Sacred Texts  Bible  Index 
Polyglot  KJV  Sep:JsB  Tan  Vul 

Joshua A Index
  Previous  Next 

Septuagint: Joshua A Chapter 18

21 Βηθαγλα καὶ Αμεκκασις

22 καὶ Βαιθαραβα καὶ Σεμριμ καὶ Βηθηλ

23 καὶ Αυιμ καὶ Αφαρ καὶ Αφρα

24 καὶ Αικαρεν καὶ Καφηραμμιν καὶ Γαβαα πόλεις δώδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

25 Γαβαων καὶ Ραμα καὶ Βηρωθ

26 καὶ Μασφα καὶ Χεφιρα καὶ Αμωσα

27 καὶ Ρεκεμ καὶ Ιερφαηλ καὶ Θαραλα

28 καὶ Σηλαλεφ καὶ Ιεβους αὕτη ἐστὶν Ιερουσαλημ καὶ Γαβααθ καὶ πόλις Ιαριμ πόλεις δέκα τρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμιν κατὰ δήμους αὐτῶν


Next: Joshua A Chapter 19