὶ Νεβσαν καὶ αἱ πόλεις ἁλῶν καὶ Ηνγαδδι πόλεις ἑπτὰ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν


Next: Joshua A Chapter 18