Sacred Texts  Bible  Index 
1 Timothy Index
  Previous  Next 

1 Timothy 4

GNT

1 τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων,

2 ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν,

3 κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν.

4 ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον,

5 ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως.

6 ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος χριστοῦ ἰησοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας·

7 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ. γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν·

8 ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης.

9 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος·

10 εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῶ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν.

11 παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε.

12 μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.

13 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ.

14 μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.

15 ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ πᾶσιν.

16 ἔπεχε σεαυτῶ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ· ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.

KJV

1  Now1161 the3588 Spirit4151 speaketh3004 expressly,4490 that3754 in1722 the latter5306 times2540 some5100 shall depart868 from the3588 faith,4102 giving heed4337 to seducing4108 spirits,4151 and2532 doctrines1319 of devils;1140

2  Speaking lies5573 in1722 hypocrisy;5272 having their2398 conscience4893 seared with a hot iron;2743

3  Forbidding2967 to marry,1060 and commanding to abstain567 from meats,1033 which3739 God2316 hath created2936 to be received1519 3336 with3326 thanksgiving2169 of them which believe4103 and2532 know1921 the3588 truth.225

4  For3754 every3956 creature2938 of God2316 is good,2570 and2532 nothing3762 to be refused,579 if it be received2983 with3326 thanksgiving:2169

5  For1063 it is sanctified37 by1223 the word3056 of God2316 and2532 prayer.1783

6  If thou put the brethren in remembrance5294 3588 80 of these things,5023 thou shalt be2071 a good2570 minister1249 of Jesus2424 Christ,5547 nourished up1789 in the3588 words3056 of faith4102 and2532 of good2570 doctrine,1319 whereunto3739 thou hast attained.3877

7  But1161 refuse3868 profane952 and2532 old wives'1126 fables,3454 and1161 exercise1128 thyself4572 rather unto4314 godliness.2150

8  For1063 bodily4984 exercise1129 profiteth2076 5624 little:3641 but1161 godliness2150 is2076 profitable5624 unto4314 all things,3956 having2192 promise1860 of the life2222 that now is,3568 and2532 of that which is to come.3195

9  This is a faithful4103 saying3056 and2532 worthy514 of all3956 acceptation.594

10  For1063 therefore1519 5124 we both2532 labor2872 and2532 suffer reproach,3679 because3754 we trust1679 in1909 the living2198 God,2316 who3739 is2076 the Savior4990 of all3956 men,444 especially3122 of those that believe.4103

11  These things5023 command3853 and2532 teach.1321

12  Let no man3367 despise2706 thy4675 youth;3503 but235 be1096 thou an example5179 of the3588 believers,4103 in1722 word,3056 in1722 conversation,391 in1722 charity,26 in1722 spirit,4151 in1722 faith,4102 in1722 purity.47

13  Till2193 I come,2064 give attendance4337 to reading,320 to exhortation,3874 to doctrine.1319

14  Neglect272 not3361 the3588 gift5486 that is in1722 thee,4671 which3739 was given1325 thee4671 by1223 prophecy,4394 with3326 the laying on1936 of the3588 hands5495 of the3588 presbytery.4244

15  Meditate upon3191 these things;5023 give thyself wholly2468 to1722 them;5125 that2443 thy4675 profiting4297 may appear5600 5318 to1722 all.3956

16  Take heed1907 unto thyself,4572 and2532 unto the3588 doctrine;1319 continue1961 in them:846 for1063 in doing4160 this5124 thou shalt both2532 save4982 thyself,4572 and2532 them that hear191 thee.4675

Vul

1 Spiritus autem manifeste dicit, quia in novissimis temporibus discedent quidam a fide, attendentes spiritibus erroris, et doctrinis dæmoniorum,

2 in hypocrisi loquentium mendacium, et cauteriatam habentium suam conscientiam,

3 prohibentium nubere, abstinere a cibis, quod Deus creavit ad percipiendum cum gratiarum actione fidelibus, et iis qui cognoverunt veritatem.

4 Quia omnis creatura Dei bona est, et nihil rejiciendum quod cum gratiarum actione percipitur:

5 sanctificatur enim per verbum Dei, et orationem.

6 Hæc proponens fratribus, bonus eris minister Christi Jesu enutritus verbis fidei, et bonæ doctrinæ, quam assecutus es.

7 Ineptas autem, et aniles fabulas devita: exerce autem teipsum ad pietatem.

8 Nam corporalis exercitatio, ad modicum utilis est: pietas autem ad omnia utilis est, promissionem habens vitæ, quæ nunc est, et futuræ.

9 Fidelis sermo, et omni acceptione dignus.

10 In hoc enim laboramus, et maledicimur, quia speramus in Deum vivum, qui est Salvator omnium hominum, maxime fidelium.

11 Præcipe hæc, et doce.

12 Nemo adolescentiam tuam contemnat: sed exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate.

13 Dum venio, attende lectioni, exhortationi, et doctrinæ.

14 Noli negligere gratiam, quæ in te est, quæ data est tibi per prophetiam, cum impositione manuum presbyterii.

15 Hæc meditare, in his esto: ut profectus tuus manifestus sit omnibus.

16 Attende tibi, et doctrinæ: insta in illis. Hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos qui te audiunt.


Next: 1 Timothy 5