Sacred Texts  Bible  Index 
1 Thessalonians Index
  Previous  Next 

1 Thessalonians 4

GNT

1 λοιπὸν οὗν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ ἰησοῦ, ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῶ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον.

2 οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου ἰησοῦ.

3 τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας,

4 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῶ καὶ τιμῇ,

5 μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν,

6 τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῶ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.

7 οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ᾽ ἐν ἁγιασμῶ.

8 τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν [καὶ] διδόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς.

9 περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν, αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους·

10 καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς [τοὺς] ἐν ὅλῃ τῇ μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον,

11 καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς [ἰδίαις] χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν,

12 ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε.

13 οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα.

14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῶ.

15 τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας·

16 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν χριστῶ ἀναστήσονται πρῶτον,

17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα.

18 ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις.

KJV

1  Furthermore3063 then3767 we beseech2065 you,5209 brethren,80 and2532 exhort3870 you by1722 the Lord2962 Jesus,2424 that as2531 ye have received3880 of3844 us2257 how4459 ye5209 ought1163 to walk4043 and2532 to please700 God,2316 so ye would2443 abound4052 more and more.3123

2  For1063 ye know1492 what5101 commandments3852 we gave1325 you5213 by1223 the3588 Lord2962 Jesus.2424

3  For1063 this5124 is2076 the will2307 of God,2316 even your5216 sanctification,38 that ye5209 should abstain567 from575 fornication:4202

4  That every one1538 of you5216 should know1492 how to possess2932 his1438 vessel4632 in1722 sanctification38 and2532 honor;5092

5  Not3361 in1722 the lust3806 of concupiscence,1939 even2532 as2509 the3588 Gentiles1484 which know1492 not3361 God:2316

6  That no3361 man go beyond5233 and2532 defraud4122 his848 brother80 in1722 any matter:4229 because that1360 the3588 Lord2962 is the avenger1558 of4012 all3956 such,5130 as2531 we also2532 have forewarned4277 you5213 and2532 testified.1263

7  For1063 God2316 hath not3756 called2564 us2248 unto1909 uncleanness,167 but235 unto1722 holiness.38

8  He therefore that despiseth,114 5105 despiseth114 not3756 man,444 but235 God,2316 who hath also given1325 2532 unto1519 us2248 his848 Holy40 Spirit.4151

9  But1161 as touching4012 brotherly love5360 ye need2192 5532 not3756 that I write1125 unto you:5213 for1063 ye5210 yourselves846 are2075 taught of God2312 to1519 love25 one another.240

10  And1063 indeed2532 ye do4160 it846 toward1519 all3956 the3588 brethren80 which3588 are in1722 all3650 Macedonia:3109 but1161 we beseech3870 you,5209 brethren,80 that ye increase4052 more and more;3123

11  And2532 that ye study5389 to be quiet,2270 and2532 to do your own business,4238 2398 and2532 to work2038 with your5216 own2398 hands,5495 as2531 we commanded3853 you;5213

12  That2443 ye may walk4043 honestly2156 toward4314 them that are without,1854 and2532 that ye may have2192 lack5532 of nothing.3367

13  But1161 I would2309 not3756 have you5209 to be ignorant,50 brethren,80 concerning4012 them which are asleep,2837 that2443 ye sorrow3076 not,3361 even2532 as2531 others3062 which have2192 no3361 hope.1680

14  For1063 if1487 we believe4100 that3754 Jesus2424 died599 and2532 rose again,450 even so3779 them also which sleep2837 2532 in1223 Jesus2424 will God2316 bring71 with4862 him.846

15  For1063 this5124 we say3004 unto you5213 by1722 the word3056 of the Lord,2962 that3754 we2249 which are alive2198 and remain4035 unto1519 the3588 coming3952 of the3588 Lord2962 shall not3364 prevent5348 them which are asleep.2837

16  For3754 the3588 Lord2962 himself846 shall descend2597 from575 heaven3772 with1722 a shout,2752 with1722 the voice5456 of the archangel,743 and2532 with1722 the trump4536 of God:2316 and2532 the3588 dead3498 in1722 Christ5547 shall rise450 first:4412

17  Then1899 we2249 which are alive2198 and remain4035 shall be caught up726 together260 with4862 them846 in1722 the clouds3507 to meet1519 529 the3588 Lord2962 in1519 the air:109 and2532 so3779 shall we ever3842 be2071 with4862 the Lord.2962

18  Wherefore5620 comfort3870 one another240 with1722 these5125 words.3056

Vul

1 De cetero ergo, fratres, rogamus vos et obsecramus in Domino Jesu, ut quemadmodum accepistis a nobis quomodo oporteat vos ambulare, et placere Deo, sic et ambuletis ut abundetis magis.

2 Scitis enim quæ præcepta dederim vobis per Dominum Jesum.

3 Hæc est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra: ut abstineatis vos a fornicatione,

4 ut sciat unusquisque vestrum vas suum possidere in sanctificatione, et honore:

5 non in passione desiderii, sicut et gentes, quæ ignorant Deum:

6 et ne quis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum: quoniam vindex est Dominus de his omnibus, sicut prædiximus vobis, et testificati sumus.

7 Non enim vocavit nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem.

8 Itaque qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum: qui etiam dedit Spiritum suum Sanctum in nobis.

9 De caritate autem fraternitatis non necesse habemus scribere vobis: ipsi enim vos a Deo didicistis ut diligatis invicem.

10 Etenim illud facitis in omnes fratres in universa Macedonia. Rogamus autem vos, fratres, ut abundetis magis,

11 et opera detis ut quieti sitis, et ut vestrum negotium agatis, et operemini manibus vestris, sicut præcepimus vobis:

12 et ut honeste ambuletis ad eos qui foris sunt: et nullius aliquid desideretis.

13 Nolumus autem vos ignorare fratres de dormientibus, ut non contristemini sicut et ceteri, qui spem non habent.

14 Si enim credimus quod Jesus mortuus est, et resurrexit: ita et Deus eos qui dormierunt per Jesum, adducet cum eo.

15 Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, quia nos, qui vivimus, qui residui sumus in adventum Domini, non præveniemus eos qui dormierunt.

16 Quoniam ipse Dominus in jussu, et in voce archangeli, et in tuba Dei descendet de cælo: et mortui, qui in Christo sunt, resurgent primi.

17 Deinde nos, qui vivimus, qui relinquimur, simul rapiemur cum illis in nubibus obviam Christo in aëra, et sic semper cum Domino erimus.

18 Itaque consolamini invicem in verbis istis.


Next: 1 Thessalonians 5