Sacred Texts  Bible  Index 
1 Timothy Index
  Previous  Next 

1 Timothy 2

GNT

1 παρακαλῶ οὗν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων,

2 ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.

3 τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,

4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.

5 εἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος χριστὸς ἰησοῦς,

6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις·

7 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος _ ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδομαι _ διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ.

8 βούλομαι οὗν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ·

9 ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῶ πολυτελεῖ,

10 ἀλλ᾽ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν.

11 γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ·

12 διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ.

13 ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα εὕα·

14 καὶ ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν.

15 σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῶ μετὰ σωφροσύνης.

KJV

1  I exhort3870 therefore,3767 that, first4412 of all,3956 supplications,1162 prayers,4335 intercessions,1783 and giving of thanks,2169 be made4160 for5228 all3956 men;444

2  For5228 kings,935 and2532 for all3956 that are5607 in1722 authority;5247 that2443 we may lead1236 a quiet2263 and2532 peaceable2272 life979 in1722 all3956 godliness2150 and2532 honesty.4587

3  For1063 this5124 is good2570 and2532 acceptable587 in the sight1799 of God2316 our2257 Savior;4990

4  Who3739 will2309 have all3956 men444 to be saved,4982 and2532 to come2064 unto1519 the knowledge1922 of the truth.225

5  For1063 there is one1520 God,2316 and2532 one1520 mediator3316 between God2316 and2532 men,444 the man444 Christ5547 Jesus;2424

6  Who gave1325 himself1438 a ransom487 for5228 all,3956 to be testified3142 in due2398 time.2540

7  Whereunto1519 3739 I1473 am ordained5087 a preacher,2783 and2532 an apostle,652 (I speak3004 the truth225 in1722 Christ,5547 and lie5574 not;)3756 a teacher1320 of the Gentiles1484 in1722 faith4102 and2532 verity.225

8  I will1014 therefore3767 that men435 pray4336 every3956 where,5117 lifting up1869 holy3741 hands,5495 without5565 wrath3709 and2532 doubting.1261

9  In like manner5615 also,2532 that women1135 adorn2885 themselves1438 in1722 modest2887 apparel,2689 with3326 shamefacedness127 and2532 sobriety;4997 not3361 with1722 braided hair,4117 or2228 gold,5557 or2228 pearls,3135 or2228 costly4185 array.2441

10  But235 (which3739 becometh4241 women1135 professing1861 godliness)2317 with1223 good18 works.2041

11  Let the woman1135 learn3129 in1722 silence2271 with1722 all3956 subjection.5292

12  But1161 I suffer2010 not3756 a woman1135 to teach,1321 nor3761 to usurp authority over831 the man,435 but235 to be1511 in1722 silence.2271

13  For1063 Adam76 was first4413 formed,4111 then1534 Eve.2096

14  And2532 Adam76 was not3756 deceived,538 but1161 the3588 woman1135 being deceived538 was1096 in1722 the transgression.3847

15  Notwithstanding1161 she shall be saved4982 in1223 childbearing,5042 if1437 they continue3306 in1722 faith4102 and2532 charity26 and2532 holiness38 with3326 sobriety.4997

Vul

1 Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones, pro omnibus hominibus:

2 pro regibus, et omnibus qui in sublimitate sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate, et castitate:

3 hoc enim bonum est, et acceptum coram Salvatore nostro Deo,

4 qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire.

5 Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum homo Christus Jesus:

6 qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus, testimonium temporibus suis:

7 in quo positus sum ego prædicator, et Apostolus (veritatem dico, non mentior) doctor gentium in fide, et veritate.

8 Volo ergo viros orare in omni loco, levantes puras manus sine ira et disceptatione.

9 Similiter et mulieres in habitu ornato, cum verecundia et sobrietate ornantes se, et non in tortis crinibus, aut auro, aut margaritas, vel veste pretiosa:

10 sed quod decet mulieres, promittentes pietatem per opera bona.

11 Mulier in silentio discat cum omni subjectione.

12 Docere autem mulierem non permitto, neque dominari in virum: sed esse in silentio.

13 Adam enim primus formatus est: deinde Heva:

14 et Adam non est seductus: mulier autem seducta in prævaricatione fuit.

15 Salvabitur autem per filiorum generationem, si permanserit in fide, et dilectione, et sanctificatione cum sobrietate.


Next: 1 Timothy 3