Sacred Texts  Bible  Index 
2 Thessalonians Index
  Previous  Next 

2 Thessalonians 2

GNT

1 ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν,

2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾽ ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου.

3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,

4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.

5 οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;

6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῶ ἑαυτοῦ καιρῶ.

7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται.

8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ κύριος [ἰησοῦς] ἀνελεῖ τῶ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ,

9 οὖ ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους

10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς.

11 καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῶ ψεύδει,

12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ.

13 ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῶ θεῶ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῶ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας,

14 εἰς ὃ [καὶ] ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ.

15 ἄρα οὗν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν.

16 αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν ἰησοῦς χριστὸς καὶ [ὁ] θεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι,

17 παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῶ.

KJV

1  Now1161 we beseech2065 you,5209 brethren,80 by5228 the3588 coming3952 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 and2532 by our2257 gathering together1997 unto1909 him,846

2  That ye5209 be not3361 soon5030 shaken4531 in575 mind,3563 or3383 be troubled,2360 neither3383 by1223 spirit,4151 nor3383 by1223 word,3056 nor3383 by1223 letter1992 as5613 from1223 us,2257 as that3754 the3588 day2250 of Christ5547 is at hand.1764

3  Let no3361 man5100 deceive1818 you5209 by2596 any3367 means:5158 for3754 that day shall not come, except3362 there come2064 a falling away646 first,4412 and2532 that man444 of sin266 be revealed,601 the3588 son5207 of perdition;684

4  Who opposeth480 and2532 exalteth himself5229 above1909 all3956 that is called3004 God,2316 or2228 that is worshiped;4574 so that5620 he846 as5613 God2316 sitteth2523 in1519 the3588 temple3485 of God,2316 showing584 himself1438 that3754 he is2076 God.2316

5  Remember3421 ye not,3756 that,3754 when I was5607 yet2089 with4314 you,5209 I told3004 you5213 these things?5023

6  And2532 now3568 ye know1492 what withholdeth2722 that he846 might be revealed601 in1722 his1438 time.2540

7  For1063 the3588 mystery3466 of iniquity458 doth already2235 work:1754 only3440 he who now letteth2722 737 will let, until2193 he be taken1096 out of1537 the way.3319

8  And2532 then5119 shall that Wicked459 be revealed,601 whom3739 the3588 Lord2962 shall consume355 with the3588 spirit4151 of his848 mouth,4750 and2532 shall destroy2673 with the3588 brightness2015 of his848 coming:3952

9  Even him, whose3739 coming3952 is2076 after2596 the working1753 of Satan4567 with1722 all3956 power1411 and2532 signs4592 and2532 lying5579 wonders,5059

10  And2532 with1722 all3956 deceivableness539 of unrighteousness93 in1722 them that perish;622 because473 3739 they received1209 not3756 the3588 love26 of the3588 truth,225 that they846 might be saved.4982

11  And2532 for this cause1223 5124 God2316 shall send3992 them846 strong delusion,1753 4106 that they846 should believe4100 a lie:5579

12  That2443 they all3956 might be damned2919 who believed4100 not3361 the3588 truth,225 but235 had pleasure2106 in1722 unrighteousness.93

13  But1161 we2249 are bound3784 to give thanks2168 always3842 to God2316 for4012 you,5216 brethren80 beloved25 of5259 the Lord,2962 because3754 God2316 hath from575 the beginning746 chosen138 you5209 to1519 salvation4991 through1722 sanctification38 of the Spirit4151 and2532 belief4102 of the truth:225

14  Whereunto1519 3739 he called2564 you5209 by1223 our2257 gospel,2098 to1519 the obtaining4047 of the glory1391 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

15  Therefore,686 3767 brethren,80 stand fast,4739 and2532 hold2902 the3588 traditions3862 which3739 ye have been taught,1321 whether1535 by1223 word,3056 or1535 1223 our2257 epistle.1992

16  Now1161 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 himself,846 and2532 God,2316 even2532 our2257 Father,3962 which hath loved25 us,2248 and2532 hath given1325 us everlasting166 consolation3874 and2532 good18 hope1680 through1722 grace,5485

17  Comfort3870 your5216 hearts,2588 and2532 establish4741 you5209 in1722 every3956 good18 word3056 and2532 work.2041

Vul

1 Rogamus autem vos, fratres, per adventum Domini nostri Jesu Christi, et nostræ congregationis in ipsum:

2 ut non cito moveamini a vestro sensu, neque terreamini, neque per spiritum, neque per sermonem, neque per epistolam tamquam per nos missam, quasi instet dies Domini.

3 Ne quis vos seducat ullo modo: quoniam nisi venerit discessio primum, et revelatus fuerit homo peccati filius perditionis,

4 qui adversatur, et extollitur supra omne, quod dicitur Deus, aut quod colitur, ita ut in templo Dei sedeat ostendens se tamquam sit Deus.

5 Non retinetis quod cum adhuc essem apud vos, hæc dicebam vobis?

6 et nunc quid detineat scitis, ut reveletur in suo tempore.

7 Nam mysterium jam operatur iniquitatis: tantum ut qui tenet nunc, teneat, donec de medio fiat.

8 Et tunc revelabitur ille iniquus, quem Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui, et destruet illustratione adventus sui eum:

9 cujus est adventus secundum operationem Satanæ in omni virtute, et signis, et prodigiis mendacibus,

10 et in omni seductione iniquitatis iis qui pereunt: eo quod caritatem veritatis non receperunt ut salvi fierent.

11 Ideo mittet illis Deus operationem erroris ut credant mendacio,

12 ut judicentur omnes qui non crediderunt veritati, sed consenserunt iniquitati.

13 Nos autem debemus gratias agere Deo semper pro vobis, fratres dilecti a Deo, quod elegerit vos Deus primitias in salutem in sanctificatione spiritus, et in fide veritatis:

14 in qua et vocavit vos per Evangelium nostrum in acquisitionem gloriæ Domini nostri Jesu Christi.

15 Itaque fratres, state: et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nostram.

16 Ipse autem Dominus noster Jesus Christus, et Deus et Pater noster, qui dilexit nos, et dedit consolationem æternam, et spem bonam in gratia,

17 exhortetur corda vestra, et confirmet in omni opere et sermone bono.


Next: 2 Thessalonians 3