Sacred Texts  Bible  Index 
1 Timothy Index
  Previous  Next 

1 Timothy 3

GNT

1 πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ.

2 δεῖ οὗν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν,

3 μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον,

4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος·

5 εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται;

6 μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου.

7 δεῖ δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου.

8 διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῶ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς,

9 ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει.

10 καὶ οὖτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες.

11 γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν.

12 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων·

13 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν χριστῶ ἰησοῦ.

14 ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐν τάχει·

15 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας.

16 καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ.

KJV

1  This is a true4103 saying,3056 If a man1536 desire3713 the office of a bishop,1984 he desireth1937 a good2570 work.2041

2  A bishop1985 then3767 must1163 be1511 blameless,423 the husband435 of one3391 wife,1135 vigilant,3524 sober,4998 of good behavior,2887 given to hospitality,5382 apt to teach;1317

3  Not3361 given to wine,3943 no3361 striker,4131 not3361 greedy of filthy lucre;146 but235 patient,1933 not a brawler,269 not covetous;866

4  One that ruleth4291 well2573 his own2398 house,3624 having2192 his children5043 in1722 subjection5292 with3326 all3956 gravity;4587

5  (For1161 if1487 a man5100 know1492 not3756 how to rule4291 his own2398 house,3624 how4459 shall he take care of1959 the church1577 of God?)2316

6  Not3361 a novice,3504 lest3363 being lifted up with pride5187 he fall1706 into1519 the condemnation2917 of the3588 devil.1228

7  Moreover1161 he846 must1163 2532 have2192 a good2570 report3141 of575 them which are without;1855 lest3363 he fall1706 into1519 reproach3680 and2532 the snare3803 of the3588 devil.1228

8  Likewise5615 must the deacons1249 be grave,4586 not3361 doubletongued,1351 not3361 given4337 to much4183 wine,3631 not3361 greedy of filthy lucre;146

9  Holding2192 the3588 mystery3466 of the3588 faith4102 in1722 a pure2513 conscience.4893

10  And2532 let these3778 also1161 first4412 be proved;1381 then1534 let them use the office of a deacon,1247 being5607 found blameless.410

11  Even so5615 must their wives1135 be grave,4586 not3361 slanderers,1228 sober,3524 faithful4103 in1722 all things.3956

12  Let the deacons1249 be2077 the husbands435 of one3391 wife,1135 ruling4291 their children5043 and2532 their own2398 houses3624 well.2573

13  For1063 they that have used the office of a deacon1247 well2573 purchase4046 to themselves1438 a good2570 degree,898 and2532 great4183 boldness3954 in1722 the faith4102 which3588 is in1722 Christ5547 Jesus.2424

14  These things5023 write1125 I unto thee,4671 hoping1679 to come2064 unto4314 thee4571 shortly:5032

15  But1161 if1437 I tarry long,1019 that2443 thou mayest know1492 how4459 thou oughtest1163 to behave thyself390 in1722 the house3624 of God,2316 which3748 is2076 the church1577 of the living2198 God,2316 the pillar4769 and2532 ground1477 of the3588 truth.225

16  And2532 without controversy3672 great3173 is2076 the3588 mystery3466 of godliness:2150 God2316 was manifest5319 in1722 the flesh,4561 justified1344 in1722 the Spirit,4151 seen3700 of angels,32 preached2784 unto1722 the Gentiles,1484 believed on4100 in1722 the world,2889 received up353 into1722 glory.1391

Vul

1 Fidelis sermo: si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat.

2 Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum, sobrium, prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem, doctorem,

3 non vinolentum, non percussorem, sed modestum: non litigiosum, non cupidum, sed

4 suæ domui bene præpositum: filios habentem subditos cum omni castitate.

5 Si quis autem domui suæ præesse nescit, quomodo ecclesiæ Dei diligentiam habebit?

6 Non neophytum: ne in superbiam elatus, in judicium incidat diaboli.

7 Oportet autem illum et testimonium habere bonum ab iis qui foris sunt, ut non in opprobrium incidat, et in laqueum diaboli.

8 Diaconos similiter pudicos, non bilingues, non multo vino deditos, non turpe lucrum sectantes:

9 habentes mysterium fidei in conscientia pura.

10 Et hi autem probentur primum: et sic ministrent, nullum crimen habentes.

11 Mulieres similiter pudicas, non detrahentes, sobrias, fideles in omnibus.

12 Diaconi sint unius uxoris viri, qui filiis suis bene præsint, et suis domibus.

13 Qui enim bene ministraverint, gradum bonum sibi acquirent, et multam fiduciam in fide, quæ est in Christo Jesu.

14 Hæc tibi scribo, sperans me ad te venire cito:

15 si autem tardavero, ut scias quomodo oporteat te in domo Dei conversari, quæ est ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis.

16 Et manifeste magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne, justificatum est in spiritu, apparuit angelis, prædicatum est gentibus, creditum est in mundo, assumptum est in gloria.


Next: 1 Timothy 4