Sacred Texts  Bible  Index 
1 Timothy Index
  Previous  Next 

1 Timothy 1

GNT

1 παῦλος ἀπόστολος χριστοῦ ἰησοῦ κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν

2 τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ χριστοῦ ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

3 καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν

4 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει·

5 τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,

6 ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,

7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.

8 οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῶ νομίμως χρῆται,

9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις,

10 πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται,

11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ.

12 χάριν ἔχω τῶ ἐνδυναμώσαντί με χριστῶ ἰησοῦ τῶ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν,

13 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ,

14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν χριστῶ ἰησοῦ.

15 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι χριστὸς ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι· ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ,

16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται χριστὸς ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

17 τῶ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ θεῶ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

18 ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν,

19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν·

20 ὧν ἐστιν ὑμέναιος καὶ ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῶ σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν.

KJV

1  Paul,3972 an apostle652 of Jesus2424 Christ5547 by2596 the commandment2003 of God2316 our2257 Savior,4990 and2532 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 which is our2257 hope;1680

2  Unto Timothy,5095 my own1103 son5043 in1722 the faith:4102 Grace,5485 mercy,1656 and peace,1515 from575 God2316 our2257 Father3962 and2532 Jesus2424 Christ5547 our2257 Lord.2962

3  As2531 I besought3870 thee4571 to abide still4357 at1722 Ephesus,2181 when I went4198 into1519 Macedonia,3109 that2443 thou mightest charge3853 some5100 that they teach no other doctrine,2085 3361

4  Neither3366 give heed4337 to fables3454 and2532 endless562 genealogies,1076 which3748 minister3930 questions,2214 rather3123 than2228 godly2316 edifying3622 which3588 is in1722 faith:4102 so do.

5  Now1161 the3588 end5056 of the3588 commandment3852 is2076 charity26 out of1537 a pure2513 heart,2588 and2532 of a good18 conscience,4893 and2532 of faith4102 unfeigned:505

6  From which3739 some5100 having swerved795 have turned aside1624 unto1519 vain jangling;3150

7  Desiring2309 to be1511 teachers of the law;3547 understanding3539 neither3383 what3739 they say,3004 nor3383 whereof4012 5101 they affirm.1226

8  But1161 we know1492 that3754 the3588 law3551 is good,2570 if1437 a man5100 use5530 it846 lawfully;3545

9  Knowing1492 this,5124 that3754 the law3551 is not3756 made2749 for a righteous man,1342 but1161 for the lawless459 and2532 disobedient,506 for the ungodly765 and2532 for sinners,268 for unholy462 and2532 profane,952 for murderers of fathers3964 and2532 murderers of mothers,3389 for manslayers,409

10  For whoremongers,4205 for them that defile themselves with mankind,733 for menstealers,405 for liars,5583 for perjured persons,1965 and2532 if there be any1536 other thing2087 that is contrary480 to sound5198 doctrine;1319

11  According2596 to the3588 glorious1391 gospel2098 of the3588 blessed3107 God,2316 which3739 was committed4100 to my trust.1473

12  And2532 I thank2192 5485 Christ5547 Jesus2424 our2257 Lord,2962 who hath enabled1743 me,3165 for that3754 he counted2233 me3165 faithful,4103 putting5087 me into1519 the ministry;1248

13  Who was5607 before4386 a blasphemer,989 and2532 a persecutor,1376 and2532 injurious:5197 but235 I obtained mercy,1653 because3754 I did4160 it ignorantly50 in1722 unbelief.570

14  And1161 the3588 grace5485 of our2257 Lord2962 was exceeding abundant5250 with3326 faith4102 and2532 love26 which3588 is in1722 Christ5547 Jesus.2424

15  This is a faithful4103 saying,3056 and2532 worthy514 of all3956 acceptation,594 that3754 Christ5547 Jesus2424 came2064 into1519 the3588 world2889 to save4982 sinners;268 of whom3739 I1473 am1510 chief.4413

16  Howbeit235 for this cause1223 5124 I obtained mercy,1653 that2443 in1722 me1698 first4413 Jesus2424 Christ5547 might show forth1731 all3956 longsuffering,3115 for4314 a pattern5296 to them which should hereafter3195 believe4100 on1909 him846 to1519 life2222 everlasting.166

17  Now1161 unto the3588 King935 eternal,165 immortal,862 invisible,517 the only3441 wise4680 God,2316 be honor5092 and2532 glory1391 forever and ever.1519 165 165 Amen.281

18  This5026 charge3852 I commit3908 unto thee,4671 son5043 Timothy,5095 according2596 to the3588 prophecies4394 which went before4254 on1909 thee,4571 that2443 thou by1722 them846 mightest war4754 a good2570 warfare;4752

19  Holding2192 faith,4102 and2532 a good18 conscience;4893 which3739 some5100 having put away683 concerning4012 faith4102 have made shipwreck:3489

20  Of whom3739 is2076 Hymenaeus5211 and2532 Alexander;223 whom3739 I have delivered3860 unto Satan,4567 that2443 they may learn3811 not3361 to blaspheme.987

Vul

1 Paulus Apostolus Jesu Christi secundum imperium Dei Salvatoris nostri, et Christi Jesu spei nostræ,

2 Timotheo dilecto filio in fide. Gratia, misericordia, et pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino nostro.

3 Sicut rogavi te ut remaneres Ephesi cum irem in Macedoniam, ut denuntiares quibusdam ne aliter docerent,

4 neque intenderent fabulis, et genealogiis interminatis: quæ quæstiones præstant magis quam ædificationem Dei, quæ est in fide.

5 Finis autem præcepti est caritas de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta.

6 A quibus quidam aberrantes, conversi sunt in vaniloquium,

7 volentes esse legis doctores, non intelligentes neque quæ loquuntur, neque de quibus affirmant.

8 Scimus autem quia bona est lex si quis ea legitime utatur:

9 sciens hoc quia lex justo non est posita, sed injustis, et non subditis, impiis, et peccatoribus, sceleratis, et contaminatis, parricidis, et matricidis, homicidis,

10 fornicariis, masculorum concubitoribus, plagiariis, mendacibus, et perjuris, et si quid aliud sanæ doctrinæ adversatur,

11 quæ est secundum Evangelium gloriæ beati Dei, quod creditum est mihi.

12 Gratias ago ei, qui me confortavit, Christo Jesu Domino nostro, quia fidelem me existimavit, ponens in ministerio:

13 qui prius blasphemus fui, et persecutor, et contumeliosus: sed misericordiam Dei consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate.

14 Superabundavit autem gratia Domini nostri cum fide, et dilectione, quæ est in Christo Jesu.

15 Fidelis sermo, et omni acceptione dignus: quod Christus Jesus venit in hunc mundum peccatores salvos facere, quorum primus ego sum.

16 Sed ideo misericordiam consecutus sum: ut in me primo ostenderet Christus Jesus omnem patientiam ad informationem eorum, qui credituri sunt illi, in vitam æternam.

17 Regi autem sæculorum immortali, invisibili, soli Deo honor et gloria in sæcula sæculorum. Amen.

18 Hoc præceptum commendo tibi, fili Timothee, secundum præcedentes in te prophetias, ut milites in illis bonam militiam,

19 habens fidem, et bonam conscientiam, quam quidam repellentes, circa fidem naufragaverunt:

20 ex quibus est Hymenæus, et Alexander: quos tradidi Satanæ, ut discant non blasphemare.


Next: 1 Timothy 2