Sacred Texts  Bible  Index 
2 Thessalonians Index
  Previous  Next 

2 Thessalonians 3

GNT

1 τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος τοῦ κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς,

2 καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων· οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις.

3 πιστὸς δέ ἐστιν ὁ κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

4 πεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν [καὶ] ποιεῖτε καὶ ποιήσετε.

5 ὁ δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ χριστοῦ.

6 παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου [ἡμῶν] ἰησοῦ χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ᾽ ἡμῶν.

7 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν

8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν·

9 οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς.

10 καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω.

11 ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους·

12 τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ ἰησοῦ χριστῶ ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν.

13 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐγκακήσητε καλοποιοῦντες.

14 εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῶ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε, μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτῶ, ἵνα ἐντραπῇ·

15 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν.

16 αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν.

17 ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ· οὕτως γράφω.

18 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν.

KJV

1  Finally,3063 brethren,80 pray4336 for4012 us,2257 that2443 the3588 word3056 of the3588 Lord2962 may have free course,5143 and2532 be glorified,1392 even2532 as2531 it is with4314 you:5209

2  And2532 that2443 we may be delivered4506 from575 unreasonable824 and2532 wicked4190 men:444 for1063 all3956 men have not3756 faith.4102

3  But1161 the3588 Lord2962 is2076 faithful,4103 who3739 shall establish4741 you,5209 and2532 keep5442 you from575 evil.4190

4  And1161 we have confidence3982 in1722 the Lord2962 touching1909 you,5209 that3754 ye both2532 do4160 and2532 will do4160 the things which3739 we command3853 you.5213

5  And1161 the3588 Lord2962 direct2720 your5216 hearts2588 into1519 the3588 love26 of God,2316 and2532 into1519 the3588 patient waiting5281 for Christ.5547

6  Now1161 we command3853 you,5213 brethren,80 in1722 the name3686 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 that ye5209 withdraw yourselves4724 from575 every3956 brother80 that walketh4043 disorderly,814 and2532 not3361 after2596 the3588 tradition3862 which3739 he received3880 of3844 us.2257

7  For1063 yourselves846 know1492 how4459 ye ought1163 to follow3401 us:2248 for3754 we behaved not ourselves disorderly812 3756 among1722 you;5213

8  Neither3761 did we eat5315 any3844 man's5100 bread740 for naught;1432 but235 wrought2038 with1722 labor2873 and2532 travail3449 night3571 and2532 day,2250 that we might not3361 be chargable1912 to any5100 of you:5216

9  Not3756 because3754 we have2192 not3756 power,1849 but235 to2443 make1325 ourselves1438 an example5179 unto you5213 to follow3401 us.2248

10  For1063 even2532 when3753 we were2258 with4314 you,5209 this5124 we commanded3853 you,5213 that3754 if any1536 would2309 not3756 work,2038 neither3366 should he eat.2068

11  For1063 we hear191 that there are some5100 which walk4043 among1722 you5213 disorderly,814 working2038 not at all,3367 but235 are busybodies.4020

12  Now1161 them that are such5108 we command3853 and2532 exhort3870 by1223 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 that2443 with3326 quietness2271 they work,2038 and eat2068 their own1438 bread.740

13  But1161 ye,5210 brethren,80 be not weary1573 3361 in well doing.2569

14  And1161 if1487 any man5100 obey5219 not3756 our2257 word3056 by1223 this epistle,1992 note4593 that man,5126 and2532 have no company4874 3361 with him,846 that2443 he may be ashamed.1788

15  Yet2532 count2233 him not3361 as5613 an enemy,2190 but235 admonish3560 him as5613 a brother.80

16  Now1161 the3588 Lord2962 of peace1515 himself846 give1325 you5213 peace1515 always1223 3956 by1722 all3956 means.5158 The3588 Lord2962 be with3326 you5216 all.3956

17  The3588 salutation783 of Paul3972 with mine own1699 hand,5495 which3739 is2076 the token4592 in1722 every3956 epistle:1992 so3779 I write.1125

18  The3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

Vul

1 De cetero fratres, orate pro nobis ut sermo Dei currat, et clarificetur, sicut et apud vos:

2 et ut liberemur ab importunis, et malis hominibus: non enim omnium est fides.

3 Fidelis autem Deus est, qui confirmabit vos, et custodiet a malo.

4 Confidimus autem de vobis, in Domino, quoniam quæ præcepimus, et facitis, et facietis.

5 Dominus autem dirigat corda vestra in caritate Dei, et patientia Christi.

6 Denuntiamus autem vobis, fratres, in nomine Domini nostri Jesu Christi, ut subtrahatis vos ab omni fratre ambulante inordinate, et non secundum traditionem, quam acceperunt a nobis.

7 Ipsi enim scitis quemadmodum oporteat imitari nos: quoniam non inquieti fuimus inter vos:

8 neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore, et in fatigatione, nocte et die operantes, ne quem vestrum gravaremus.

9 Non quasi non habuerimus potestatem, sed ut nosmetipsos formam daremus vobis ad imitandum nos.

10 Nam et cum essemus apud vos, hoc denuntiabamus vobis: quoniam si quis non vult operari, nec manducet.

11 Audivimus enim inter vos quosdam ambulare inquiete, nihil operantes, sed curiose agentes.

12 Iis autem, qui ejusmodi sunt, denuntiemus, et obsecramus in Domino Jesu Christo, ut cum silentio operantes, suum panem manducent.

13 Vos autem, fratres, nolite deficere benefacientes.

14 Quod si quis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, et ne commisceamini cum illo ut confundatur:

15 et nolite quasi inimicum existimare, sed corripite ut fratrem.

16 Ipse autem Dominus pacis det vobis pacem sempiternam in omni loco. Dominus sit cum omnibus vobis.

17 Salutatio, mea manu Pauli: quod est signum in omni epistola, ita scribo.

18 Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen.


Next: 1 Timothy 1